Prospectus

nl en

Law of Obligations

Course
2013-2014

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Tijdens het onderwijs wordt u onderstaande kennis en vaardigheden bijgebracht:

 • Het verkrijgen van een dieper inzicht in kernleerstukken zoals: de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten, het onrechtmatige daadsrecht, risicoaansprakelijkheden en het schadevergoedingsrecht.

 • Het actief leren toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het leren te komen tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil: met name in het verbintenissenrecht is het oplossen van een probleem niet louter een kwestie van techniek, maar ook van een onderbouwd oordeel over wat in het concrete geval bijvoorbeeld redelijk en billijk, rechtvaardig of zorgvuldig is.

 • Bijzondere aandacht voor de groeiende invloed van het supranationale recht (zoals het EVRM, EG-richtlijnen, PECL , DCFR en Unidroit).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping ten opzichte van het vak Inleiding burgerlijk recht. Meer specifiek: het gaat om de verdieping van week I tot en met week V van Inleiding Burgerlijk Recht (contractenrecht, onrechtmatige daad, schadevergoedingsrecht en verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst of onrechtmatige daad).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het geldende verbintenissenrecht alsmede de systematiek daarvan.

 • U bent in staat het verbintenissenrecht te begrijpen als discursieve grootheid en heeft inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het recht zelf met elkaar verbonden zijn.

 • U bent in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis actief toe te passen op voorgelegde casusposities.

 • U bent in staat om vanuit het systeem van het verbintenissenrecht kritisch te reflecteren op het recht – mede gelet op de grenzen van het vakgebied – en u heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het verbintenissenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende acht weken een hoorcollege van twee uur.

 • Namen docenten: Prof. mr. Jac. Hijma, mw. mr. I. S. J. Houben

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het studiepakket per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: gedurende acht weken een werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: Worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig, schriftelijk voorbereiden van de casuïstiek die in het studiepakket is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Gedurende twee van de tien weken is het onderwijs specifiek gericht op voorbereiding van het tentamen. Meer concreet wordt in de zesde onderwijsweek een een tussentijds overzicht van de stof geboden, met gelegenheid voor het stellen van vragen, en wordt in de tiende week een afrondende tentamentraining georganiseerd.

In het kader van het vak Verbintenissenrecht vindt een vaardighedentoetsing plaats (zie verder toetsing).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Voor de opdracht tellen de docenten, voor een goed of voldoende artikel, respectievelijk 0.50 of 0.25 punt bij het eindcijfer voor het reguliere tentamen Verbintenissenrecht.

In het kader van het vak Verbintenissenrecht vindt een vaardighedentoetsing plaats. Deze toetsing geschiedt op basis van vrijwilligheid. De opdracht luidt dat studenten een artikel van maximaal 650 woorden schrijven over een uitspraak op het gebied van het verbintenissenrecht, dit in de vorm van een artikel voor het Financiele Dagblad.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur, de nieuwste druk van:

 • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermo¬gensrecht, Deventer: Kluwer 2011

 • C.J.H. Brunner, G.T. de Jong, H.B. Krans, M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011

 • Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeen-komst, Deventer: Kluwer – Laatste druk (druk 2013 zal waarschijnlijk in de zomer beschikbaar zijn)

 • J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, G.E. van Maanen en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2012

 • J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008

 • M.E. Franke, Jac. Hijma, J.P. Jordaans, J.M. Smits en W.L. Valk (red.), Verkort Verklaard, tweede druk, Arnhem: Gouda Quint 1996

 • Jurisprudentie Privaatrecht, met annotaties uit Ars Aequi 1957-2011: een selectie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011

 • T.A.W. Sterk (red.), Arresten Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer – Laatste druk (druk 2013 zal waarschijnlijk in de zomer beschikbaar zijn)

Werkboek:
Werkboek Verbintenissenrecht, bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Een gedeelte van Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht. Nadere informatie over welk gedeelte verplicht is en welk gedeelte aanbevolen staat in het studiepakket.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon

 • Werkadres: Kamer C 2.05 KOG

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of telefoon (secretariaat).

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: Kamer C202 KOG

 • Openingstijden: balie van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.