Prospectus

nl en

Onderzoekspracticum 2 (Pre-master)

Course
2023-2024

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 (Pre-master).

Beschrijving

In dit onderdeel worden diverse statistische analysetechnieken behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse onderzoeksopzetten en leren studenten sociaal wetenschappelijke artikelen beoordelen op de gebruikte methoden en technieken. Er wordt aandacht besteed aan zowel experimentele proefopzetten als quasi-experimentele onderzoeksopzetten. Er worden diverse statistische toetsen voor verschillen tussen twee of meer steekproeven (inclusief het begrip effectgrootte), en voor relaties tussen twee variabelen (in enkelvoudige regressie en correlatie) behandeld. Tenslotte worden ook tweeweg-variantieanalyse en multipele regressie besproken.

Leerdoelen

  1. De student kan naar aanleiding van een onderzoeksvraag een eenvoudige onderzoeksopzet maken en uitvoeren.
  2. De student kan relatief eenvoudige onderzoeksdata, zowel met als zonder statistische software (SPSS), beschrijven, toetsen en rapporteren.
  3. De student kan elementaire methodologische en statistische begrippen op de juiste wijze gebruiken, interpreteren en uitleggen.
  4. De student kan kritisch denken over (gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van collegesen practica/werkgroepen, waarin op de te bestuderen stof wordt ingegaan. De colleges zullen niet standaard als weblectures beschikbaar worden gesteld. In de practica worden praktische oefeningen over de bestudeerde stof verder besproken en gaan studenten zelf aan de slag aan de hand van opdrachten. Een deel van deze opdrachten moet buiten de practica verder worden uitgewerkt en kan worden ingeleverd zodat het meetelt voor de eindbeoordeling. De practica zijn in principe niet verplicht (met uitzondering van het eerste practicum), maar aanwezigheid wordt sterk aangemoedigd. Uitgebreidere informatie over de inhoud van het vak zal vermeld worden op Brightspace.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met één schriftelijk tentamen (60% van het eindcijfer) aan het eind van de cursus en een portfolio (40% van het eindcijfer), dat wordt opgebouwd tijdens de practica. Het portfolio bestaat uit drie groepsopdrachten, die individueel becijferd worden. Zowel het tentamen als het portfolio (gemiddelde cijfer van de drie groepsopdrachten) moeten afzonderlijk met een voldoende (minimaal 5.5) worden afgesloten om een eindcijfer te ontvangen voor het vak. Het tentamen en maximaal één opdracht uit het portfolio kunnen eenmalig herkanst worden. Alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.00 worden conform de tentamenregeling afgerond naar een 6. Deelcijfers behouden niet hun geldigheid in het volgende academische jaar indien er geen voldoende eindcijfer is behaald.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. De meest recente informatie over het vak is te vinden op Brightspace.

Literatuur

NB. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen voor aanvang van de cursus via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2017/2021, 9th or 10th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

  • Linting, M. (2012, 2nd edition) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het vak Onderzoekspracticum 1.

  • Syllabus Onderzoekspracticum 2 (premaster) (beschikbaar via Brightspace).

  • Aanvullende literatuur wordt t.z.t. op Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven voor Pre-master vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules envoor de eerste tentamengelegenheden. Voor de herkansingen van de vaken uit het eerste semester word je op een later moment door ons ingeschreven.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.

Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen.

Contact

De coördinator van deze cursus is Lisa Tessensohn, MSc.