Prospectus

nl en

Eerste jaar

Het programma van de bacheloropleiding Islamitische Theologie heeft per 1 september 2012 een aantal wijzigingen ondergaan.
Het gewijzigde programma draagt vanaf 1 september 2013 de naam Islamstudies.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail: Mw. L. van Swieten.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Seminar 1: Criticism and Knowledge of Religions (skills seminar) 5
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic history of the Middle East 5

Tweede semester

Study of Islam 2 5
History of the Islam in the West 5
Islam in Asia and Africa 5
Sji'isme 5
Godsdienstsociologie (Islamstudies) 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Onderstaand tweedejaars programma maakt deel uit van het vernieuwde programma dat per 1 september 2012 is gestart. Onderstaand geldt alleen voor voltijdstudenten die ingestroomd zijn vanaf september 2012.
Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail: Mw. L. van Swieten.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Islamic Law 5
Culturele antropologie van het Midden-Oosten 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Kies: sociaal wetenschappelijk programma of taal of Methoden

Sociaal wetenschappelijk programma (10 ec):

Methoden en technieken 2 - GW 5
Islam: law and religion of minorities 5

Taal:

Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5

Tweede semester

Islam en Ethics 5
Islam, Reason and Science: Renewal of Islamic Thought 5
Islamitische mystiek: soefisme 5
Sharia and National Law in the Muslim World 5

Sociaal wetenschappelijk programma (10 ec):

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Taal:

Grammatica Arabisch 3 5
Teksten Arabisch 2: media Arabisch 5

Derde jaar

Onderstaand derdejaars programma maakt deel uit van het vernieuwde programma Islamstudies en zal pas per 1 september 2014 ingaan.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail: Mw. L. van Swieten.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kies uit:

Buitenlandsemester Islamstudies 30
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Tweede semester

Rituelen en symbolen van de islam 5
Politics and Islam 5
Islam en maatschappij 5
Scriptie seminar Godsdienstwetenschappen 5
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Keuzvakken

Vanwege de reorganisatie bij Godsdienstwetenschappen worden keuzevakken in het tweede semester die niet binnen het curriculum van de opleidingen Islamstudies, Godgeleerdheid of Wereldgodsdiensten vallen, onder voorbehoud aangeboden. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk keuzevakken doorgang te laten vinden in het tweede semester. Wij hopen op uw begrip.

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Key Developments in Christian Theology 5
Helden, priesters en profeten: godsdienst en cultuur van het Oude Israël 5
Modern Christianity I: Religious crisis? Secularization in debate 5

Tweede semester

Cultural history of the Jews 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Inleiding christendom 5
Introduction to New Religions 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5/10
Modern christendom II: Christianity, culture and society 1600-2000 5

Keuzevakken buiten het curriculum:

Modern Heretics: Global Perspectives 5
Religion and Migration 5
Global Christianity 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Seminar 3: Religion and violence 5
Vroege kerk 5

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding Islamstudies

  • De bachelor heeft kennis van moderne godsdienstwetenschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en (cultuur-)historische methoden in de bestudering van de islam.

  • De bachelor heeft kennis van de islam als normatief systeem en als geleefde praktijk in zijn historische, geografische en sociale verscheidenheid en de relaties daartussen.

  • De bachelor heeft kennis en begrip van islamitische bronnen en praktijken en van theologische, rechtsgeleerde en praktische verhandelingen (in vertaling dan wel in de originele taal) uit verschillende periodes en stromingen, zowel soennitisch als sji’itisch, in de vorm van:

a) gezaghebbende islamitische bronnen;

b) alternatieve visies en minderheidsstandpunten met name wat betreft de hedendaagse discussies;

c) de geleefde praktijk van moslims in heden en verleden en in hun respectievelijke maatschappelijke context.

  • De bachelor kan op het terrein van de studie van islam en moslimse samenlevingen problemen formuleren en analyseren, zelfstandig materiaal en informatie verzamelen en op hun geldigheid beoordelen, en argumenten aanvoeren voor mogelijke oplossingen van de geformuleerde problemen.

