Prospectus

nl en

Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1800)

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten, Perzië/Iran en Turkije incluis, vanaf de periode direct voor de vorming van de Islam in het midden van de zevende eeuw tot 1800. De nadruk ligt op de politieke ontwikkelingen, maar sociaal-culturele processen komen eveneens aan de orde. Van de ontstaansgeschiedenis van de Islam op het Arabisch schiereiland volgt het college de vorming van een wereldrijk dat van Spanje in het Westen tot aan China grensde in de eerste eeuwen daarna, en het voortdurende proces van opdeling in deelrijken en vereniging onder buitenlandse veroverende machten of binnenlandse hervormers. Speciale aandacht zal worden besteed aan de eerste grote veroveringen, de kruistochten en de Islamitische reactie daarop, belangrijke deelrijken van de geleidelijke vorming van een islamitisch rijk tot aan de rijken van de Samaniden, Seljoeken, Mongolen, Mamelukken, Ottomanen en Safaviden. Het bestudeerde tijdvak eindigt met de expansie van het Europese kolonialisme in de late achttiende -vroeg negentiende eeuw.
Dit college biedt de basismethoden van historische analyse aan. Bij de bestudering van de staten en de samenlevingen in een gebied dat zich uitstrekt over Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië valueren de studenten de verworvenheden en de bijdragen van het Midden-Oosten aan de wereldgeschiedenis en de mondiale beschaving. Dit college stelt de studenten in staat een kritische blik te ontwikkelen op de algemeen aanvaarde meningen over de islam en het Midden-Oosten als statische monolieten en als exotisch anders in de ogen van het Westen.
Het college bestaat uit voordrachten met actieve deelname van de studenten. Elke week lezen de studenten ter voorbereiding een hoofdstuk van de literatuur om tijdens het college te bespreken.

Overzicht

 • Het Midden-Oosten: wie, wat, waar? Het Arabisch schiereiland ca. 600.

 • Mohammed in Mekka en Medina.

 • Van Umma tot wereldrijk: de grote veroveringen

 • Arabisch wordt islamitisch: de Abbasidische revolutie

 • Autoriteit onder discussie: kalief en sultan; ‘ulama en sekten

 • Het Abbasiedenrijk gebroken: Tuluniden en Perzische dynastieën

 • Convivencia in al-Andalus: joden, moslims en christenen

 • Shi’itische dynastieën: Fatimieden en Buyieden

 • Salah al-Din en de kruistochten

 • Een commercieel wereldwijk.

 • De komst van de steppenvolkeren: Mongolen en Turken

 • Het vroege Ottomaanse rijk

 • Het Safaviedenrijk

Leerdoelen

Studenten verwerven een overzicht van de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen vanaf de opkomst van de Islam in de zevende eeuw tot ca. 1800. Zij krijgen inzicht in de belangrijke historische processen en thematische veranderingen in de regio en leren daarbinnen specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen herkennen, beschrijven en verklaren. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen.

 • Uit een veelheid van informatie essentiële kennis leren selecteren, en reproduceren en ordenen in nieuwe combinaties en analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Na blok 1 vindt er een deeltoets (multiple choice) plaats, na blok 2 het afsluitend tentamen (open/essay vragen). De deeltoets kan niet worden herkanst. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: deeltoets 40%, afsluitend tentamen 60%.

Blackboard/webpagina

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • V. O. Egger, A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization. (Upper Saddle River NJ: Pearson/Prentice Hall, 2004).

 • B. Lewis, Istanbul en de Wereld van het Ottomaanse Rijk(Amsterdam: Bulaaq, 2007).

 • M. Axworthy, Iran, een cultuurgeschiedenis (Amsterdam: Bulaaq 2009)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.
De voertaal is meestal Nederlands, maar kan eventueel ook Engels zijn wanneer het college door een gastdocent gegeven wordt.

Contact

Bij de docent Mw Prof.dr. P.M. Sijpesteijn