Studiegids

nl en

Political Science (Campus The Hague)

De avondvariant van de Master Political Science aan Campus Den Haag is een studie voor iedereen met een grote interesse in politiek. De master opleiding heeft als doel kennis en inzicht te bieden over het functioneren van de Nederlandse democratie in het krachtenveld bestaande uit politici, bestuurders, media, en belangengroepen zowel in nationaal als in internationaal verband. De nadruk ligt op het functioneren van politici in relatie tot diverse actoren, sectoren en sferen, zoals de media, belangen- en lobbygroepen, de ambtelijke bureaucratie, de rechterlijke macht, en de internationale context. De benadering van deze aspecten voor de casus Nederland zal mede vanuit een vergelijkend, politiek filosofisch en communicatie- en gedragsperspectief plaatsvinden.

De te bereiken kennis en inzicht betreffen een specifiek maar tegelijkertijd tamelijk breed thema van de Politicologie, namelijk het functioneren van de Nederlandse democratie in de hedendaagse internationale en nationale maatschappelijke context. Dankzij hun veelomvattende kennis en inzicht in hun studieterrein, kunnen studenten die de MSc Political Science aan Campus Den Haag afgerond hebben:

 • Bestaand onderzoek onafhankelijk en kritisch beoordelen en toepassen;

 • Kennis integreren en omgaan met complexiteit van beschikbare informatie;

 • Kernvragen formuleren en uitvinden of de bestaande kennis een antwoord geeft op die vragen;

 • Onderzoek doen om de bestaande (wetenschappelijke) kennis te vergroten;

 • Mondeling en schriftelijk rapporteren over door kennis onderbouwde conclusies;

 • Problemen oplossen in nieuwe en deels ongekende omgevingen.

Programma

Welkomstbijeenkomst

Op dinsdag 3 september 2013 van 17.30-18.00 uur in zaal 4B.01 (Schouwburgstraat – Den Haag) organiseren wij een welkomstbijeenkomst voor de studenten die onze Politicologie Master volgen aan de campus Den Haag. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Democratie: Theorie en Praktijk 10
De Nederlandse Democratie: Politicologische Analyse 10
Nederland in de Wereld 10
Politieke Besluitvorming 10
Media and Politics: the Netherlands compared 10
Afstudeerproject 10

Comp Reqr

Competency Requirements

This information does not apply to former Leiden or Campus The Hague Political Science bachelors.

The Master Political Science Admissions Committee may request that the applicant demonstrates competency in Research Design & Measurement in the Social Sciences. You can find this on your Statement of Admission.

This competency should be demonstrated by completing the conversion course Research Design & Measurement in the Social Sciences. This conversion course will be offered by the Institute of Political Science and may be followed along with courses from the regular Master of Science programme. The full conversion course comprises 5 ECTS. This conversion course is not part of the regular curriculum of the Master of Science programme. Information on its contents and schedule is displayed in the link on the right hand side of this page.

OVG

Overgangsregelingen

Master Political Science CDH studenten van cohort 2010-2011 (en eerdere cohorten) die (een van) de volgende vakken niet behaald hebben dienen daarvoor in de plaats het hieronder aangegeven vervangende vak te voltooien in studiejaar 2013-2014:

 1. In plaats van State of the Art (5 EC) het vak Democratie: theorie en praktijk voor 10 ects.

 2. In plaats van Theories and Methods (5 EC) het vak De Nederlandse Democratie: politicologische analyse voor 10 ects.

Wanneer de thesis (20 EC) nog niet is voltooid, dient deze alsnog volgens de individuele scriptieregeling zoals weergegeven in studiegids 2010-2011 te worden afgerond (voor 20 EC).

Meer info

Het programma in grote lijnen

De Master Political Science kent (onder voorbehoud van wijzigingen) vijf vaste cursussen en een zelfstandig afstudeerproject waarbinnen de student een scriptie schrijft.

De basiscursus Theorie en Praktijk van de Democratie is gericht op concepten en theorieën over democratie in het algemeen en het functioneren van Nederlandse democratische instituties in hun maatschappelijke context in het bijzonder. De grondslagen van de liberale democratische rechtstaat worden bestudeerd als ook de overeenkomsten en verschillen met andere democratieën. De focus ligt op actuele thema’s in de Nederlandse politiek.

Academische vaardigheden zoals het beoordelen en toepassen van wetenschappelijke kennis en het rapporteren over de bevindingen van onderzoek worden in het vak ‘De Nederlandse Democratie: politicologische analyse’ aangeleerd.

De thematische seminars besteden aandacht aan sectoren of sferen waarbinnen politiek wordt bedreven. Zo komen thema’s aan de orde als:

 • politieke besluitvorming in het krachtenveld van politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties en belangen- en lobbygroepen;

 • de relatie tussen politiek en media, in het bijzonder agendavorming;

 • de rol van Nederland in de EU, NAVO en VN, en inspanningen op het terrein van de internationale rechtsorde.

Examinatoren:
De bij de vakken vermelde docenten zijn door de Examencommissie aangewezen als examinatoren.

Adresgegevens

Alle cursussen van deze Master opleiding vinden plaats op een nieuwe locatie van de Campus Den Haag. Ook op deze nieuwe locatie moet u uw Collegekaart of ID kunnen tonen.

Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

De cursus Media and Politics in het tweede semester vindt (waarschijnlijk) plaats in Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52.