Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2014-2015

For IBP students, use Cognitive Psychology – IBP.

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren. In het inleidend onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

 • de belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen

 • de methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten

 • de toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.

Experimenteerpracticum: Het experimenteerpracticum bestaat uit vier bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment (bijeenkomst 3) moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Voltijdstudenten in hun eerste jaar zijn automatisch ingedeeld. Andere studenten dienen zich in te schrijven. Zie Blackboard voor meer informatie.

Let op: practicumbijeenkomsten zijn verplicht en kunnen alleen worden ingehaald in geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, dit ter beoordeling van de coördinator, Mevr. Dr. S.P. Akerboom. Zie voor verdere informatie over het practicum de bijbehorende syllabus Experimenteerpracticum Cognitieve Psychologie en Blackboard.

Test-to-learn: In het kader van “blended learning” wordt er voorafgaand aan elk college een test (TTL) op Blackboard beschikbaar gesteld, waarmee studenten al bestaande kennis kunnen opfrissen en zich kunnen voorbereiden op de onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen. Deelname aan deze tests is vrijwillig, levert geen bonus op, maar wordt zeer aanbevolen!

Test-to-check: Eén à twee weken voorafgaand aan het tentamen wordt op Blackboard een oefentoets beschikbaar gesteld.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de Cognitieve Psychologie (psychonomie).

 • Kennis van de belangrijkste theorieën over Waarneming, Aandacht, Geheugen, Denken, Beslissen en Taal.

 • Kennis van functiestoornissen en hun interpretatie binnen de Cognitieve Neuropsychologie.

 • Kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de Cognitieve Psychologie en Cognitieve Neuropsychologie worden gehanteerd.

 • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd.

Toepassing van kennis en inzicht

 • Verkrijgen van praktische vaardigheid in het uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.

 • Leren schrijven van een kort onderzoeksverslag over een uitgevoerde gedragsstudie in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Cognitieve Psychologie (2014-2015): Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

De Cognitieve Psychologie wordt behandeld in een serie van 8 hoorcolleges van 2 uur. De collegeslides zijn voorafgaand aan de colleges te downloaden van Blackboard. Blackboard bevat daarnaast extra materiaal ter ondersteuning van de tentamenstof (Test-To-Learn vragen, Test-To-Check vragen, leeswijzers, video’s en demo’s). Daarnaast wordt een experimenteerpracticum gegeven waarin tijdens vier bijeenkomsten van elk 2 uur klassieke experimenten uit de cognitieve psychologie worden toegelicht, uitgevoerd, geanalyseerd en beschreven. Studenten moeten tijdens de practica de verkregen data analyseren en interpreteren. Bovendien moeten zij over één van de uitgevoerde experimenten een kort onderzoeksverslag schrijven.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee delen: (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Groome en (2) een essaytentamen (open vragen) over het practicum en de daarbij behorende syllabus. Deze twee onderdelen worden gelijktijdig afgenomen.

Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het essaytentamencijfer (30%). Het essaytentamencijfer wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten, inclusief het onderzoeksverslag, voldoende zijn afgerond. Een voldoende voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook in een eventueel tweede studiejaar.

Compensatie tussen deelcijfers: Het ene deelcijfer moet minimaal 5.0 zijn om gecompenseerd te worden door een hoger tweede deelcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op hele en halve cijfers, met uitzondering van de 5.50. Voor het toekennen van een 5.0 òf een 6.0 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.0; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.0.

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Collegerooster, collegeslides, Test-To-Learn, Test-To-Check, leeswijzer, oefententamen, video’s.

Literatuur

 • Boek: An Introduction to Cognitive Psychology: Processes and Disorders. David Groome e.a. Third edition (2014). Psychology Press. ISBN: 978-1-84872-092-3.

 • Syllabus Experimenteerpracticum Cognitieve psychologie. Je kunt de syllabus te zijner tijd bestellen via Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken.

Contact

 • Cognitieve psychologie: Dr. W. La Heij
  kamer 2 B11A
  Tel. 071-5273636
  E-mail: laheij@fsw.leidenuniv.nl

 • Experimenteerpracticum: Dr. S.P. Akerboom
  Kamer 2 B26
  Tel. 071-5273629
  E-mail: