Prospectus

nl en

Teaching History and Civics

De lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met de scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt vormgegeven. Voor het praktijkdeel van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde baan.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. De deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON.

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig profiel binnen de lerarenopleiding waarbij tweetalig en internationaal onderwijs centraal staat. Binnen dit profiel leer je onder andere over de rol van talen, culturen en diversiteit in deze onderwijscontext. Je leert lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het van belang dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je – naast de onderwijsbevoegdheid – het WTP-certificaat. Voor meer informatie, zie de website van het ICLON: World Teachers Programme

Masteropleiding

Officiële titel masteropleiding: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Afstudeerrichting: Geschiedenis en Staatsinrichting

Studenten die zich aanmelden voor de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Geschiedenis en Staatsinrichting wordt ook wel de Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting genoemd.

Contact

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Curriculum voltijd

Curriculum voltijd

Onderstaand curriculum is van toepassing op studenten die de lerarenopleiding in voltijd volgen tijdens collegejaar 2024-2025. De voltijdvariant van de lerarenopleiding start in augustus en in januari.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste deel Lerarenopleiding (30 EC) - Basismodule

Teaching Practice 1 15
Pedagogy in Practice 1 7
Teaching Methodology 1 History and Civics 4
Adolescent development (ICLON) 4

Tweede deel Lerarenopleiding (30 EC) - Verdiepende module

Teaching Practice 2 15
Pedagogy in Practice 2 3
Teaching Methodology 1 History and Civics 5
Subject-specific research project 5

Keuzeruimte (2 EC):

Innovations in School 2
Adolescent development 2 2
Subject-specific research project 2 2
World Teachers 2

Curriculum deeltijd

Curriculum deeltijd

Onderstaand curriculum is van toepassing op studenten die de lerarenopleiding in deeltijd volgen tijdens collegejaar 2024-2025. De deeltijdvariant van de lerarenopleiding start alleen in augustus, niet in januari.

 • Jaar 1 - van toepassing op studenten die gestart zijn in augustus 2024

 • Jaar 2 - van toepassing op studenten die gestart zijn in september 2023

Course EC Semester 1 Semester 2

Jaar 1 Eerste deel Lerarenopleiding (30 EC) - Basismodule

Teaching Practice 1 15
Pedagogy in Practice 1 7
Teaching Methodology 1 History and Civics 4
Adolescent development (ICLON) 4

Jaar 2 Tweede deel Lerarenopleiding (30 EC) - Verdiepende module

Teaching Practice 2 15
Pedagogy in Practice 2 3
Teaching Methodology 1 History and Civics 5
Subject-specific research project 5

Keuzeruimte (2 EC):

Innovations in School 2
Adolescent development 2 2
Subject-specific research project 2 2
World Teachers 2

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Contactgegevens

 • Aanwezigheid bij colleges

 • Brightspace

 • Studentenwebsite

 • Reglementen ICLON Lerarenopleiding.

Contact

 • Voor vragen over studentenzaken zoals het rooster, cijferregistratie in uSis, enrollment in Brightspace, (her)in- en uitschrijven bij de universiteit, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON.

 • Ben je zittende student en heb je studiegerelateerde vragen? Bij bijvoorbeeld studievertraging of persoonlijke omstandigheden is in principe je supervisor het eerste aanspreekpunt. Je kunt daarnaast altijd contact opnemen met de studieadviseur Toke Egberts.

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Aanwezigheid bij colleges

Je aanwezigheid bij alle colleges wordt verwacht; hierin worden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbonden en deelname is dus belangrijk om de opleiding met succes te doorlopen. Mocht je door ziekte of andere overmacht toch een keer een college missen, meld je dan voorafgaand aan het betreffende college af bij de docent. Er wordt dan besproken of en hoe je het onderwijs kunt inhalen.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Deadline overzicht

 • Links naar belangrijke regelementen zoals de Onderwijs en examenregeling (OER) en relevante websites

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de course ICLON lerarenopleiding algemene informatie vinden over onder andere:

 • Begeleiding en advies

 • Bij wie je terecht kunt met vragen

 • Berichtgeving vanuit de opleiding

 • Startcourse

 • Documenten vanuit de ICLON Opleidingscommissie

Studentenwebsite

Op de Studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

Reglementen ICLON-opleidingen

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Lerarenopleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

  • Vrijstellingen aanvragen
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  • Cum laude criteria
  • Gedragscodes
  • Eindtermen van de opleiding
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Facultaire Career Service

Studenten van de lerarenopleidingen kunnen gebruik maken van de Career Services. Studenten kunnen hierbij aansluiten bij de faculteit waartoe het schoolvak van hun lerenopleiding behoort. Je kunt bij de facultaire Career Service terecht voor bijvoorbeeld individueel loopbaanadvies, check van je cv/ brief/LinkedIn profiel, voorlichtingsbijeenkomsten en career events.

