Prospectus

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Geschiedenis van het christendom 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Hindoeïsme – inleiding 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inleiding islamologie 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege VGW Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat naast verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (20 ec) en methoden en technieken of taalstudie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Ethiek 5
Godsdienstpsychologie 5
Godsdienstsociologie 5
Kennis & interpretatie 5
Methoden en technieken I: algemene inleiding 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatievakken

Religie en geweld 5

Derde jaar

Het derde jaar heeft geen verplichte vakken, maar bestaat uit specialisatieruimte (10 ec), methoden en technieken of taalstudie (10 ec), keuzeruimte (30 ec) en een bachelorscriptie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (instituut Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen) 15
Methoden en Technieken 3 - GW (veldwerk) 5
Methoden en technieken 4 - GW 5

Specialisatievakken

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht, en aan religieuze legitimering van gewelddadig handelen door verschillende groepen en individuen en hoe dit handelen geïnterpreteerd kan worden.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin.

Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

Het onderdeel NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke vergelijkende variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken op het gebied van Methoden en technieken dienen dus allen gevolgd te worden.

Het onderdeel NRB en NA dient gecombineerd te worden met andere onderdelen, afhankelijk van het focus van de student.

Europa en Noord-Amerika

Een combinatie met Antieke Godsdiensten, christendom en hindoeïsme ligt het meest voor de hand als het focus gericht is op bewegingen in Europa en Noord-Amerika.

Het programma ziet er dan, naast de verplichte BA onderdelen ‘Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age’ (propedeuse) en ‘Antropologie van de Religie’ (verplicht), als volgt uit:

Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten (Dr A.F. de Jong)
Modern christendom/wereld christendom (Prof. dr. H. Murre-v.d.Berg)
Religie en Geweld (Dr N. Dessing)
Heksen, Ketters en Neopaganisten (Dr W. Hofstee)
Literatuurtentamen (Dr W. Hofstee)
Andere regio’s: Japan, Brazilië, Stille Zuidzee (Dr. W. Hofstee)