Prospectus

nl en

Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding Islam, of overeenkomstige basiskennis (i.o.m. de docent).

Beschrijving

De devotionele voorschriften die aan de orde komen tijdens dit college zijn, o.a., Reiniging (Tahâra), oproep tot het gebed (Adhân), het verrichten van het gebed, ambtsbekleders van de moskee met speciale aandacht voor imâms, islamitische kleding, de wettelijk geregelde liefdadigheid (Zakât), het vasten (Sawm) het vasten in het Westen, bedevaart (Hajj), en ritueel slachten. De verschillen tussen diverse islamitische stromingen (o.a soennieten en shiieten) komen hierbij aan de orde.
Centraal thema in dit college is de mogelijke toepassing van deze voorschriften in het hedendaagse leven van moslims in het Westen en met name in Nederland. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol die deze voorschriften spelen in de relatie tussen moslims en niet-moslims in het Westen.
Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van een aantal wetenschappelijke publicaties die zowel de klassieke als de moderne opvattingen binnen de islam analyseren.

Leerdoelen

 • Kennis: Na het volgen van dit college heeft de student kennis van
  a) de belangrijkste devotionele voorschriften in de islam,
  b) de relevante basisbegrippen die worden gebruikt in de islamitische bronnen, en
  c) de mogelijke toepassing van deze voorschriften in het Westen.

 • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de binnen de islam gevoerde discussies over deze voorschriften, en in de invloed die de omgeving en context zouden hebben op de wijze waarop de voorschriften worden peraktiseerd.

 • Vaardigheden: De student leert a) kritisch om te gaan met verschillende bronnen, b) zich mondeling uit te drukken (o.a. middels een referaat).

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

 • Combinatie van hoor- en werkcollege

 • referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Voor eerstejaars studenten Islamitische Theologie geldt: om dit college te kunnen afronden is deelname aan de workshops Presenteren en communiceren op maandag 19 maart èn 22 maart en de workshop Verleid(t) door Grammatica op maandag 19 maart verplicht.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Een reader met verplichte literatuur wordt uitgereikt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M. Ghaly.

Opmerkingen

Dit college was eerder gegeven onder de titel “Rituelen en symbolen van de islam”. Het huidige college heeft dezelfde inhoud als het voorgaande, maar heeft alleen een naamsverandering ondergaan.