Prospectus

nl en

Grondslagen van het Recht

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het vak Grondslagen van het recht behandelt algemene theorieën over de grondslagen van het recht. De algemene vraag is dan: wat is recht? In dat kader komen de grondslagen van de moderne staat en de contractsfilosofen aan de orde omdat in de loop van de moderne tijd de staat de belangrijkste wetgevende instantie is geworden. De moderne staat laat zich kenmerken als een democratische rechtsstaat en dus moeten de beginselen van de rule of law en van de democratie aan de orde komen. Daarnaast worden de meer specifieke beginselen die de grondslag vormen van verschillende rechtsgebieden zoals het staatsrecht, strafrecht, internationaal publiekrechten het privaatrecht besproken. Voorbeelden van dergelijke belangrijke beginselen zijn het beginsel van de scheiding van kerk en staat, het legaliteitsbeginsel, het beginsel van nulla poena sine lege, menselijke waardigheid, en redelijkheid en billijkheid. Tot slot bespreken we de precieze status van (verschillende opvattingen van) rechtvaardigheid in het algemeen, en van meer specifieke rechtsbeginselen in het bijzonder. Welke rol spelen deze noties in de praktijk van het recht?

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is inzicht bieden in de grondslagen van het recht en u te leren hoe u deze kennis kunt toepassen in een kritisch essay over een juridisch onderwerp.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U herkent de belangrijkste (contracts-) theorieën over de grondslagen van het recht en kunt uitleggen waarin ze onderling verschillen.

 • U herkent de belangrijkste fundamentele beginselen van de verschillende rechtsgebieden en u kunt de overeenkomsten en verschillen herkennen en verklaren.

 • U kunt de fundamentele uitgangspunten van de democratische rechtsstaat herkennen, verdedigen en kritisch evalueren, mede in de context van het verval van rechtsstaat en democratie.

 • U kunt een kritisch essay schrijven over een moreel probleem rond de toepassing van het recht, zoals omgang met onrechtvaardig recht, de vraag of mensenrechten universeel zijn, et cetera.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Prof.dr. Afshin Ellian en prof.dr. Paul Cliteur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr.dr. Gelijn Molier, mr.dr. Arie-Jan Kwak e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opdrachten en vragen maken ter voorbereiding van de werkgroep.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een tentamen bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de essayvraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Ellian, A. & P. Cliteur, Grondslagen van het recht, Deventer: Kluwer, meest recente druk

Werkboek:

 • Werkboek Grondslagen van het recht

Reader:

 • Reader met teksten

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2013, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. Mr.dr. G. Molier

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 8950

 • E-mail: g.molier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent met ingang van september 2013 een gemeenschappelijke, identieke propedeuse voor alle drie de juridische opleidingen. Studeert u Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht of Fiscaal Recht, dan heeft u in het eerste semester van het propedeusejaar een keuzemogelijkheid. U kunt namelijk een keuze maken tussen het vak Grondslagen van het Recht en het vak Recht en Bedrijf. U moet één van deze twee vakken volgen, maar u kunt en mag ook beide vakken tegelijkertijd volgen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO