Prospectus

nl en

The History of Morocco

Course
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Marokkaanse migranten en hun kinderen en kleinkinderen vormen een belangrijke groep in de Nederlandse samenleving. Maar wat weet je eigenlijk van Marokko, van zijn geschiedenis, bevolking, cultuur, politiek en godsdienst?
In deze hoorcollegereeks wordt de geschiedenis geschetst van Marokko en zijn bevolking. In de loop der eeuwen hebben diverse nieuwkomers geprobeerd het gebied te bezetten en te koloniseren: Feniciërs, Romeinen, Vandalen, Arabieren en Europeanen. Welke invloed hadden deze groepen op het land en zijn oorspronkelijke Berberbevolking?
De komst van de Islam in de achtste eeuw in Noord-Afrika luidde het begin van de arabisering en islamisering van Marokko in. Tot op heden is de Islam de voornaamste godsdienst voor het merendeel van de Marokkanen. In deze reeks besteden we aandacht aan het ontstaan van de Islam in Marokko en aan de rol van de Islam in hedendaags Marokko.
Niet alleen de Arabieren maar ook veel andere immigranten hebben in de loop van de geschiedenis hun bijdrage geleverd aan de Marokkaanse samenleving. Bijzondere aandacht is er voor de joodse gemeenschappen die vanaf de vijftiende en zestiende eeuw een belangrijke rol vervulden in internationale diplomatieke en handelsbetrekkingen. Zo speelden Marokkaanse joden een belangrijke rol in de betrekkingen met de Republiek. Hoe de eeuwenoude relatie met Nederland tot stand kwam en onder welke omstandigheden zal eveneens de revue passeren tijdens dit college. Verreweg de meeste Marokkaanse joden hebben het land echter verlaten na de stichting van de staat Israël in 1948 en de onafhankelijkheid van Marokko in 1956.
De koloniale periode in Marokko (1912-1956) is eveneens een thema in de reeks: wat betekende deze Franse en Spaanse overheersing voor de sociale, politieke, economische en culturele ontwikkeling van Marokko? En hoe ontwikkelde Marokko zich als onafhankelijke natie vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw? We bestuderen de ‘jaren van lood’ onder koning Hassan II (1965-1995) en de opkomst van de vrouwenbeweging.
In deze reeks kijken we dus vanuit een groot aantal perspectieven naar de geschiedenis van Marokko, waarbij steeds aandacht is voor de regionale verschillen binnen Marokko, de positie van Marokko ten opzichte van de MENA-regio, Europa en de rest van de wereld.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort:
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Verwerft kennis van en inzicht in de geschiedenis van Marokko en de onderlinge betrekkingen tussen Nederland en Marokko en leert kritisch te reflecteren over actuele gebeurtenissen.

 • 5) Verwerkt de opgedane kennis over Marokko en leert recente ontwikkelingen in historisch perspectief te plaatsen.

 • 6) Verwerft kennis van de verschillende (historische) aspecten van de Marokkaanse samenleving, zoals Islam, cultuur, politiek, literatuur en economie.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Maken opdracht(en): 22 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen)

 • Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen))

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Powerpoint

 • Literatuur

Literatuur

 • H. Obdeijn en P. De Mas, Geschiedenis van Marokko (Amsterdam 2012, 3e herziene druk). Studenten worden geacht dit handboek aan te schaffen.

Overige literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. N. Bouras

Opmerkingen

geen