Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het oude Egypte I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur (voor zover behandeld in de cursus Cultuurgeschiedenis 1) uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

 • Het vergroten van de in het college Cultuurgeschiedenis 1 opgedane basiskennis met verdere feitenkennis, maar ook inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

 • Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend evenwaardig doel.
  (Materiële cultuur II, Egyptische archeologie I-II en Egyptische kunstgeschiedenis volgen hierna en bouwen hierop voort).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoor- en responsiecollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • College: 2 uur p.w. x 13 weken

Toetsing

 • Shriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok, met korte vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en collegestof: 70% (van het eindcijfer)

 • 2-wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling tijdens het college wordt gepresenteerd: 30% (van het eindcijfer)

De weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen. Herkansing kan op afspraak: mondeling of schriftelijk.

Blackboard

Nee

Literatuur

 • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

 • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 5, 7 en 8; kennis van hoofdstuk 1,2, 3, 6. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

 • W. Wolf, Funde in Ägypten (Göttingen 1966) bestuderen: hoofdstuk. 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23.

Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.
Het is van belang dat men naast het gebruik van de kopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Ter versterking van de in het 1e sem. bestudeerde basisfeitenkennis wordt deze uitgebreid op basis van: - J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 30-35, 38-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 132-139, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem

Opmerkingen

Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten Egyptologie voorrang krijgen boven andere categorieën belangstellenden.