Studiegids

nl en

Informatie studieprogramma

Eindtermen van de opleiding

 1. Algemeen
  Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

1.a Kennis en inzicht

 • kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van regiostudies.

 • kennis van de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit

1.b Toepassen van kennis en inzicht

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen op het gebied van regiostudies te herkennen en tenminste twee daarvan zelf toe te passen.

 • De afgestudeerde heeft de noodzakelijke academische vaardigheden om een BA-eindwerkstuk te schrijven en bediscussiëren.

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit zelf toe te passen.

Voorts leiden de verschillende deelgebieden tot de volgende eindkwalificaties:

 1. Geschiedenis

2.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de taalkundige geschiedenis van het Midden-Oosten.

 • algemene kennis van, en inzicht in, historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een basaal begrip van methoden en technieken van de geschiedwetenschap.

 • grondige kennis van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het door haar/hem gekozen taalgebied.

2.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Cultuur

3.a Kennis en inzicht:

 • kennis van aspecten van culturele productie, zoals uitvoerende kunsten, literatuur en materiële cultuur.

 • kennis van de manier waarop maatschappijen in het moderne Midden-Oosten omgaan met hun cultureel erfgoed.

3.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Maatschappij

4.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de geschiedenis, actuele ontwikkelingen en instituten van religies in het Midden-Oosten. Daarbij beschikt de afgestudeerde over dieper inzicht in ten minste een van deze religies, met name met betrekking tot haar rol in de maatschappij.

 • algemene kennis van de geschiedenis van en ontwikkelingen in de antropologie en sociologie van het Midden-Oosten.

 • inzicht in de rol van hedendaagse politieke bewegingen en ideologieën in het Midden-Oosten.

4.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

I Afstudeerrichting Arabische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Arabische taal en cultuur:

 • Kennis van en ervaring met diverse tekstgenres in geschreven en gesproken vorm uit verschillende periodes en regio’s van het Arabische taal- en cultuurgebied zowel in het Modern Standaard Arabisch als in een van de dialecten (Egyptisch of Marokkaans Arabisch).

 • Inzicht in hoe deze verschillende gesproken en geschreven culturele uitingen passen in hun directe (historische, religieuze, sociale, culturele, taalkundige, geografische) context en zich verhouden tot ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de islamitische wereld in bredere zin.

II Afstudeerrichting Perzische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Perzische taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Perzische cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië
 2. Cultuur: Kennis van de geschiedenis van het Perzisch en de cultuurproductie met betrekking tot het Perzisch in brede zin; kennis van en ervaring met diverse tekstgenres en hun cultuurhistorische en maatschappelijke context; algemene kennis van de materiële cultuur van het Perzische cultuurgebied.
 3. Maatschappij: Algemene kennis van sociale structuren, politieke ontwikkelingen en de rol van religie (in het bijzonder de sji’itische islam en het soefisme) in het Perzisch cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië.

III Afstudeerrichting Turkse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Turkse taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Osmaanse Rijk en Turkije.
 2. Cultuur:
  a) algemene kennis van de geschiedenis van de Turkse narratieve cultuur in literatuur, film en televisiedrama.
  b) algemene kennis van de Turkse beeldende kunst en materiële cultuur.

IV Afstudeerrichting Hebreeuwse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Hebreeuwse taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van de staat Israël.
 2. Cultuur: Algemene kennis van het jodendom.
 3. Maatschappij: Kennis van de sociale structuren, politiek en economie van het huidige Israël.

V Afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies:

 1. Geschiedenis:
  Grondige kennis van de (moderne) geschiedenis van het Midden-Oosten.
 2. Maatschappij:
  a) inzicht in fundamentele socioculturele processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  b) algemene kennis van de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van politieke wetenschappen en economie van het Midden-Oosten.
  c) inzicht in relevante sociaaleconomische en politieke processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  d) meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

VI Afstudeerrichting Islamstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Islamstudies:

 1. Kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van religiestudies. De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen te herkennen.
 2. Meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

Taalvaardigheid

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid, met betrekking tot respectievelijk Arabisch (afstudeerrichting Arabische taal en cultuur), Perzisch (Perzische taal en cultuur), Turks (Turkse taal en cultuur) of Hebreeuws (Israëlstudies) :

Arabisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A1 A2 A2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1
Turks, Hebreeuws, Perzisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A2 B2 B2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1

Bindend Studieadvies (BSA)

In 2024-2025 worden er twee adviezen uitgebracht, het eerste vóór 1 februari en het tweede vóór 15 augustus. De opleiding hanteert een aanvullende eis:

 • Seminar Midden-Oostenstudies

Keuzeruimte

Het 3e jaar bestaat voor de helft (30 EC, verdeeld over beide semesters) uit een minor of vrije keuzeruimte. Op de universitaire website en de facultaire website vind je meer informatie over de minoren. Op de facultaire website vind je ook meer informatie over de mogelijke invullingen van de vrije keuzeruimte door middel van bijvoorbeeld een zelf samengesteld keuzepakket waarvan een stage deel kan uitmaken (Regeling stage in de bachelor). De examencommissie beoordeelt deze pakketten op samenhang en opbouw, de voorgestelde combinatie van vakken moet elkaar versterken en uit verschillende studiejaren komen, bij voorkeur uit zowel BA 1, 2 als 3, met de bijbehorende niveaus (100-200-300). Let bij je keuze ook op toegangs- en eventuele ingangseisen.

