Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Taalbeheersing van het Nederlands

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie

  • 20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie

  • 10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie

  • 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van deze specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van twee specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties. Het gaat het om:

(1) Argumentatietheorie en retorica, (2) De sturende kracht van taal (i.s.m. Taalkunde)

Voor meer informatie hierover kan je kijken onder het tabblad Meer info.

Als derde suggestie kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Taalbeheersing en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Theorie en methode van argumentatie 10
Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht 10

Keuzevakken in verlengde specialisatie:

Historische sociolinguïstiek: taal in de stad 10
Retorisch vuurwerk: een canon van Nederlandse toespraken 10

Masterlanguage

Taalbeheersing in de praktijk 5

Alle 'theme-courses' van het thema 'Language and Communication' uit de MA Linguistics

Theme courses

TWEEDE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

De Sturende Kracht van Taal: Argumentative and Rhetorical Practices 10
Een argumentatieve benadering van populisme 10

Keuzevakken in het verlengde van de specialisatie

Comparative Syntax 10

Alle 'theme-courses' van het thema Language and Communication van de MA Linguistics

Theme courses

Scriptie

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20
MA Scriptieseminar Taalbeheersing 0

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

Meer info

Een student kan een van de hieronder genoemde twee tracks volgen. Wie geen specifiek track volgt, doet het programma zoals die staat vermeld op het tabblad ‘Te volgen cursussen’.

(1) Argumentatietheorie en retorica

Een belangrijke functie van taal is om anderen ergens van te overtuigen. Zo heeft Obama het Amerikaanse kiezerspubliek er door zijn speeches van weten te overtuigen dat men op hem moest stemmen, en zo zijn de wetenschappers die zich met de Lucia de B-zaak bemoeiden, erin geslaagd de Hoge Raad er door hun argumenten van te overtuigen dat de zaak heropend moest worden. En los van deze politieke en juridische contexten, die al snel in het oog springen wanneer we spreken over het belang van overtuigend kunnen spreken of schrijven, is er eigenlijk geen context te bedenken waarin dit niet belangrijk is. Vandaar de wetenschappelijke aandacht voor argumentatie en retorica.

Dit specialisatiethema sluit hierbij aan door aandacht te besteden aan zowel theoretische als toepassingsvragen ten aanzien van de analyse, beoordeling en presentatie van betogende en persuasieve teksten in allerlei contexten. Deze vragen worden aan de orde gesteld in drie zeer gevarieerde werkgroepen. Zo krijg je ten eerste een beeld van de verschillende argumentatieve en retorische contexten die er zijn, van hun specifieke karakteristieken en de invloed daarvan op het overtuigende taalgebruik. Daarnaast zoom je in op de Nederlandse politieke context van het parlement om te bepalen hoe het staat met de retorische kwaliteiten van onze politici. Op de argumentatieve aspecten van taalgebruik wordt heel precies ingegaan in een werkgroep die zich richt op de vraag hoe argumentatietypen als causale en vergelijkingsargumentatie zo strategisch mogelijk gepresenteerd kunnen worden.

De deelnemers krijgen niet alleen meer inzicht in de werking en effecten van argumentatieve en retorische strategieën , maar vergroten ook hun eigen argumentatieve en retorische vaardigheden – een goed uitgangspunt voor een toekomst als journalist, tekstschrijver of redacteur

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Eerste semester:
Verplicht
Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht
Retorisch vuurwerk: een canon van Nederlandse toespraken
Theorie en methode van argumentatie

Tweede semester
Keuze uit (a) De sturende kracht van taal en Argumentative and rhetorical practices: strategic maneuvers with the truth (b) Een argumentatieve benadering van populisme

of een vak buiten Taalbeheersing/Taalkunde waarvan de student zelf aannemelijk kan maken dat het goed past binnen dit programma, of een onderzoeksstage passend binnen het programma.

Scriptie van 20 EC.

Zie voor de inhoudelijke beschrijving van de colleges onderaan deze pagina.

(2) De sturende kracht van taal

‘Bijna miljoen kijkers zien Rutte winnen’, kopte Het Parool in 2006 op de dag na de rechtstreekse uitzending waarin Rutte werd gekozen tot lijsttrekker van de VVD, maar de eerste regel van het bericht luidt: ‘Nog geen miljoen kijkers hebben gisteren in gespannen afwachting van de uitslag plaatsgenomen voor de tv voor de bekendmaking van de nieuwe VVD-lijsttrekker.’ Taalgebruikers kunnen hetzelfde aantal – het ging om 988.000 kijkers – dus presenteren als ‘bijna een miljoen’ en als ‘nog geen miljoen’. Wel is het effect van deze twee uitdrukkingen heel verschillend en dat maakt de combinatie van beide in één bericht nogal eigenaardig. Terwijl ‘bijna een miljoen’ het idee oproept van veel kijkers, lijkt ‘nog geen miljoen’ eerder te wijzen op teleurstellende kijkcijfers. Dit voorbeeld laat zien dat een spreker taal niet alleen maar gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven, maar eerst en vooral als communicatie-middel in de interactie met een hoorder/lezer: met elke uiting probeert een spreker de gedachten, of het gedrag, van zijn gesprekspartner te beïnvloeden. Zo geeft ‘bijna een miljoen’ aanleiding tot heel andere conclusies dan ‘nog geen miljoen’, terwijl beide uitdrukkingen toch verwijzen naar dezelfde situatie in de werkelijkheid.

In de taalbeheersing, vooral in de argumentatieleer, heeft deze retorische dimensie van taalgebruik altijd al centraal gestaan, maar ook in de moderne taalkunde is er steeds meer aandacht voor. Wat geldt voor bijna en nog geen geldt in principe voor de meeste woorden en grammaticale constructies: de keuze van de spreker voor een bepaalde uitdrukking stuurt de interpretatie van de hoorder in een welbepaalde richting.

In De sturende kracht van taal combineren we recente inzichten uit de Taalbeheersing en de Moderne Taalkunde, met name Argumentatieleer en Cognitieve Taalkunde/ Constructiegrammatica. De deelnemers krijgen niet alleen meer inzicht in de werking van taal en grammaticale constructies, maar vergroten ook hun eigen stilistische en retorische vaardigheden – een goed uitgangspunt voor een toekomst als journalist, tekstschrijver of redacteur.

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Eerste semester:
Verplicht (a) Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht

Keuze uit (a) Retorisch vuurwerk: een canon van Nederlandse toespraken (b) Theorie en methode van argumentatie (c) Pragmatics

Tweede semester
Keuze uit (a) De sturende kracht van Taal/Argumentative and rhetorical practices: strategic maneuvers with the truth (b) Een argumentatieve benadering van populisme

of een vak buiten Taalbeheersing/Taalkunde waarvan de student zelf aannemelijk kan maken dat het goed past binnen dit programma, of een onderzoeksstage passend binnen het programma.

Scriptie van 20 EC.

Zie voor de inhoudelijke beschrijving van de colleges onderaan deze pagina.