Prospectus

nl en

Kennis & interpretatie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geschiedenis van de filosofie moet zijn afgerond.

Beschrijving

In het college Kennis & Interpretatie zullen verschillende visies op de aard
van de godsdienstwetenschappen, en op de humaniora in het algemeen, aan bod komen.. Wat is, vergeleken met de natuurwetenschappen, het eigene van de geesteswetenschappen? Welke benaderingen spelen een rol? En hoe is het onderscheid en de relatie tussen de godsdienstwetenschappelijke bestudering van de bronnen en hun receptie en de religieuze omgang met ‘heilige teksten’? Kennis wordt gemaakt met inzichten uit de wetenschapsfilosofie, de godsdienstwetenschappen, de wijsgerige hermeneutiek, de taalfilosofie, en de literatuurwetenschappen.

Leerdoelen

Studenten raken bekend met discussies over de wetenschapsfilosofische status van de geesteswetenschappen, en met enkele van de belangrijke concepten op het terrein van de interpretatie van religieuze en andere teksten, zoals intertekstualiteit, hermeneutiek, tekstkritiek, canon.
Zij kunnen inzichten uit de besproken literatuur op een zinvolle wijze toepassen in reflectie op godsdiensten en de bestudering van godsdiensten, c.q. de eigen studie.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege. Aan de hand van het handboek van Leezenberg en De Vries worden de belangrijkste thema’s behandeld. De laatste bijeenkomsten zullen in het teken staan van een toepassing van de onderscheiden perspectieven op een klassieke religieuze tekst.

Toetsing

Twee take hometentamens, uit te reiken na het zesde en na het twaalfde college.

Blackboard

Op Blackboard is te vinden wat er voor elk afzonderlijk college voorbereid dient te worden.

Literatuur

  • Michiel Leezenberg en Gerard de Vries, Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001 (ISBN 90 5356 465 9)

  • Aanvullende teksten die via blackboard beschikbaar worden gesteld, zo nodig voor het referaat en de opdracht aangevuld met literatuur die in de Universiteitsbibliotheek te vinden is.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. H.W. Sneller (docent)
Voor contractstudenten en toehoorders: Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@religion.leidenuniv.nl (bureau onderwijs)