Prospectus

nl en

Modern christendom II

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgerond college Modern christendom I.

Beschrijving

Deze collegereeks bestaat in 2 gedeelten (blokken) van elk 6 colleges.

In Deel 1 (voorjaarssemester blok I) worden aan de hand van hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity en deel 7 van de Cambridge History of Christianity (zie onder literatuur) belangrijke ontwikkelingen en stromingen in het westerse protestantisme en rooms-katholicisme in de 17e en 18e eeuw besproken. Processen van confessionalisering en traditionalisering; spiritualiteit en opwekkingsbewegingen; de verhouding filosofie-theologie; deïsme en tolerantie; de relatie religie en Verlichting zijn thema’s die aan bod komen.

In Deel 2 (voorjaarssemester blok II) wordt de bespreking van de historische ontwikkelingen voortgezet met aandacht voor protestantisme en rooms-katholicisme in de 19e en 20e eeuw, aan de hand van MacCulloch en de delen 8 en 9 van de Cambridge History of Christianity (zie onder literatuur). Aan de orde komen onderwerpen als moderne bijbelkritiek, de verhouding geloof-wetenschap, de opkomst van sociale bewegingen, de scheiding van kerk-staat en de bloei van spiritualiteit. Bijzondere aandacht geldt de processen van modernisering, secularisatie en ontkerkelijking die de historische, culturele en sociale context vormen waarin de ontwikkelingen in deze periode zich voordoen.

Leerdoelen

Studenten zijn na afronding van de collegereeks bekend met belangrijke ontwikkelingen en figuren uit de geschiedenis van het westers christendom (protestants, anglicaans, rooms-katholiek). Zij hebben voorts kennis gemaakt met fundamentele thema’s uit de geschiedenis van het christendom en zijn in staat deze thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om primaire bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren. Op basis daarvan kunnen zij zelfstandig nader onderzoek verrichten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.
Het college is een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de opgegeven hoofdstukken uit MacCulloch en de delen 7, 8 en 9 van de Cambridge History of Christianity. Elke week wordt door alle deelnemers een korte samenvatting van de opgegeven literatuur in BB ingeleverd. Tevens dient iedere student een presentatie te geven over een van opgegeven hoofdstukken. Het college wordt afgesloten met een literatuurtentamen.

Toetsing

Tijdige inlevering van de wekelijks te maken samenvattingen van de opgegeven literatuur; de mondelinge presentatie over opgegeven literatuur; schriftelijk tentamen (essayvragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof. Het eindcijfer wordt gebaseerd op de samenvattingen, de presentatie, de bijdrage aan de discussie op college en het schriftelijk tentamen. Het voor het tentamen behaalde cijfer maakt tenminste de helft uit van het eindcijfer.

Blackboard

Ja. Van studenten wordt verwacht dat zij hun samenvattingen via BB inzenden en hun presentatie op BB zetten.

Literatuur

  • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity (Londen: Allen Lane 2009), hfdst. 17-18 en 20-22.

Nader op te geven hoofdstukken uit: – Stewart J. Brown & Timothy Tackett (eds.), Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660-1815 (Cambridge History of Christianty vol. 7) (Cambridge 2006)

  • Sheridan Gilley & Brain Stanley (eds.), World Christianities c.1815- c.1914 (Cambridge History of Christianity vol. 8) (Cambridge 2006)

  • Hugh McLeod (ed.), World Christianities c.1914 – c.2000 (Cambridge History of Christianity vol. 9) (Cambridge 2006)

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. E.G.E. van der Wall.

Opmerkingen

Dit college kan samen met het college ‘Modern christendom I’ (najaar) en het ‘Werkcollege Moderne ketters: religieus liberalisme, conservatisme en moderniteit / Seminar Modern Heretics: religious liberals, conservatives and modernity’ (voorjaar) deel uitmaken van het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’.

Het ‘Keuzepakket Geschiedenis van het christendom’ (15-30 EC) kan een selectie van de volgende vakken bevatten: – Geschiedenis van het christendom: algemene inleiding (najaar) – Modern christendom I (najaar) – Modern christendom II (voorjaar) – Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) – Werkcollege Wereldchristendom / Seminar Global Christianity (voorjaar) – Werkcollege Moderne ketters: religieus liberalisme, conservatisme en
moderniteit / Seminar Modern heretics: religious liberals, conservatives and modernity – Christendom: Middeleeuwen en Reformatie – Werkgezelschap: Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. ( 8 bijeenkomsten per jaar)