Studiegids

nl en

Educatieve Module

Omschrijving

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je een beperkte tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Je doet pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden op en je maakt kennis met de onderwijspraktijk door middel van een stage (of baan) op een middelbare school.

Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in in jouw schoolvak in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. Studenten die de Educatieve module hebben afgerond, komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 in plaats van 60 EC bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding.

De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2019.

Startmomenten en aanmelddeadlines

De Educatieve module start (bij voldoende aanmeldingen) tweemaal per jaar, medio augustus en eind januari. De uiterste aanmelddatum voor de start in augustus is 1 april, voor de start in januari 1 november.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie

De toelatingseisen, aanmeldingsprocedure, het aanmeldformulier en meer informatier is te vinden op de website van het ICLON.

Contact

Studieadviseur en Secretariaat Lerarenopleiding

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve module bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Praktijkdeel (ICLON) 17
Pedagogiek (ICLON) 5
Leren en Instructie (ICLON) 3

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek Biologie 5
Vakdidactiek Natuurkunde 5
Vakdidactiek Scheikunde 5
Vakdidactiek Wiskunde 5

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek Filosofie 5
Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting 5
Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 5

Vakdidactiek Taal en cultuurwetenschappen

Vakdidactiek Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 5
Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactiek Nederlands 5

Meer informatie

Praktische aanvulling op e-Studiegids

De gids Praktische aanvulling op e-Studiegids vind je onder het kopje 'Bestanden' rechts op de e-Studiegids. In deze gids kun je meer informatie vinden over bijvoorbeeld het praktijkdeel van de opleiding, onderwijsmomenten of de eindtermen. Tevens zijn de rubrics hierin opgenomen.

Studiepuntenregistratie

Studiepunten worden verwerkt in het universitaire studenteninformatiesysteem (uSis). Met je ULCN-account kun je inloggen in uSis voor een overzicht van je studiepunten. Op de universitaire website kun je zo nodig meer informatie vinden over ULCN en uSis.

Afronding

Studenten van de Educatieve module krijgen hun bevoegdheid na afronding van de module in de
vorm van een certificaat. Dit certificaat krijg je van het ICLON.

Diploma-uitreiking

Twee keer per jaar vindt een feestelijke diploma uitreiking plaats, in principe op de laatste vrijdag van de maanden maart en september. Zodra je laatste studieresultaat in uSis is verwerkt, krijg je vanuit het secretariaat een e-mail met onder andere een link naar het aanmeldingsformulier voor de diploma-uitreiking.

Reglementen ICLON lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je de volgende documenten

 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER);

 • de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R);

 • de lijst van examinatoren;

 • tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I.
  In de OER en de R&R (geldig voor een collegejaar) zijn onder andere de regels omtrent toelating tot de opleiding, tentamenprocedures, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd

Examencommissie en examinatoren

Bekijk de samenstelling van de Examencommissie op de volgende website. De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar vind je in de lijst van examinatoren.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) heeft een adviserende taak en richt zich op het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Bij de start van elk nieuw cohort worden studenten uitgenodigd zitting te nemen in de OC. Op de volgende website vind je een actueel overzicht van alle OC-leden.
Voor vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding, kun je contact opnemen met de opleidingscommissie via: opleidingscommissie@iclon.leidenuniv.nl.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve module met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige Master hebben afgerond.

Klachtencoördinator

De klachtencoördinator voert de Regeling Overige Klachten uit. Dat houdt in dat als een klacht niet onder een van de andere regelingen, zoals de (universitaire ) Ombudsfunctionaris, de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit valt, de klachtencoördinator van het ICLON de klacht zal behandelen. De klachtencoördinator van het ICLON is mw. dr. N. Saab.