Prospectus

nl en

Social Sciences and Humanities Education: Religious Studies

Officiële titel masteropleiding: Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Afstudeerrichting: Religie en Levensbeschouwing
Deze masteropleiding met afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing wordt ook wel de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing genoemd.

Doel van de master
Tijdens deze praktijkgerichte master bereid je je voor op een baan als religiedeskundige in de educatieve sector en behaal je de bevoegdheid om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven
aan alle klassen van het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw; vwo, havo en vmbo)
en op het mbo.

 • Je doet de nieuwste religiewetenschappelijke kennis op en leert die overdragen op een divers publiek. Het brede, educatieve profiel van het programma is uniek voor Nederland.

 • Het Leids Centrum voor Religiewetenschap is een van de meest toonaangevende onderzoeksinstellingen voor religiewetenschap in Nederland. De docenten die in de master actief zijn, betrekken hun onderzoek in het masteronderwijs.

 • Tijdens de schoolstage maak je kennis met het voortgezet onderwijs. In je vrije keuzeruimte kun je je met een stage of keuzevak oriënteren op een loopbaan bij bijvoorbeeld een museum of ministerie.

 • Je krijgt de competenties om het levensbeschouwelijke onderwijs in Nederland te helpen hervormen.

Contact
Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

New page

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1

Tools and Theories in the Study of Religion: Historical, Cognitive, and Social-Scientific Approaches 10
Religion on the Move: From Local Origins to Global Networks 10
Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs 5
Vakdidactisch Dossier 1: Religiewetenschap en onderwijs 5

SEMESTER 2

Leren en instructie 3
Pedagogiek (ICLON) 5
Vakdidactiek 1 Godsdienst en Levensbeschouwing 5
Vakdidactisch Dossier 2: Religiewetenschappelijke gastles 2

New page

Een volledige beschrijving van elk studieonderdeel van jaar 2 (collegejaar 2021-2022) volgt in juni 2021.

SEMESTER 1 (30 EC)

 • Praktijk (schoolstage) bovenbouw en supervisie (7 EC)

 • Innovatie in onderwijs (3 EC)

 • Vakdidactiek Religie en levensbeschouwing 2 (5 EC)

 • Vakdidactisch dossier 3 (5EC)

 • Keuzeruimte: keuzevak of stage (10 EC)

SEMESTER 2 (30 EC)

 • Praktijk (schoolstage) bovenbouw en supervisie (8 EC)

 • Master Thesis (15 EC)

 • Thesis Seminar and Job Market Orientation (2 EC)

 • Vakdidactisch dossier 4 (5 EC)

Vakdidactisch dossier 3 en 4

Vakdidactisch Dossier 3: Project Educatief Materiaal

Periode: Jaar 2, semester 1; blok 1+2
Verschillende docenten
Credits: 5
Niveau: 500
Locatie: Leiden
Voertaal: Nederlands

Toegangseisen
Dit vak is een verplicht onderdeel van de MA Religie en Levensbeschouwing. Het vak wordt voor het eerst gegeven in semester 1 van het academisch jaar 2021-2022.

Beschrijving
Studenten voeren individueel of in duo’s een educatief project naar keuze uit. Ze kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Ontwerp lessenserie voor vo, mbo, of hbo over religie, levensbeschouwing of burgerschap dat gebruik maakt van elementen uit de religiewetenschappelijke vakken in de MA of vooropleiding.

 • Educatieve module voor niet-schoolse instelling (bv. museum).

 • Advies opstellen voor een educatieve uitgever voor een nieuwe lesmethode voor vo, mbo of hbo.

 • Verdieping in een vakdidactische methode die niet (of weinig) in Vakdidactiek Religie en Levensbeschouwing 1+2 aan bod komt, en het maken van een klein vakdidactisch product op basis van deze methode. (Het kan bijvoorbeeld gaan om methodes gericht op gebruik van beelden, het maken van educatieve films, of het maken van digitale lesmethodes).

 • Onderzoek naar de schoolpraktijk of motivatie van leerlingen door observaties op scholen en/of interviews met docenten en leerlingen.

 • Onderzoek naar de didactische benaderingen van educatieve afdelingen van musea of maat-schappelijke instellingen.

Studenten mogen ook zelf met voorstellen voor een educatief project komen.

Nadere beschrijving van dit vak, inclusief informatie over leerdoelen en toetsing, volgt in het voorjaar van 2021.

Vakdidactisch Dossier 4: Vakdidactisch Meesterproef

Periode: Jaar 2, semester 2; blok 1+2
Docent en scriptiebegeleider
Credits: 5
Niveau: 600
Locatie: Leiden
Voertaal: Nederlands

Toegangseisen
Dit vak is een verplicht onderdeel van de MA Religie en Levensbeschouwing. Het vak wordt voor het eerst gegeven in semester 2 van het academisch jaar 2021-2022.

Beschrijving
Studenten kiezen een deelonderwerp van hun scriptieonderwerp en maken hierover een educatief product voor het eerstegraadsgebied. Studenten stellen ook een handleiding op bij het educatieve product zodat het bruikbaar is voor anderen. Ze presenteren mondeling hun producten aan elkaar en andere geïnteresseerden tijdens een miniconferentie.

Nadere beschrijving van dit vak, inclusief informatie over leerdoelen en toetsing, volgt in het voorjaar van 2021.

New page

Programma 120 EC

Een inhoudelijke beschrijving van de studieonderdelen is te vinden de onder het tabblad Jaar 1 en Jaar 2.

