Prospectus

nl en

Warfare in the Northern Netherlands, 1450-1550

Course
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Na het midden van de vijftiende eeuw werden de noordelijke en oostelijke gewesten van de Nederlanden met inbegrip van het Friese kustgebied in toenemende mate gedomineerd door de Bourgondiërs. De een na de ander verloren ze hun autonomie en werden in het Habsburgse staatsbestel opgenomen. Het zou hun interne vrede, belastingen, een bureaucratische bestuursstructuur en relatief strakke lijnen met Brussel bezorgen. De aanloop ertoe verliep allesbehalve lineair en bracht een grote mate van geweld met zich mee, in kleinschalige maar langdurige oorlogen. Achteraf bezien lijkt de uitkomst sterk bepaald door de militaire middelen en financiële mogelijkheden waarover de vorsten en andere machtspartijen konden beschikken. Schaalvergroting, innovatie en de inzet van professionele huurlingen speelden daarbij een belangrijke rol. De vraag blijft of daarmee de uitbreiding van het Habsburgse rijk onvermijdelijk was, niet alleen voor de Friese gebieden maar ook voor de stadsstaat Groningen, het Sticht Utrecht en Gelre.

In dit college willen we deze machtskwestie behandelen door de oorlogvoering tussen Waddenzee en Rijn te bestuderen in de decennia voor en na 1500. Strategie, organisatie, financiering, logistiek en het zelfstandig ‘militair ondernemerschap’ van huurlingenleiders zijn belangrijke onderwerpen. Er zal echter ook gekeken worden naar de meer tactische en militair-technische aspecten. En met de stelling dat ‘geld de zenuw van de oorlog is’, dringt zich tevens het thema op van de verhouding tussen de inzet van goedbewapende maar dure professionals versus die van zwakke maar goedkope en huis en haard verdedigende weerplichtigen.

Leerdoelen

Hoofddoel is het verwerven van vaardigheid in het verrichten van onderzoek op basis van zowel literatuur als een (beperkt aantal) bronnen.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • 280 uur.

Toetsing

  • Collegeparticipatie 25%.

  • Referaat 25%.

  • Werkstuk 50%.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Prof. Dr. J.A. Mol.