Studiegids

nl en

Groepsdynamica

Vak
2014-2015

IBP students, see Group Dynamics IBP.

Voorkennis

Studenten wordt dringend geadviseerd om eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

Leerdoelen

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

 • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de groepsdynamica alsmede over methodologische grondslagen.

 • Toepassen kennis en inzicht: De student is in staat een selectie van die groepsdynamische inzichten toe te passen op praktijkproblemen, deze problemen te conceptualiseren en adviezen te formuleren voor oplossingen. Voorts is de student in staat eenvoudig onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar analyses en adviezen (voorgestelde interventies) te toetsen.

 • Schrijfvaardigheid: De student is in staat om in heldere taal de analyses en adviezen (beschreven bij 2) te formuleren, voor zowel vakgenoten als niet-psychologen (bijv. opdrachtgevers).

Rooster

Groepsdynamica (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Overgangsregeling

N.B Heb je de cursus vorig jaar gevolgd maar niet afgerond? Zie Overgangsregeling voor tweedejaars verplichte vakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges: In acht hoorcolleges worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast op groepsverschijnselen in de alledaagse praktijk. Ook worden in die colleges de schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken.

 • Vier schrijfopdrachten tijdens de cursus: In deze opdrachten, aangeboden via Blackboard, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op groepsverschijnselen, zoals beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies”. Deze toepassing moet leiden tot een concreet advies om de praktijkproblemen op te lossen. Analyses en adviezen moeten helder geformuleerd worden voor zowel vakgenoten als niet-psychologen. Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om:

  • het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete adviezen voor groepsdynamische interventies.
  • het formuleren van analyses en adviezen aan zowel vakgenoten als niet-psychologen in begrijpelijke taal.
  • het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van de eigen analyses en/of adviezen te onderzoeken.

Toetsing

Regeling cijferberekening verplichte tweedejaarsvakken

De weging tussen het tentamencijfer en het cijfer voor de tweede studieprestatie ( de vier schrijfopdrachten) is 60:40.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Blackboard biedt informatie over het cursusrooster, centrale thema’s in elk van de colleges, de duo-opdrachten, procedure voor het inleveren en terugontvangen van gemaakte duo-opdrachten, samenvattingen van plenaire feedback over gemaakte duo-opdrachten, beoordelingscriteria voor duo-opdrachten en tentamens, oefenvragen voor het tentamen, relevante links naar groepsdynamische websites.

Literatuur

 • Forsyth, D.R. (2014). Group Dynamics (6th edition). Belmont, CA.: Wadsworth, Cengage Learning.

 • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

 • Opdrachten, rooster, reglementen, beschikbaar via Blackboard.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. Arjaan P. Wit,
Sectie Sociale en Organisatiepsychologie
Kamer 2A23
Tel. 071 – 527 3722
E-mail: wit@fsw.leidenuniv.nl