Studiegids

nl en

Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Vak
2024-2025

LET OP
Voor studenten die een klinische praktijkstage willen gaan doen (ongeacht of men tijdens de klinische stage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek), is het verplicht de vakken Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de deelgebieden te halen.

Toegangseisen

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek en Juridische en ethische aspecten.**

Beschrijving

Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk is een verplicht vak voor studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs.

Studenten uit de Masterspecialisatie Leerproblemen volgen, naast dit vak, verplicht de vakken Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) en Learning disabilities: a neuro-behavioural approach.

Studenten uit de Masterspecialisatie Orthopedagogiek kiezen twee specialisaties. Naast een specialisatie in vijf deelgebieden (Neuroscience, Jeugdhulpverlening, Autismespectrumstoornissen, Mensen met een verstandelijke beperking en Leerproblemen) kan ook het vak Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) gekozen worden.

Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.

Leerdoelen

Studenten worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingsproces. Aan het eind van deze cursus kunnen de studenten hun reeds opgedane theoretische en praktische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden gebruiken om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen en een indicatiestelling te kunnen verrichten.

In de werkgroepen, het seminar gedeelte, kunnen de studenten oefenen met allerlei praktische vaardigheden waarna in het vak Klinische Vaardigheden: Diagnostiek & Behandeling (het DEMO-onderzoek) en vervolgens ook in de stage de toepassing ervan plaatsvindt. Dit studieonderdeel kan omschreven worden als een vaardigheidsblok dat tot doel heeft studenten vaardigheden te ontwikkelen om een objectieve, niet veroordelende, open en professionele houding aan te nemen die passend is in een hulpverleningssituatie. Respect, verantwoordelijkheid, integriteit en deskundigheid zijn hierbij de basiselementen. Daarnaast heeft de student aan het eind van deze cursus oog voor de ethische aspecten met betrekking tot de klinische hulpverlening.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de beschrijving van de toetsopdrachten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen/seminars met verplichte aanwezigheid.
Werkgroepen/seminars
De inhoud van de seminar werkgroepen zal globaal zijn: gespreksvoering, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling.
Voor de werkgroepbijeenkomsten van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de werkgroepdocent en organisatorisch coördinator. Ter vervanging van de gemiste bijeenkomst moet de student een vervangende opdracht inleveren. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Brightspace wordt geplaatst.

Werkgroepen/seminars

De inhoud van de seminar werkgroepen zal globaal zijn: gespreksvoering, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling. Aanwezigheid en actieve participatie is bij alle werkgroepen/seminarbijeenkomsten verplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden, mits daar een goede en op tijd aangekondigde reden voor is. Deze reden dient vooraf te worden voorgelegd en te worden goedgekeurd door de coördinator én de docent van dit studieonderdeel. Als er een bijeenkomst wordt gemist, dient de student ter compensatie een vervangende opdracht te maken (toetscasus). Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Brightspace wordt geplaatst.

Literatuur

Volgt

Toetsing

De toets van Diagnostiek en Behandeling: Theorie in Praktijk bestaat uit twee deeltoetsen:

  • Een schriftelijk openboektentamen bestaande uit open vragen (casusvragen), waarin kennis en vaardigheden worden getoetst over diagnostiek en behandeling en toepassing daarvan in praktijksituaties. Voor het schriftelijke tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

  • Toetsopdrachten behorend bij de werkgroep. Deze worden beoordeeld met een V (voldoende) of een O (onvoldoende). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor elke toetsopdracht een voldoende worden behaald.

Indien in één collegejaar niet voor alle twee de deeltoetsen een voldoende (dus ten minste een 5,5 voor het tentamen en een voldoende voor de toetsopdrachten) is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor de ontbrekende deelresultaten alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervallen de voldoende deelresultaten en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Studenten moeten zich uiterlijk 10 kalenderdagen voor de tentamendatum inschrijven voor het tentamen. Zonder geldige inschrijving kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinator is: Dr. P.S. Barneveld