Studiegids

nl en

Stress, Gezondheid en Ziekte

Vak
2014-2015

IBP students, see Stress, Health and Disease IBP

Ingangseisen

Aanbevolen kennis:

  • Inleiding in de Psychologie, en

  • Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie.

Beschrijving

De afgelopen 40 jaar laten een grote toename zien van het onderzoek naar psychologische stress. Bovendien vormt psychologische stress, kortweg stress genoemd, een van de belangrijkste problemen van de moderne samenleving. Stress is daarmee een van de centrale onderwerpen geworden in de klinische en gezondheidspsychologie.
Stressoren zijn externe gebeurtenissen of situaties die de persoon beïnvloeden en tot een breed scala aan lichamelijke, emotionele en cognitieve problemen kunnen leiden. Tussen personen bestaan verschillen in de wijze van reageren op een bepaalde stressor. Met name de cognitieve interpretatie van een stressor bepaalt de relatie tussen een potentiële stressor en de gevolgen ervan voor de gezondheid. De effecten van stressoren kunnen variëren van kleine effecten op emoties en cognitieve prestaties tot klinische ziektebeelden, zowel lichamelijke als geestelijke.

Tijdens de colleges zal aandacht besteed worden aan psychologische en biologische stressmodellen, met nadruk op stress als oorzaak en onderhoudende factor van somatische ziekten en klachten. Belangrijke onderwerpen zijn de evolutionaire oorsprong van de stressrespons, en de betekenis daarvan in de huidige menselijke samenleving, en de effecten van emoties op het menselijk lichaam, waaronder het afweersysteem (immuunsysteem). Aan bod komen diverse soorten stressoren, waaronder ingrijpende levensgebeurtenissen, werkstress, dagelijkse problemen, en de fenomenen piekeren en onbewuste stress. Ook wordt het risico op somatische ziekte behandeld van stressgerelateerde psychopathologie, zoals angststoornissen en depressie. De cursus vormt een uitstekende voorbereiding voor studenten die de specialisatie ‘Cognitive Neuroscience’ binnen de Research Masteropleiding Psychologie willen gaan doen.

Leerdoelen

  • Kennis en begrijpen van de belangrijkste psychologische en biologische modellen van stress en stressmanagement, vooral de evolutionaire oorsprong en lichamelijke effecten van de stressrespons, en de invloed ervan op ziekte, medisch onverklaarde lichamelijke klachten.

  • Een onderzoeksvraag uit de maatschappij kunnen beantwoorden over de invloed van stress op ziekte en lichamelijke klachten, door middel van het systematisch zoeken in wetenschappelijke literatuur en het samenstellen van een review van de empirische vondsten

  • Samenstellen en houden van een mondelinge presentatie over deze review en discussie en debat voeren over de conclusies

Rooster

Stress, gezondheid en ziekte (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Overgangsregeling

N.B Heb je de cursus vorig jaar gevolgd maar niet afgerond? Zie Overgangsregeling voor tweedejaars verplichte vakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Er zijn 8 hoorcolleges. Er zijn vijf verplichte werkgroepbijeenkomsten waarbij een vraag vanuit de ‘praktijk’ op wetenschappelijke wijze beantwoord wordt, d.w.z. met behulp van ‘state of the art’-literatuur. Daarbij wordt toegewerkt naar een mondeling referaat. Tussen de bijeenkomsten zal veel werk verricht worden o.a. in subgroepen.

Toetsing

Regeling cijferberekening verplichte tweedejaarsvakken

Een schriftelijk meerkeuzetentamen en een referaat in de werkgroep. Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht. De tentamenstof bestaat uit de literatuur en de collegestof. Het tentamen en de werkgroepen staan los van elkaar: wanneer de een niet gehaald is, hoeft de ander niet over. Het uiteindelijke cijfer van de cursus is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen (60%) en het cijfer voor de werkgroepen (40%).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

www.blackboard.leidenuniv.nl voor communicatie, PPT’s van colleges etc.

Literatuur

  • Robert Sapolsky. (2004). “Why zebras don’t get ulcers” An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. W H Freeman & Co updated.

  • Jos F. Brosschot (2014) Reader Course ‘Psychology of Stress, Health and Disease’ (t.z.t. op Blackboard)

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. J.F. Brosschot
Kamer 2B37
Telefoon: +31 (0)71 527 3740
E-Mail: brosschot@fsw.leidenuniv.nl

Neem bij afwezigheid contact op met C.S. Ramsaran MSc