Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2013-2014

Omschrijving

Tijdens het vak Beleid 2 wordt in eerste instantie nagegaan welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daad werkelijk te implementeren. Zo wordt het gat tussen ‘beleid-op-papier’ en ‘beleid-in-de-praktijk’ zichtbaar gemaakt. Een aantal centrale concepten worden daarbij naar voor geschoven: top-down versus bottom-up benaderingen, de keuze van beleidsinstrumenten, de rol van grote uitvoeringsorganisaties, en administratieve beleidsvorming. In dit proces van vaststelling naar implementatie wordt de link gemaakt tussen politieke, ambtelijke, en maatschappelijke mechanismen aan de ene kant en de “adverse effects” (onbedoelde gevolgen) van de implementatie van beleid langs de andere kant.
In het tweede deel van het vak worden de moderne benaderingen van effectieve beleidsimplementatie uit de doeken gedaan. Verschillende opvattingen over openbaar bestuur – de klassieke Weberiaanse bureaucratie, New Public Management, en New Public Governance – worden hierbij met elkaar vergeleken. Er wordt tot het besluit gekomen dat in de meest recente opvattingen over effectieve beleidsimplementatie er geen ruimte meer is voor een ‘top-down benadering’, maar uitvoering het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen en strategieën van een groot aantal beleidsactoren – politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties, de media, enzovoort – in beleidsnetwerken. Dit heeft implicaties voor de inrichting van het openbaar bestuur, en de rol van ambtenaren, maatschappelijke organisaties, en burgers in het beleidsproces.

Leerdoelen

  1. De studenten leren beleidsimplementatie te plaatsen binnen het totale beleidsproces
    1. De studenten leren de bestaande theorieën rond beleidsimplementatie kennen
    2. De studenten leren de theorieën toe te passen op praktische implementatieprocessen
    3. De studenten ontwikkelen academische vaardigheden rond sociaalwetenschappelijk onderzoek

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en drie werkgroepen (aanwezigheid op de werkgroepen is verplicht)

Toetsing

  1. 2 individuele papers op basis van de werkcolleges (elk 20%)
    1. Schriftelijk tentamen (60%)

Herkansing is mogelijk wanneer de eindscore 3 of hoger is en minder dan 6. Herkansingen zijn tevens enkel mogelijk voor de onderdelen waar de deelscore minder is dan 6. De herkansing bestaat uit het herschrijven van één of beide papers, en/of het opnieuw afleggen van het schriftelijk examen.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Literatuur

Staat tzt op Blackboard

Aanmelden

via usis

Contact

Dr. Joery Matthys: j.matthys@cdh.leidenuniv.nl