Leiden University Career Zone

De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events

In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.

Arbeidsmarktvoorbereiding in de lerarenopleidingen

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw employability, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability-ontwikkeling bestaat uit vijf samenhangende onderdelen. Het is van belang dat de student zich gedurende zijn studie ontwikkelt op alle onderdelen.

Een inzetbaar profiel is de kern van de employability van een student. Studenten die [1] vakoverstijgende vaardigheden en [2] vakspecifieke kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld en [3] praktijkervaring hebben opgedaan zijn beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. Om het inzetbaar profiel heen, vormt zich de zelfredzaamheid van de student op de arbeidsmarkt. Studenten die door [4] arbeidsmarktoriëntatie de arbeidsmarkt leren kennen en kunnen reflecteren op hun eigen profiel en ontwikkeling [5] zelfreflectie zijn beter in staat om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt, direct na afstuderen, maar ook later als hun loopbaan zich ontwikkelt.

De employability-ontwikkeling wordt binnen de lerarenopleiding als volgt vorm gegeven. Overkoepelend doel van de lerarenopleiding is dat leraren zelfstandig richting leren geven aan hun eigen denken en handelen (agency), met betrekking tot de drie wettelijke bekwaamheidsdomeinen in onderlinge samenhang: vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid. Dit betekent dat leraren in toenemende mate (1) bewust worden van mogelijkheden met betrekking tot deze domeinen; (2) ontdekken wat ze belangrijk vinden in het onderwijs en dit ook kunnen verantwoorden naar betrokkenen; (3) door hen gewenste mogelijkheden in toenemende mate kunnen realiseren.

In het opleidingsmodel van het ICLON is nadrukkelijk aandacht voor het handelen van de leraar in de complexe praktijk. Wij nemen in de opleiding daarvoor de klasecologie van de leraar-in-opleiding en wat de leraar daarbinnen al doet en wil bereiken (doelsysteem) als uitgangspunt. We ondersteunen leraren bij het regelmatig doorlopen van een leercyclus (voornemens formuleren, ontwerpen, uitvoeren, leren van ervaringen en reflectie op het doelsysteem). Daarbij is niet alleen aandacht voor problematische ervaringen maar ook expliciet aandacht voor het leren van succeservaringen, omdat dit de leraar helpt te bepalen wat hij of zij al kan en belangrijk vindt. De verschillende fasen van de cyclus worden theoretisch verdiept en verbreed doordat leraren worden ingeleid in theoretische perspectieven met betrekking tot de drie bekwaamheidsdomeinen. Op deze manier worden leraren in de gelegenheid gesteld een persoonlijke leerroute te doorlopen waarbij ze stapsgewijs voortbouwen op wat ze al willen en kunnen, en zo hun onderwijsrepertoire met betrekking tot de drie bekwaamheidsdomeinen in onderlinge samenhang te ontwikkelen. Daarmee kan ook een goede balans worden gevonden tussen innovatie en routines. Vernieuwing van het repertoire vindt zo namelijk telkens stapsgewijs plaats en maakt gebruik van wat een leraar al wil en kan. In dit proces worden leraren bovendien gestimuleerd de instrumentele en normatieve kant van de professionalisering op elkaar af te stemmen. Enerzijds wordt leraren regelmatig gevraagd waarom ze een bepaalde handelwijze belangrijk vinden en in hoeverre betrokkenen zoals leerlingen, ouders en collega’s dit ook nastrevenswaardig vinden (normatieve kant). Omgekeerd worden leraren uitgenodigd om vanuit de hogere doelen van het doelsysteem weer af te dalen door zich af te vragen hoe deze (nog meer) kunnen worden gerealiseerd (instrumentele kant).

De leerroute voor de student vindt deels plaats op school en deels op het instituut. Daarbij proberen we zowel binnen het instituut als op school een leergemeenschap te ontwikkelen waarin leraren niet alleen leren van opleiders en begeleiders op school, maar ook van elkaar en van collega’s op school. Voor de bekwaamheidsdomeinen zijn doorlopende leerlijnen ontwikkeld die zowel de initiële opleiding als de inductiefase en deels ook voortgaande professionalisering omvatten. Binnen deze leerlijnen worden belangrijke onderwijstaken onderscheiden waaraan in de opleiding wordt gewerkt, zoals het ontwerpen en geven van gedifferentieerd onderwijs, het maken van contact met leerlingen, instructie geven, leerlingen motiveren, afstemmen op de leerlingen et cetera. Leraren krijgen vervolgens hulp op maat bij het bij het uitvoeren van deze taak; daarbij spelen zoals eerder aangegeven perspectieven en bijbehorende handvatten een belangrijke rol. Daarbij is er aandacht voor formatieve evaluatievormen waarvan leraren weer kunnen leren.