Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Jaar 1

Introductiebijeenkomst

Bekijk hier het uitgebreide programma van de introductiebijeenkomst.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor de vakken Nationale Politiek I, Internationale Politiek I en Politiek & Politieke Wetenschap. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 28 augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema (vol=vol):
Blok 2: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 20 maart 2016, 23.59 uur

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Internationale Politiek II 5
Inleiding Internationale Organisaties 5
Internationaal Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie voor Politicologen 5

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 23 augustus 2015, 23.59 uur
Blok 2: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 20 maart 2016, 23.59 uur

Let op: het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok in de week van 24 t/m 28 augustus voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 28 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk “hier”: http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderwijs/reglementen/tentamenregeling-osc.html de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Politiek en Beleid 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok 3

Inleiding Internationale Politieke Economie 10
Politiek van de Europese Unie 5

Blok 4

International Security 5
Rationele Keuzetheorie 5
Ethische Kwesties in de Wereldpolitiek 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) twee vervolgcursussen is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 23 augustus 2015, 23.59 uur
Blok 2: Van 13 juli 2015, 10.00 uur – tot 18 oktober 2015, 23.59 uur
Blok 3: Van 30 november 2015, 10.00 uur – tot 24 januari 2016, 23.59 uur
Blok 4 (Bachelorproject): Van 7 december 2015, 14.00 uur – tot 20 maart 2016, 23.59
De informatiebijeenkomst voor de Bachelorprojecten vindt plaats op dinsdag 24 november 2015, van 11.00 – 12.00 uur in SA41.

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Opbouw derde jaar

 1. Vervolgcursussen (2×10 EC=) 20 EC
  1. Vrije keuzeruimte 25 EC
  2. Bachelorproject 15 EC
Vrije Keuzeruimte Politicologie / IBO 15 / 25

Blok 1: Vervolgcursussen

Politieke Economie van Financiële Crises (6921) 10
Politiek van Ontwikkelingslanden (4550) 10
Institutions and Inequality 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Deliberatieve Democratie in Theorie en Praktijk (10696) 10
Het Faillissement van de Latijns-Amerikaanse Staat? (4757) 10
Nationalism (4565) 10
Publieke Opinie en Buitenlands Beleid (4789) 10

Blok 3: Vervolgcursussen

Emerging Powers in World Affairs (9783) 10
International Political Corruption (4814) 10
NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld (4829) 10
Legitimiteit van Militaire Missies (4788) 10
Speltheorie en Toepassingen in de Internationale Politiek (12439) 10
Kleine Staten in de Internationale Politiek (4817) 10

Blok 4: Bachelorproject

Bachelorproject IBO 15

Toegangseisen voor het derde jaar

 1. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd (zie bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden). Deze eis geldt niet voor vakken in de vrije keuzeruimte.
  1. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld.
  2. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.
  3. Om te kunnen starten met een stage (optioneel) moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek.

Blackboard & Turn it in

Blackboard

Uitgebreide cursusinformatie vind je op Blackboard. Je logt in met de per post toegezonden inloggegevens. Enroll je vervolgens per blok voor de Blackboardpagina’s van jouw vakken. Een vak kun je vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ (vul hier de naam van het vak of het studiegidsnummer in). Aan de rechterzijde van de gezochte vak staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enrolled’).

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Als eerstejaarsstudent van de BSc Politicologie en de BSc-specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je een mentor toegewezen bij wie je terecht kunt met allerhande vragen over de opleiding en voor advies over studievaardigheden. In het mentoraat worden voorts informatieve bijeenkomsten georganiseerd over effectief studeren, carriereorientatie, e.d.

Klik hier voor meer informatie.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Daniëlle Ladan

Meer info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie en de internationale betrekkingen, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals internationaal recht en Europese geschiedenis.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op deelterreinen van de internationale betrekkingen, zoals ‘international security’ en ‘international political economy’.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke internationale thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie op het terrein van de internationale politiek.

 • 2 Vervolgcursussen (2×10 ECTS=) 20 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 25 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.

Examinatoren

Voor de examinatoren voor het academische jaar 2015-2016, zie besluit 31-08-2014 van de Examencommissie.