Prospectus

nl en

Ethiek (godsdienstwetenschappen)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Het tentamen Geschiedenis van de filosofie moet zijn afgerond.

Beschrijving

De eerste acht colleges hebben een inleidend karakter. Ingegaan zal worden op Ethiek als wijsgerige discipline, alsook op de vraag naar de aard van de moraal als ‘object’ van Ethiek. Speciale aandacht is er voor de verhouding tussen ethiek en religie. De laatste vier colleges gaan in op een specifiek maar alomvattend ethisch thema: ‘integriteit’. Ter voorbereiding wordt van de student gevraagd telkens een aangegeven gedeelte uit het boek, dan wel een tijdens college uitgedeelde tekst, te lezen.

Leerdoelen

  • Doelstelling van het college is het opbouwen van bekendheid met de voornaamste typen van wijsgerig-ethische reflectie.

  • Het opbouwen van het vermogen deze typen historisch en systematisch te situeren en ze onderling met elkaar te vergelijken.

  • Het opbouwen van het vermogen actuele morele dilemma’s te herformuleren in termen van genoemde hoofdtypen van ethische reflectie.

  • Het vermogen actuele morele debatten, met name inzake religieproblematiek, van enig gefundeerd commentaar te voorzien.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

  • Uitwerking oefenvragen. Zie toelichting op Blackboard (Assignments). De beoordeling telt mee voor eenvijfde voor het eindcijfer.

  • Open-boektentamen. De tentamenstof omvat: Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics en Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en de veelheid van de persoon, alle uitgedeelde teksten en de collegestof.
    Naar het tentamen dienen te worden meegenomen: de boeken van MacIntyre en Musschenga, en de uitgereikte teksten.

Voor ieder onderdeel afzonderlijk moet minimaal een 5.5 gehaald worden. Een student is geslaagd voor de reeks met een eindcijfer van 6 of hoger.

Blackboard

In dit collegeblok wordt op een meer gevorderd niveau van Blackboard gebruik gemaakt dan in de propedeusecolleges Geschiedenis van de filosofie. Wekelijks dienen wisselende groepjes studenten oefenvragen te maken en op Blackboard in te leveren.

Literatuur

  • Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics. A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, University of Notre Dame Press 2002 (1967), ISBN 0415287499

  • Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en veelheid van de persoon, Utrecht, Lemma (2004), ISBN 905931283x

Aanmelden

Reguliere studenten dienen zich aan te melden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller (docent).
Voor contractstudenten en toehoorders: Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@religion.leidenuniv.nl (bureau onderwijs).

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.