Prospectus

nl en

Education and Child Studies

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleiding duurt drie jaar en na afloop beschikken afgestudeerden over de onder Eindtermen opgesomde kennis, vaardigheden en houding.

Eindtermen

Afgestudeerden van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen beschikken over de hieronder genoemde kwalificaties. Zij hebben er binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten en door middel van de voorgeschreven toetsvormen blijk van gegeven dat zij zich deze kennis, vaardigheden en houding eigen hebben gemaakt.

1 Kennis en inzicht

Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.

1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

Methoden en technieken van onderzoek

1.4 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

Beroepsveld

1.5 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2 Toepassing van kennis en inzicht

De bachelor heeft de volgende academische vaardigheden ontwikkeld:

2.1 onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband;

2.2 een consistente visie of betoog formuleren met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten;

2.3 wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraag-stukken.

3 Oordeelsvorming

3.1 De bachelor kan praktische en theoretische pedagogische vraagstukken wetenschappelijk en ethisch analyseren en beschrijven;

3.2 de bachelor kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen;

3.3 de bachelor is in staat tot het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern;

3.4 de bachelor heeft de vaardigheid ontwikkeld zich op professionele wijze te gedragen overeenkomstig normen en regels die van toepassing zijn op toekomstige werkzaamhe-den als pedagoog en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

4 Communicatie

4.1 De bachelor kan correct schriftelijk en mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context;

4.2 de bachelor toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid;

4.3 de bachelor kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

5 Leervaardigheden

5.1 De bachelor beschikt over de leervaardigheden die nodig zijn om een Masteropleiding te volgen, waarin een grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht;

5.2 de bachelor is in staat om het eigen leerproces te sturen.

Op de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2023-2024 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2023-2024 van kracht zijn vastgelegd.

Structuur

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ects) en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De propedeutische fase (het eerste jaar, 60 ects)

  • De basisbachelor (het tweede jaar, 60 ects)

  • De specialisatie (blok 3 & 4 van het derde jaar, 20 ects).

Alle Bachelorstudenten die per 1 september 2022 of later begonnen zijn aan de Bacheloropleiding hebben vanaf 1 september 2024 keuze uit drie specialisaties: Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen óf Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs.

Alle Bachelorstudenten die per 1 september 2022 of later begonnen zijn of beginnen aan de Bacheloropleiding hebben vanaf 1 september 2024 keuze uit drie specialisaties: Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen óf Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs.

Voor studenten die eerder dan 1 september 2022 aan de Bacheloropleiding begonnen zijn, als specialisatie Gezinspedagogiek óf Onderwijswetenschappen gekozen hebben en per 1 september 2024 nog specialisatievakken missen, geldt dat zij de ontbrekende specialisatievakken in 2024-2025 kunnen behalen. Deze specialisaties veranderen niet van samenstelling.

LET OP Studenten die eerder dan 1 september 2022 aan de Bacheloropleiding zijn begonnen en als specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen hebben gekozen kunnen in 2023-2024 voor het laatst de vakken van deze twee specialisaties volgen. Vanaf 1 september 2024 zullen deze specialisaties vervangen worden door één nieuwe specialisatie: Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs. Voor deze nieuwe specialisatie worden nieuwe specialisatievakken aangeboden. Daarom raden we deze studenten aan hun specialisatievakken in 2023-2024 te behalen. Mis je in na 1 september 2024 onverhoopt nog één of meer specialisatievakken Orthopedagogiek of Leerproblemen dan zal in 2024-2025 nog een laatste keer de gelegenheid worden geboden om tentamen in deze vakken af te leggen.

  • De keuzeruimte (25 ects)

  • Het bachelorproject (15 ects).

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Inschrijven voor alle vakken via My Studymap is verplicht.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo) worden voor de vakken uit het eerste jaar door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Propedeutische fase

Course EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1A 3
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B 3
Argumentatie: kritisch denken en logisch redeneren 4
Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen) 5
Practicum wetenschappelijk schrijven 3
Inleiding in de ontwikkelingspsychologie 4
Gesprekstechnieken I 2
Interculturele Pedagogiek 5
Filosofie voor pedagogen 6
Praktijkoriëntatie 3
Onderzoekspracticum 1 8
Cursus praktische data-analyse met SPSS 2
Tutoraat Academische Vaardigheden & Mentoraat 4
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A 4
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B 4

Career Perspective

De Universiteit Leiden heeft als doel om studenten, naast het bieden van een gedegen opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van hun ‘employability’, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: verrichten van wetenschappelijk onderzoek, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen van mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereiding binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?

Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan. En een groot deel van je Masteropleiding wordt tijdens de stage besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktvoorbereiding naast de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn over keuzes binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.
Denk aan:

  • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van de Bachelorspecialisatie, keuzevakken (al dan niet in het buitenland), minoren, honours onderwijs;

  • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van een Masteropleiding en daarbinnen een Masterspecialisatie;

  • Workshop en (facultaire) career events, georganiseerd door de Career Service FSW;

  • Lezingen en career events van Studievereniging Emile

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en Masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het Alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.