Studiegids

nl en

De linguïstische structuur van namen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BA-studenten Duits moeten alle tweedejaars vakken hebben afgerond.

Beschrijving

Eigennamen (bv. plaatsnamen, voornamen, achternamen) vormen een essentiële taalkundige categorie: er is, voor zover bekend, geen enkele taal ter wereld die geen namen bevat; ook in het dagelijkse leven spelen namen een grote rol in de communicatie. De belangrijke positie van namen in het synchrone taalsysteem is echter niet altijd in gelijke mate terug te vinden in de wetenschappelijke benadering van taal. Binnen de taalfilosofie vormt de betekenis van namen een centraal aspect. Dit valt af te leiden uit een groot aantal bijdragen van invloedrijke filosofen zoals Aristoteles, Plato, Mill, Frege, Russell, Wittgenstein, Kripke of Searle.
In de theoretische taalwetenschap spelen namen echter een veel minder belangrijke rol, en in het bijzonder in de morfologie en de fonologie zijn er een heleboel onopgeloste problemen. De cursus behandelt deze problemen op basis van het Duits en het Nederlands.
Na een inleiding tot de taalfilosofische grondslagen bekijken we de fonologische, morfologische en syntactische bijzonderheden van namen. Het derde gedeelte van de cursus is gewijd aan de vraag, welke analysemogelijkheden er bestaan om namen in de theoretische taalkunde te integreren. De studenten worden erin getraind om zelfstandig een beperkt onderzoek (typologisch of empirisch) op te zetten en de resultaten hiervan te interpreteren.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om

  • de grondslagen van relevante taalfilosofische perspectieven te benoemen en deze met elkaar te vergelijken;

  • fonologische en morfologische kenmerken van namen in het Duits en in het Nederlands te benoemen en en deze met gelijkaardige kenmerken van andere woorden te vergelijken;

  • zelfstandig relevante analyses en / of empirische experimenten door te voeren en ervan verslag te doen in een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege / werkcollege

Toetsing

Basis: Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten. MA studenten krijgen extra-opdrachten.
Cijfer: mondelinge presentatie (20%), mondeling tentamen (30%) werkstuk (50%). Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Informatie en opdrachten

Literatuur

Nübling, D. et al. (2012): Namen. Eine Einführung in die Onomastik.Tübingen: Narr.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.