Een aantal minoren wordt in zijn geheel aangeboden in het 1e semester. Houd er rekening mee dat dit in de praktijk moeilijk te combineren is met de colleges van je hoofdvak (niet alleen voor wat betreft het rooster maar zeker ook de studielast). Het is dan beter alleen de minor te volgen en de colleges van het hoofdvak een jaar op te schuiven. Of andersom, waarbij de minor in het 1e semester van 24-25 wordt gevolgd, wat gezien de studievoortgang de voorkeur heeft.

Examencommissie
Voor een minor van de Universiteit Leiden is geen toestemming nodig van de examencommissie. Formulieren voor zelf samengestelde keuzepakketten (waar ook een stage deel van kan uitmaken) dienen uiterlijk 15 augustus 2024 ingeleverd te worden bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het formulier Goedkeuring keuzepakket en stuur de mail vanuit je u-mail.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Midden-Oostenstudies is alleen in voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met het college BA-eindwerkstuk en seminar (15 EC).

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar (in oktober)

Afstudeerrichtingen

De opleiding kent zes afstudeerrichtingen:

 • Arabische taal en cultuur

 • Perzische taal en cultuur

 • Turkse taal en cultuur

 • Moderne Midden-Oostenstudies

 • Hebreeuwse taal en cultuur

 • Islamstudies

Aansluitende masteropleidingen / premastertrajecten

De bachelor Midden-Oosten geeft direct toegang tot de Master Middle Eastern Studies

Premaster

Informatie over de pre-master Middle Eastern Studies

Aanvullende informatie cursussen

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges* worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

 • Twee voor werkcolleges, met één college van 2 uur per week gedurende het gehele semester (2 blokken).

Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Leiden beschouwt [plagiaat] (https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/plagiaat) als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen. In de Gedragscode Plagiaat leest u wat de universiteit onder plagiaat verstaat en wat de mogelijke consequenties zijn.

Lees verder (alleen beschikbaar in het Engels) over [academic integrity].(https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies/research/academic-integrity)

ChatGPT: Wat kan (en mag) er?

Studeren met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Het Protocol studeren met een functiebeperking aan de universiteit Leiden beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.
Studenten wordt aangeraden aan om zo vroeg mogelijk en bij voorkeur vóór de start van de studie, contact op te nemen met Fenestra voor mogelijke studieaanpassingen of het gebruik van Fenestra’s diensten.

Facultair keuzepakket Perzisch

Vak EC Semester 1 Semester 2
Persian Language and Culture 1 10
Persian Language and Culture 2 10

Kies één van de volgende cursussen:

History of Contemporary Iran 5
History of Central Asia & Afghanistan 5

Kies één van de volgende cursussen:

Media Persian 5
History of Persian Language and Literature 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Facultair keuzepakket Turks

Vak EC Semester 1 Semester 2

Voor studenten zonder kennis van het Turks

Beginner's Turkish 10
Pre-Intermediate Turkish 10

Kies één van de volgende cursussen:

History and Culture of Modern Turkey 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur 5

Kies één van de volgende cursussen:

Turkish through Media 5
Turkse ‘teksten’; van inscripties tot televisieseries 5

Voor studenten met kennis van het Turks

Intermediate Turkish 10
Osmaans 2 5

Kies één van de volgende cursussen:

Osmaans 1 5

Voor studenten met gevorderde kennis van het Turks

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Beginner's Hebrew 10
Geschiedenis van het Midden-Oosten (600-1600) 5
Introduction to the Study of Islam 5
Talenpanorama van het Midden-Oosten 5
History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij de Bachelor Midden-Oostenstudies

Het programma

Het Midden-Oosten, een regio die zich uitstrekt van Marokko tot Iran, heeft een fascinerende geschiedenis en een cultuur die veel invloed heeft gehad op het Westen. Tegenwoordig is de regio een wereldspeler van formaat. De verschillende landen die deel uitmaken van het Midden-Oosten spelen stuk voor stuk een belangrijke rol in de internationale politiek, economie en handel. Met de bachelor Midden-Oostenstudies verdiep je je in de vele facetten en de achtergronden van deze regio.

Maar hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?
Op verschillende momenten tijdens je Bachelor komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met Humanities Career Service, of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Career Service workshops & events. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de opleidingsmodule in Brightspace, de facultaire en de opleidingswebsite word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Soft skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedrag gerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235.