Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent ligt op de analyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse en in de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De opdrachten en de data files worden ook op Blackboard geplaatst.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2013) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4e editie). London: Sage. ISBN: 1446249182

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 22 of 23 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing van Statistiek 2 bevat twee onderdelen, een SPSS-toets en een theorietoets. De SPSS-toets wordt afgenomen in de laatste bijeenkomst van de werkgroepen en de theorietoets wordt collectief getentamineerd in het USC. Beide toetsen duren 90 minuten. Voor het schriftelijk tentamen van 17 mei 2016 moet men zich op tijd aanmelden! Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van de SPSS toets en het schriftelijk tentamen, beide onderdelen tellen mee voor het eindcijfer. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer dan kan men op 14 juni 2016 Statistiek 2 herkansen. Het is niet mogelijk om één onderdeel te herkansen. Nadere informatie volgt op Blackboard.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 17 mei 2016, 09.00-12.00 in het Universitair Sport Centrum

Tweede mogelijkheid: SPSS toets en schriftelijk tentamen
Dinsdag 14 juni 2016, 13.00-16.00 in het Universitair Sport Centrum

Datum en tijd zijn onder voorbehoud, nadere informatie volgt op blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster