Studiegids

nl en

Eerste jaar

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor het studiementoraat, tutorials en voor de introductiedag.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Academische Vaardigheden (Koreastudies) 0
Kerncurriculum: Area Studies 5
Korean 1 15
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Mentoraat BA1 Koreastudies 0
Text, Thought and Culture 5

Tweede semester

Korean 2 15
Modern Korean History 5
Methods and Issues in Korean Studies 5

Keuzevak: kies één vak uit de onderstaande drie:

Introduction to Modern Japanese History 5
Modern Chinese History 5
Klassiek Chinees keuzevak 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Korean for Academic Purposes (KAP): Hanja and Advanced Vocabulary 5
Korean for Academic Purposes (KAP): Reading 5
Korean Language in Use 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Keuzevakken: kies twee vakken uit de onderstaande lijst

Divided Korea 5
Society and Culture in Modern Korea 5
Klassiek Chinees 2 5
Material Culture, Heritage, Museums in the Koreas 5
Economic Development and Democratization of South Korea 5

Tweede semester

Study Abroad in Korea: Intensive Language Learning 25
Study Abroad in Korea: Perspectieven op Korea 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Korean for Academic Purposes: advanced reading 5

Kies één derdejaars inhoudelijk seminar uit de onderstaande lijst:

Topical Reading: Histories of Unfreedom of Bloodshed on Korean Peninsula 10
Topical Reading: Korea Encounters the World 10
Topical Reading: State and Society 10

Keuzeruimte

Tweede semester

BA-eindwerkstuk seminar 5
BA-eindwerkstuk Koreastudies 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte BA3

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelor programma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC.
Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlands studieverblijf

Een buitenlands studieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office of met je studiecoördinator.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Afgeronde hbo-opleiding

Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding bestaat de mogelijkheid om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze voor te leggen (middels een mail over het studieplan in juni voor het volgende studiejaar of eerder) om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte (m.u.v. de minoren) behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang de opbouw van het gekozen pakket.

Meer info

Doel van de opleiding

Bachelors Koreastudies krijgen door hun beheersing van de Koreaanse taal toegang tot uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en verleden. Door hun algemene kennis ten aanzien van Korea en vertrouwdheid met de relevante wetenschappelijke discussies binnen en buiten Korea zijn zij in staat specifieke problemen in het juiste kader te plaatsen. Zij hebben inzicht in ten minste één van de deelgebieden van de Koreaanse Studies en beschikken over een scala van algemene en academische vaardigheden (het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen en analyseren van gegevens, het verwerken van gegevens in een synthese, het mondeling en schriftelijk presenteren van resultaten). Hun inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke verhoudingen in Korea leidt ook tot inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen. In combinatie met het vermogen om de kennis te ordenen, vast te leggen en aan derden te presenteren legt dit een stevig fundament voor het functioneren in allerhande maatschappelijke functies.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Koreastudies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Asian Studies. Het aantal plaatsen voor de tweejarige masteropleiding Korean Studies (waarbij je 1 jaar in Zuid-Korea studeert) is beperkt. Studenten kunnen, bij goede resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar ligt de nadruk op de verwerving van een basisvaardigheid Koreaans, zowel gesproken, gelezen, als geschreven. Verder maakt de student kennis met de hoofdlijnen van de premoderne en moderne geschiedenis, waarbij er naast algemene kennisverwerving ook aandacht is voor fundamentele vragen van de geschiedfilosofie en de geschiedschrijving over Korea. Daarnaast komt ook de cultuurgeschiedenis van Korea aan bod, waarbij niet enkel visuele hulpmiddelen ingezet worden, maar ook literaire en cultuurhistorisch belangrijke teksten geïntroduceerd worden. Daarbij gaat ook aandacht naar de vraag hoe deze teksten begrepen moeten worden en welke hulpmiddelen daarvoor ten dienste staan. Verder raken studenten vertrouwd met het lezen van wetenschappelijke artikelen, en het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentatievormen.

Extra uren

  • Studiementoraat: 6 uur

  • Tutorials: 26 uur in het eerste semester 1 en 12 uur in tweede semester

  • Introductiedag: 6 uur

Tweede en derde jaar

Ook in het tweede en derde jaar gaat het verder aanleren van de Koreaanse taal hand in hand met het verwerven van inhoudelijke kennis ten aanzien van Korea. Omdat de opleiding probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de interesses van de studenten, nemen de keuzemogelijkheden binnen de diverse onderdelen van het programma gestaag toe. Zo worden de onderwerpen van de derdejaarsseminars na overleg met de studenten door de staf vastgesteld. In het tweede jaar volgen studenten ook een inleiding in de wetenschapsfilosofie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie het tabblad 'keuzeruimte BA3'.

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan voor Koreaans

Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst ingeschreven staan als hoofdvakstudent bij een opleiding het Leidse studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past.

Eisen en adviezen – Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC (van het totaal van 60 EC) van zijn propedeuseprogramma in het eerste jaar behalen. De opleiding Koreastudies hanteert als aanvullende eis dat Koreaanse geschiedenis tot 1876 in het eerste jaar behaald moet worden.

Voor studiebegeleiding, problemen of vragen kan de student ook contact opnemen met de studiecoördinator, via stucoks@hum.leidenuniv.nl.

In januari – wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder gevolgen voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de studiecoördinator de student op voor een gesprek. Studenten die zich voor het eerst voor de studie hebben ingeschreven, en zich vervolgens vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven komen niet in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.

In juli – volgt het tweede voortgangsadvies, gebaseerd op de op dat moment beschikbare studieresultaten, en wordt het, indien nodig, eveneens met de studenten die een negatief advies gekregen hebben, besproken. Het eindadvies in augustus is bindend, en voor studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook voor de studenten die minstens 45 ects en de aanvullende eis (het behalen van Koreaanse geschiedenis tot 1876 in het eerste jaar) behaald hebben.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student het BA-eindwerkstuk over een onderwerp dat in overleg met een docent is vastgesteld. Dit werkstuk is een wetenschappelijk betoog op basis van westerse en Koreaanse bronnen met een omvang van 10.000 woorden. De student studeert af als aan alle onderdelen van het studieprogramma is voldaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Koreastudies

Het programma

Het programma van de Koreastudies kenmerkt zich door veelzijdigheid: je verdiept je in onder meer de taal, geschiedenis, politiek, cultuur, taalkunde en internationale relaties van de beide Koreas.
Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

  • Samenwerken

  • Overtuigen

  • Onderzoeken

  • Zelfsturend leren

  • Creatief denken

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator Kattelijn Aertse.