Studiegids

nl en

Forensische gezinspedagogiek: ontwikkelingspsychopathologie en diagnostiek

Vak
2015-2016

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

Het doel van deze cursus is ten eerste inzicht te krijgen in de rol van gezinsproblematiek in het ontstaan van psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Er wordt ingegaan op verschillende vormen van gezinsproblematiek, zoals mishandeling en verwaarlozing, en verschillende vormen van psychopathologie, zowel internaliserende als externaliserende problematiek. Ook aan bod komt de forensische (gezins)diagnostiek vanuit het perspectief van het individu en het gezin en cultuurspecifieke kenmerken van diagnostiek. Eén van de toepassingen van forensische diagnostiek is het informeren over en onderbouwen van juridische beslissingen (in het geval van uithuisplaatsing, voogdij, forensische rapportage); een andere toepassing is risicotaxatie als diagnostisch instrument en als instrument voor indicatiestelling. Er wordt ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing van verschillende instrumenten en de toepassing ervan. Verder wordt aandacht besteed aan andere juridische aspecten die een rol spelen in de forensische gezinscontext, zoals mogelijkheden en plichten voor het delen van informatie tussen professionals.

Leerdoelen

 • Kennis verwerven over ontwikkelingspsychopathologie van kinderen en adolescenten in de forensische gezinscontext;

 • kennis verwerven over mechanismen die ten grondslag liggen aan gezinsprocessen en –functioneren;

 • Kennis verwerven over de juridische verhoudingen en zorgfuncties tussen samenwerkingspartners in de forensische (gezins)zorg;

 • Kennis verwerven over het gebruik van verschillende (forensische) diagnostische instrumenten voor verschillende doeleinden, zoals het adviseren t.b.v. juridische zaken, forensisch-psychiatrische rapportage, forensische behandeling;

 • Kennismaken met verschillende diagnostische instrumenten zoals risicotaxatiemethoden, klinische interviews, gezinsobservaties en vragenlijsten; kritisch reflecteren op de psychometrische kenmerken;

 • Het verwerven van praktische vaardigheden (door middel van rollenspellen en casusbesprekingen) die nodig zijn in de forensisch-pedagogische praktijk, waarbij de diagnostische cyclus (De Bruijn et al., 2009) centraal staat.

Achievement levels

1 Substantive knowledge

1.1 has profound knowledge of the various theories and methodological approaches common within the domain of one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.2 is able to analyse and conceptualise questions and problems in one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.3 has the capacity to identify a theoretical framework suitable for addressing problems and issues relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.4 has knowledge of models and methods of prevention and intervention relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.5 is acquainted with the professional field of the Master’s specialisation.

2 Research methods and statistics

2.3 is able to critically evaluate aspects of study design and methodology in empirical research.

3 Academic skills

3.1 describing and analysing practical and theoretical issues in human development from both a scientific and an ethical point of view;
3.2 analysing and evaluating scientific literature critically to establish its practical or theoretical relevance;
3.3 formulating a consistent line of reasoning, based on scientific arguments;
3.4 reporting orally and in writing on issues in human development both in an academic and in a professional context.

4 Professional conduct

4.1 connect scientific knowledge and insights to practical issues in human development;
4.2 analyse child-raising and/or educational issues and establish appropriate professional strategies.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

 • Actieve houding in de werkgroep

 • Werkgroepopdrachten

 • Individuele eindopdracht

 • Schriftelijk tentamen

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

De Bruyn, E.E.J., Ruyssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K., & Van Aarle, E.J.M. (2009). De diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven, België: Acco.

Artikelen worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact information

Coördinatoren: Claudia Werner en Lenneke Alink
Bij vragen kan per email een afspraak gemaakt worden.