Studiegids

nl en

Security and Technology

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak maakt deel uit van de minor Safety, Security en Justice, en wordt gedoceerd door een docent vanwege de TU Delft. Het vak kan enkel gevolgd worden in het kader van de minor Safety, Security en Justice

Omschrijving

Door een jarenlange ontwikkeling is de hedendaagse complexe samenleving dermate verweven en afhankelijk van techniek geworden dat we in een permanente staat van ‘risk’ verkeren. Kijkende naar security & techniek dan kunnen we twee gebieden onderscheiden:

a) domeinen waarin we afhankelijk zijn geworden van techniek (b.v. we zijn afhankelijk van op techniek gebaseerde infrastructuren zoals het wegennet, de electriciteitsvoorziening, het Internet, de watervoorziening, ons financiele stelsel, etc., elk vol van specifieke technische artefacten)
b) technieken die gebruikt kan worden om de risico’s in te schatten en op basis daarvan gepaste security-maatregelen voor te stellen (denk aan wiskundige modellen, informatiesystemen, etc.).

In deze cursus wordt aan beide aspecten van het security & techniek-domein aandacht besteed. Risico-analyse binnen het bredere kader van Safety & Security Management is hierbij een centraal thema. Dit alles binnen de gedachte een ‘society at risk’ te creeren, i.e., een samenleving waarin Safety, Security en Justice vraagstukken op adequate wijze worden aangepakt en opgelost.

Leerdoelen

Het is het doel van deze sessies om algemene kennis bij te brengen over ontwikkelingen in de veiligheidssector, en methodologie aan te leren om de effectiviteit van veiligheidsinstrumenten te analyseren. Hierdoor verkrijgt de student:

  • Kennis van veiligheidstechnologie gebruikt/ontwikkeld binnen de EU

  • Kennis van de bijdragen van veiligheidstechnologie

  • Academische vaardigheden inzake lezen, schrijven, en het maken van presentaties

Rooster

Het rooster 2015/2016 wordt nog bekendgemaakt.

Rooster

Onderwijsvormen

Hoorcolleges
Groepsdiscussies

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 21 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 119 uren

Toetsing

De evaluatie bestaat uit een schriftelijke paper.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 31 augustus 2015.

Inschrijven

Zie ook informatie op de startpagina

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Inschrijven voor het vak in Usis is mogelijk van 35-3 dagen voordat een vak start.

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Docenten

Docent TU Delft
Nog aan te duiden