Studiegids

nl en

Psychodiagnostiek

Vak
2014-2015

IBP students, see Psychodiagnostics – IBP

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar studenten dienen theorieën die in het eerste jaar aangeboden zijn (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te beheersen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan. Daarnaast wordt er gewerkt met een online programma om psychodiagnostische vaardigheden eigen te maken.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Psychodiagnostiek beschikt de student over:

 • Aantoonbare theoretische kennis over inhoud en verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen.

 • Aantoonbare kennis van en inzicht in het doorlopen van de verschillende stappen (intake tot en met advies) in het diagnostische proces.

 • Vaardigheden voor het opstellen en toetsen van diagnostische hypothesen.

 • Enige vaardigheid om diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) te herkennen, te selecteren, te scoren en te interpreteren.

 • Vaardigheden om onderdelen van het psychodiagnostische proces (intake, hypothesen tot en met advies) schriftelijk vast te leggen volgens de richtlijnen die gelden voor de BAPD.

Rooster

Psychodiagnostiek (2014-2015):

Inschrijven

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Overgangsregeling

N.B Heb je de cursus vorig jaar gevolgd maar niet afgerond? Zie Overgangsregeling voor tweedejaars verplichte vakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Er zijn in totaal 8 hoorcolleges. De voornaamste doelstelling van de 8 hoorcolleges is om studenten kennis te laten maken met de inhoud en het verloop van het diagnostische proces t.a.v. verschillende psychodiagnostische onderwerpen/vraagstellingen (leerdoelen 1 en 2).Centraal staat hierbij het leerboek dat tijdens de colleges wordt behandeld, tezamen met concrete praktijkvoorbeelden (casuïstiek, videofragmenten en gastsprekers uit het veld).

Werkgroepen

Van de 6 verplichte werkgroepen staan er 3 in het teken van Jeugddiagnostiek en 3 in het teken van Volwassenendiagnostiek. De voornaamste doelstelling van de 6 werkgroepen is om studenten vaardigheden te leren in het herkennen/selecteren en interpreteren van diagnostische middelen en het opstellen van een diagnostische rapportage (leerdoelen 3, 4 en 5). Tijdens de werkgroepen wordt m.b.v. videofragmenten en diagnostisch materiaal actief gewerkt aan deze praktische diagnostische vaardigheden. Daarnaast schrijven studenten (in groepsverband of individueel) een diagnostisch verslag waarbij de in de werkgroep geoefende vaardigheden gerapporteerd dienen te worden. Deze verslagen worden online ingediend en voorzien van feedback. Elke werkgroepopdracht heeft eigen (sub)leerdoelen. Per werkgroep(opdracht) worden standaard richtlijnen gegeven (handvatten) die studenten kunnen volgen om aan deze leerdoelen te voldoen. Werkgroepbegeleiders beoordelen of studenten aan deze (sub)leerdoelen hebben voldaan. Dit wordt per opdracht via instructies en online feedback bekend gemaakt.

Interactief online computerprogramma

Met behulp van een verplicht interactief online computerprogramma (ViPs) kunnen studenten kennis nemen van en oefenen met de professionele vaardigheden die horen bij zorgvuldige psychodiagnostiek. Een deel van deze ViPs wordt in de werkgroepen behandeld.

Toetsing

Regeling cijferberekening verplichte tweedejaarsvakken

Specifiek voor cursus Psychodiagnostiek

 • Het cijfer voor de cursus bestaat uit twee deelcijfers: een tentamen (60%) en een werkgroepcijfer (40%). Dit laatste cijfer wordt bepaald aan de hand van 5 deelopdrachten die de studenten moeten maken, waarbij elke opdracht beoordeeld wordt met een onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed. De combinatie van deze 5 beoordelingen wordt aan de hand van een tabel omgerekend naar het werkgroepdeelcijfer (zie Blackboard voor de omrekentabel).

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het tentamen in april. Herkansingen voor de werkgroepopdrachten zijn niet mogelijk.
  Studenten mogen maximaal één werkgroep missen, mits met een geldige reden. Studenten dienen zich via een e-mail af te melden bij hun werkgroepbegeleider. Het missen van een werkgroep dient gecompenseerd te worden met een vervangende opdracht voor de desbetreffende werkgroep. Mist een student meer dan 1 werkgroep, dan wordt de student uitgesloten van de cursus en moet hij/zij de cursus volgend jaar opnieuw volgen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Aanvullende informatie is te vinden op Blackboard

Literatuur

 • Studieboek: Psychological Testing & Assessment (2014). Pearson Customized Edition. ISBN 9781784470913 (beschikbaar via Labyrinth of Studystore.nl). Let op! Dit boek bevat een persoonlijke code die toegang geeft tot het online hoofdstuk “Behavioral Assessment” dat gebruikt wordt als tentamentstof)

 • Online Reader: Beschikbaar via Blackboard

 • Studieboek: Van der Molen, H.T., Schmidt, H.G. de Jong, M., & Osseweijer, E.M. (2011). Vaardigheden in psychodiagnostiek: Cursus op vaardigheden in de psychodiagnostiek. Den Haag: Boom Lemma uitgever. Let op: Dit boek bevat een persoonlijke code die toegang geeft tot de online cursus. Alle studenten dienen voor aanvang van de cursus een eigen unieke code te bezitten. Te bestellen via Boom Lemma

 • Collegestof

Contact

 • Jeugddiagnostiek:
  Sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

  • Dhr. Dr. M.J.W. van der Molen
 • Volwassenendiagnostiek:
  Sectie Klinische psychologie