Prospectus

nl en

Minor Law, Culture and Development

Let op: bachelorstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen vakken uit het eigen curriculum niet opvoeren voor deze minor. U kunt alleen de gebonden keuzevakken volgen en opvoeren die geen onderdeel uitmaken van uw eigen bachelorprogramma.

Omschrijving

Recht is van groot belang voor sociaal-economische vooruitgang. Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtvaardigheid en rechtszekerheid bevordert en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. Het recht biedt de staat een instrument om beleidsdoelen te bereiken, en tegelijkertijd legt het diezelfde staat beperkingen op in zijn handelen ten aanzien van burgers. In de praktijk van veel landen – zowel in het mondiale Zuiden als Noorden – is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend en blijkt het recht de genoemde functies meestal maar in beperkte mate te kunnen vervullen. Deels is dit te verklaren vanuit het feit dat recht niet ontstaat of functioneert binnen een vacuüm, maar in een bepaalde historische, politieke, economische en maatschappelijke context, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Om de met deze context verbonden waarden, normen en betekenisgeving aan te duiden wordt vaak het begrip cultuur gebruikt. Dit begrip is van groot belang om het functioneren van het recht te begrijpen en te verklaren. Recht, cultuur en ontwikkeling zijn op allerlei manieren met elkaar in verbinding. Een goede analyse van die relaties is nodig voor het oplossen van grote nationale en mondiale vraagstukken zoals het opbouwen van een stabiele rechtsstaat en goed bestuur in fragiele staten, het afbakenen van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, het vinden van een balans tussen economische groei en milieubescherming, tussen individuele rechten en groepsrechten, het beschermen van de positie van de vrouw, en de juridische positie van minderheidsgroepen.

Doel van de minor

Het doel van de minor Law, Culture and Development is studenten kennis bij te brengen van de centrale begrippen in het recht en de verbanden tussen recht, cultuur en ontwikkeling. Studenten moeten deze kennis toe kunnen passen binnen de eigen major studie, zelfstandig informatie over deze materie kunnen ordenen en verschaffen, en in staat zijn deel te nemen aan het openbare debat over onderwerpen die verband houden met recht, cultuur en ontwikkeling.

Eindtermen

Studenten die de minor met succes hebben doorlopen:

 • hebben kennis van de belangrijkste rechtsbegrippen, de systematiek van het recht en rechtsinterpretatie;

 • hebben inzicht in hoe recht werkt in verschillende culturele en regionale/nationale contexten;

 • hebben kennis van belangrijke kenmerken van rechtssystemen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten en uitdagingen waarmee deze rechtssystemen te maken hebben;

 • hebben kennis van de belangrijkste benaderingen ten aanzien van het concept “cultuur”,

 • begrijpen de dynamiek van de relatie tussen recht, cultuur en ontwikkeling;

 • kunnen relevante begrippen zelfstandig toepassen bij de juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van hedendaagse mondiale maatschappelijke problemen gerelateerd aan recht, cultuur en ontwikkeling.

15 EC

Gezien de opbouw van het programma en het beperkt aantal deelnemers gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen.

Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student het verplichte vak ‘Law, Governance and Development’ (semester 1, blok 1) te volgen en twee van de gebonden keuzevakken. Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Inschrijving

Studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit kunt zich voor deze minor vanaf 15 mei 2024 om 13:00 uur aanmelden via EduXchange.

Overige studenten kunnen zich vanaf 15 mei 2024 om 13:00 aanmelden door deze 5 stappen te volgen.

Details

 • Maximum aantal deelnemers: 50

 • Contactpersoon: Secretariat VVI

 • Email-adres: vollenhoven@law.leidenuniv.nl

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law, Governance and Development (LAW) 5

Studenten dienen in totaal vijf gebonden keuzevakken te behalen.

Gebonden keuzevakken:

Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law (subject to change) 5
Law and Society in Japan 5
Law and Governance in Africa 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Recht in de multiculturele samenleving 5
Law and Culture 5
EU Citizenship and Free Movement 5
Law and Governance in Asia 5
Law, Sharia and Governance in the Middle East and North Africa 5
Introduction to Public International Law 5
Socio-legal Studies 5

Minor Law, Culture and Development - for international students

Description

Law is of major importance for socio-economic development. Ideally, law organizes human interaction in a way that promotes justice and legal certainty and protects vulnerable groups from exploitation and arbitrariness. The law offers the state an instrument to achieve its policy goals. At the same time the law imposes restrictions on the state’s actions towards citizens. In practice, however, in many countries – both in the global south and in the global north – all this is not self-evident and law often only partially performs the functions mentioned. This can partly be explained by the fact that law neither arises from nor functions within a vacuum, but in a particular historical, political, economic and social context, nationally as well as on a global level.

In order to indicate the values, norms and meanings associated with this context, the concept of culture is often used. This concept is very important to understand and explain the functioning of law. Law, culture and development are connected in various ways. A good analysis of these relationships is imperative for resolving major national and global issues such as building a stable rule of law and good governance in fragile states, defining freedom of expression and religion, protecting the position of women, the legal position of minority groups, and finding a balance between economic growth and environmental protection, and between individual rights and group rights.

Objective of the minor

The objective of the minor Law, Culture and Development is to teach students about the central concepts of law and the connections between law, culture and development. Students must be able to apply this knowledge within their own major studies, be able to independently collect and organize information on this subject, and be able to participate in the public debate on subjects related to law, culture and development.

Final learning objectives

After successful completion of this minor, students are able to:

 • Understand and describe the most important legal concepts;

 • Identify how law works in different cultural and regional/national contexts;

 • Understand and describe important characteristics of legal systems in Asia, Africa and the Middle East and the challenges these legal systems are often confronted with;

 • Debate the main approaches to the concept of culture;

 • Identify the interrelationships between law, culture and development;

 • Apply relevant concepts to the socio-legal analysis of contemporary global social problems related to law, culture and development.

15 ECTS

Given the structure of the program and the limited number of participants, preference is given to students who follow the full minor of 30 ECTS. In case a student can only complete a maximum of 15 ECTS of electives, the student must take one of the mandatory courses ‘Law, Governance and Development’ (semester 1, block 1) or ‘Law and Culture’ (semester 2, block 1) and two of the other courses from semester 1 or 2.

These courses, once passed, will be shown as electives on your diploma.

Registration

Students from Leiden University, Erasmus University and TU Delft can register for this minor from 15 May 2024 at 13:00 hrs via EduXchange.

Other students can apply by following these 5 steps from 15 May 2024 at 13:00 hrs.

Contact details

 • Maximum number of students: 50

 • Contact person: Secretariat VVI

 • Email address: vollenhoven@law.leidenuniv.nl

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law, Governance and Development (LAW) 5

Students are required to pass a total of four bound electives.

Bound electives:

Trade and Finance in the Global Economy 5
Law and Society in Japan 5
Law and Governance in Africa 5
Law and Culture 5
Law and Governance in Asia 5
Law, Sharia and Governance in the Middle East and North Africa 5