  • De bachelor heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van de islam in een bepaalde regio, te weten: het Westen, het Midden-Oosten, Indonesië of een andere regio naar keuze. Bij het onderzoek naar de islam in de betreffende regio is de bachelor in staat gebruik te maken van:

a) methoden van historisch/literair onderzoek;
en één van de volgende twee:
b) methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
of
c) kennis van de relevante taal in de gekozen regio. De bachelor heeft de mogelijkheid in het kader van zijn/haar programma te kiezen voor de bestudering van een van de volgende talen: Arabisch, Perzisch, Turks, Indonesisch, Hindi/Urdu, Swahili.

  • De bachelor heeft door middel van het volgen van een keuzevak, een buitenlandverblijf of een stage van 30 ECTS zijn/haar kennis en vaardigheden op het gebied van de gekozen specialisatie verdiept, dan wel zijn/haar kennis en vaardigheden op het gebied van een buiten de specialisatie liggend vak verbreed, of een keuzevak gevolgd dat hem/haar heeft voorbereid op een concreet omschreven maatschappelijke loopbaan.

  • De bachelor is in staat de kennis en vaardigheden zoals omschreven in de voorafgaande eindtermen in de praktijk in te zetten in beroepen of functies die deskundigheid over de islam en moslimse samenlevingen op bacherlorniveau vragen.

  • De bachelor is in staat tot heldere presentatie van inzichten en analyses, zowel schriftelijk als mondeling, en zowel voor een publiek van specialisten als voor een publiek van niet-specialisten.

Eindtermen van de opleiding Islamitische theologie

De opleiding heeft als doel je een breed en genuanceerd beeld te bieden van de islam. Voor jou als bachelorstudent Islamitische theologie wil de faculteit een inspirerende omgeving zijn waar je je de academische kennis en vaardigheden eigen kunt maken die je nodig hebt bij de toekomstplannen die je voor jezelf hebt gemaakt. Je wordt getraind om op een wetenschappelijke manier te denken.
De nadruk ligt in de opleiding op de bestudering van religieuze bronteksten afkomstig uit de verschillende stromingen binnen de islamitische traditie. Aan de hand van deze bronteksten worden de islamitische discussies over geloof, recht en ethiek onderzocht, zoals die werden gevoerd in de geschiedenis van de islam en zoals die in onze tijd aan de orde zijn. Ruime mate aandacht wordt besteed aan de islam als de godsdienst van de moslims in West-Europa.
Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Islamstudies
Het eerste jaar is een algemeen vormend jaar en wordt besteed aan een brede kennismaking met de islam met aandacht voor de staatkundige, geografische en sociaal-culturele geschiedenis van de islam. Er is volop aandacht voor de verschillende stromingen binnen de islam. Je verdiept je verder in de dosdienstwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke aspecten van godsdienst in het algemeen.

Tweede en derde jaar Islamitische theologie
In het tweede en derde jaar blijft het Arabisch een centrale plaats innemen. Dit gebeurt door middel van het zelfstandig lezen van religieuze teksten voor de verschillende vakken die op het programma staan. Je leert daarbij de basisbeginselen voor het uitvoeren van kritisch, wetenschappelijk onderzoek. Je bestudeert onder andere de Koran en Hadith. In het tweede jaar zijn er ook colleges over brede, godsdienstwetenschappelijke onderwerpen zoals godsdienstwijsbegeerte. In beide jaren komen onderwerpen als de religieuze wet, theologie en filosofie van de islam en exegese (tafsir) aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd
Het is mogelijk de opleiding Islamitische theologie in deeltijd te volgen. De duur van de deeltijdopleiding is 4,5 jaar.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ec te heb¬ben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ec (min. 8.000 woorden – max. 10.000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Islamstudies / Islamitische theologie geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Religious Studies. Na afronding van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs de lerarenopleiding bij het ICLON volgen (één jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in filosofie verwerven. Als je in de keuzeruimte de educatieve minor hebt afgerond en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.