Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur in internationaal verband

Vak
2009-2010

Beschrijving

Aandacht voor literatuur en literatuurgeschiedenis binnen een opleiding Nederlandse Taal en Cultuur heeft uit de aard der zaak een nationale oriëntatie. Dat neemt niet weg dat de productie, verspreiding en consumptie van literair werk, van middeleeuwen tot heden, plaatsvindt in internationaal verband. In ieder tijdvak verloopt dit proces anders en zijn er andere krachten in het spel. Waar het Latijn in middeleeuws Europa in cultureel opzicht een sterke eenheidscheppende kracht vormde, daar zet de toenemende globalisering, mede onder invloed van nieuwe media, aan tot interculturele verschijnselen, maar ook tot nationale reflexen.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege, zelfstandige literatuurstudie; bij het college hoort een excursie

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten doen kennis op over uiteenlopende internationale aspecten van de Nederlandse literatuur door de eeuwen heen. Zo groeit het inzicht dat de Nederlandse literatuurgeschiedenis weliswaar nationaal georiënteerd is, maar dat voor een juist begrip kennis van de internationale literaire en culturele traditie onontbeerlijk is. Studenten oefenen het analyseren, commentariëren, verwerken en met elkaar in verband brengen van wetenschappelijke artikelen en het zelfstandig verwerken van een lijst met secundaire literatuur.

Studielast

-

Literatuur

Aan het begin van het college wordt een literatuurlijst op Blackboard geplaatst.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen. De essayvragen wegen twee keer zo zwaar als de korte open vragen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Het college wordt gecoördineerd door Geert Warnar, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A), tel. 071-5272158, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja

Opmerkingen

Tijdens de hoorcolleges worden de volgende thema’s besproken: (1) Busken Huet, de Nederlandse literatuur en de internationale context, (2) Van Latijn naar volkstaal, (3) Tweetaligheid in de zuidelijke Nederlanden en de receptie van de hoofse cultuur, (4) De Rijnstreek en de rest van het Duitse Rijk, (5) Humanisme, (6) Vondel en de klassieke poetica, (7) Akademies, genootschappen en spectatoriale geschriften, (8) Romantiek, (9) De Tachtigers en de Franse en Engelse context, (10) Nederlandse literatuur buitengaats, (11) Modernisme, (12) Het commerciële succes van de Nederlandse literatuur in het buitenland sedert 1980. Één van de colleges bestaat uit een excursie naarhet Cobra Museum in Amstelveen, alwaar de Cobra-groep aan de orde komt. In de werkcolleges wordt de besproken thematiek aan de hand van artikelen en/of tekstfragmenten nader uitgediept. Na week 13 bestuderen studenten zelfstandig een verplichte literatuurlijst, waarop ook additionele thema’s voorkomen. Ook deze literatuurlijst wordt aan het begin van het college op Blackboard geplaatst.