De Educatieve master Religie en Levensbeschouwing omvat in totaal 120 EC (2 jaar studie in voltijd). De opleiding bevat drie leerlijnen: Religiewetenschap (totaal 47 EC), Educatie (totaal 41 EC) en Vakdidactiek (totaal 32 EC).

Leerlijn Religiewetenschap (47 EC)

De religiewetenschappelijke leerlijn is gericht op verdieping van religiewetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden. De kennis over religie en levensbeschouwing wordt aangeboden in mondiaal en vergelijkend perspectief, maar met bijzondere aandacht voor de Nederlandse situatie. De onderzoeksvaardigheden die je opdoet pas je toe in de afstudeerscriptie.

 • Tools and Theories in the Study of Religion (10 EC) (Engels) maakt je vertrouwd met de nieuwste theorieën en methoden binnen de religiewetenschap. Je leert ook deze theorieën te gebruiken om historisch en hedendaags materiaal te analyseren. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.

 • Religion on the Move (10 EC) (Engels) leert je hoe religies bewegen en zich aanpassen in de moderne tijd. Casussen omvatten Bahá’i en de Pinksterbeweging. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.

 • Religious Studies Elective (10 EC) (Engels). Je kiest één keuzevak uit een wisselend aanbod, o.a. over godsdienstpsychologie, religie en internationale betrekkingen en pelgrimage. In plaats van een keuzevak kun je ook een (onderzoeks)stage doen.

 • Afstudeerscriptie (17 EC). De opleiding wordt afgerond met een academische afstudeerscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je krijgt daarbij individuele begeleiding en neemt deel aan een scriptieseminar.

Leerlijn Educatie (41 EC)

De educatieve leerlijn is gericht op het verwerven van pedagogische en didactische vaardigheden die je direct toepast in de onderwijspraktijk.

 • Pedagogiek (5 EC) geeft een inleiding in de adolescentepsychologie en biedt handvatten voor het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Dit vak volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.

 • Leren en instructie en Onderwijs en innovatie (3 EC plus 3 EC) bieden een inleiding in de algemene didactiek, klassenmanagement en schoolorganisatie. Innovaties in de eigen onderwijspraktijk worden gerelateerd aan onderwijsinnovaties binnen de sectie, de school en de nationale context. Deze vakken volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.

 • Praktijk (Schoolstage) (30 EC): in het tweede semester begint het praktijkdeel van de opleiding. Hierbij loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding, een schoolopleider en een vakcoach. Gedurende de opleiding loop je stage op minimaal twee verschillende scholen. Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) beschikt over een uitgebreid netwerk en regelt de stageplaatsen voor het praktijkdeel.

Leerlijn Vakdidactiek (32 EC)

De vakdidactische leerlijn is gericht op de religiewetenschappelijke inbreng in het levensbeschouwelijk onderwijs.

 • Religie, levensbeschouwing en burgerschap (5EC) in het onderwijs gaat over de organisatorische inrichting van het onderwijs over religie, levensbeschouwing en burgerschap in Nederland en een aantal buurlanden. We nemen ook het bestaande lesmateriaal kritisch onder de loep. Dit vak is specifiek voor deze master ontwikkeld en uniek in Nederland.

 • In Vakdidactiek Religie en levensbeschouwing 1+2 (5 EC plus 5 EC) leer je activerende, vakinhoudelijk relevante en doordachte lessen voor de onderbouw en bovenbouw te ontwerpen binnen het onderwijsdomein religie, levensbeschouwing en burgerschap. Je maakt kennis met diverse didactische benaderingen en leert systematisch reflecteren op je eigen lesontwerp en -praktijk vanuit een door de religiewetenschap geïnformeerde vakdidactiek.

 • Vakdidactisch dossier 1-4 (17 EC): in de vier vakken die samen het Vakdidactisch dossier vormen reflecteer je systematisch op hoe je religiewetenschappelijke kennis en vaardigheden kunt inzetten voor educatieve doeleinden en maak je concrete didactische ontwerpen op basis van de religiewetenschappelijke vakken in het programma (en uit je bachelor, je minor of pre-master). Het vakdidactisch dossier bestaat uit vier vakken: Religiewetenschap en onderwijs, Religiewetenschappelijke gastles, Project educatief materiaal, en Vakdidactische meesterproef. De module Project educatief materiaal kan bijvoorbeeld een lesontwerp voor het hbo of een onderzoek naar de didactische benaderingen van een museum behelzen. De module Vakdidactische meesterproef is gelinkt aan de afstudeerscriptie.

New page

Deze master is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON).

Eindtermen van de opleiding
De Eindtermen van de opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges aan de faculteit der Geesteswetenschappen geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).
Voor onderwijsactiviteiten aan het ICLON geldt dat van de student een actieve deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht, waarbij de student aangeboden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbindt.

Aanmelden/inschrijven studieonderdelen
Studenten geven voor aanvang van het collegejaar aan, via een formulier dat ze van de onderwijsadministratie ontvangen, welke vakken ze het komende collegejaar gaan volgen. De onderwijsadministratie regelt vervolgens de inschrijving voor de betreffende vakken.

Onderwijsbevoegdheid
De eerstegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij het masterdiploma hoort.

New page

Waar vind je welke informatie?

Meer informatie voor zittende studenten is te vinden op de studentenwebsite en er is een pagina in de organisatiegids met reglementen van de Educatieve master. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de master. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Programmavereisten en keuze mogelijkheden

 • Deadlines (data beoordelingsmomenten en inleverdata producten)

 • Links naar het rooster van de onderwijsactiviteiten

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Educatieve master) om ook opleiding specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen Educatieve master

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve master, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, et cetera)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren