Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Parallel aan de cursus ‘Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het Oude Nabije Oosten’ en de cursus ‘De oudste geschiedenis: Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus’ wordt o.a. door middel van bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) aan de hand van concrete objecten de materiële cultuur van Egypte, het Syro-Palestijnse en Mesopotamische gebied behandeld, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, enz.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

D.m.v. kritische confrontatie met artefacten het verkrijgen en vergroten van basiskennis en inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.
Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen.
Het ontwikkelen van het vermogen de essentialia van een stuk opgegeven literatuur schriftelijk samen te vatten en mondeling te presenteren.
De vakken Materiële cultuur van het Oude Egypte (1/II), Archeologie van het Oude Nabije Oosten (2/I), Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië (2/II), en Egyptische archeologie (3/I) bouwen hierop voort.

Rooster

Zie roosterpagina Oude culturen van de mediterrane wereld

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC
Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

  • Colleges 7x Egypte, 3x Mesopotamië, 3x Syro-Palestijnse gebied: 13×2 = 26 uur

  • Collegevoorbereiding: 26 uur

  • Bestuderen vakliteratuur t.b.v. schriftelijk eindtentamen: 79 uur

  • Mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 8 uur

  • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

Tweewekelijkse schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. De samenvattingen en presentaties wegen elk voor 15%.
Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Het tentamen weegt voor 70%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen dat de gehele stof beslaat (100%).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • inleveren van opdrachten

  • verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

Egypte:
Nader op te geven.

Mesopotamië:
1. Klei (aardewerk, tichels)
P.R.S. Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries (1994 of later), pp.141-166.
G.R.H. Wright, Ancient Building Technology. Vol. 3 Construction Part 1 Text, pp. 229-233, 237-245 [nino 5/600.05.56d]
2. Steen
Irene J. Winter, The aesthetic value of lapis lazuli in Mesopotamia
D. Collon, Babylonian seals. In: G. Leick (red.), The Babylonian World, 95-123.
Dominique Collon, First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East, pp. 97-122.
3. Metaal
Lloyd Weeks, Metallurgy. In: D.T. Potts (ed.), A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East. Vol. I, 295-316.(NB: to smelt = uitsmelten van metaal uit erts)
Nieuw-Assyrische periode: J. Curtis, An Examination of Late Assyrian Metalwork with special reference to Nimrud. Pp. 142-151 Chapter X. Conclusions.

Syro-Palestijnse gebied
Nader op te geven.

En de op college behandelde stof.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr Miriam Müller Dr. J.G. Dercksen
Prof.dr. J.K. Zangenberg