Prospectus

nl en

Ontwikkeling van baby tot jong-volwassene

Kijk onder de tab informatie voor een aanvullende beschrijving.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven vanaf 1 juli 2010 tot 21 augustus voor deze minor via uSis. De minor heeft code 6460MI03. U krijgt bericht over de inschrijving en plaatsing voor de cursussen van de minor.

Doel

Deze minor richt zich op de ontwikkeling, de rijping en het leren gedurende de kinder- en jeugdjaren tot circa 21 jaar. De minor biedt inzicht in verschillende theoretische uitgangspunten (bv. ‘nature versus nurture’) op het gebied van de motorische, lichamelijke, morele, intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet alleen de normale, maar ook de abnormale ontwikkeling komt aan bod.

In deze minor verkrijgen studenten kennis over ontwikkelingspsychologische theorievorming en onderzoeksmethoden om meer inzicht te krijgen in persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Developmental Psychopathology 5
Developmental and Educational Psychology 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Social and Emotional Development 10

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

More info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit het functionele perspectief: Waarom is sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk voor de instandhouding, versterking of beëindiging van relaties? Hoe verloopt het socialisatieproces vanaf de kraamkamer tot in de late adolescentie? Zijn er interculturele verschillen in sociaal-emotionele ontwikkeling?

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit biologische perspectief: Welke hersengebieden zorgen ervoor dat we in de late kindertijd en adolescentie gevoeliger worden voor affectieve en sociale invloeden? Hoe verandert ons brein wanneer we sociale vaardigheden ontwikkelen en leren onze emoties in bedwang te houden? Zijn er kritische ontwikkelingsfasen, waarin jongeren extra kwetsbaar zijn voor drugs of alcoholmisbruik?

  • psychologische en/of psychiatrische jeugdhulpverlening bij de behandeling van ontwikkelingspsychopathologie.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat ontwikkelingspsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25