Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Working words at Ease

Vak
2009-2010

Beschrijving

Woorden leren leidt niet automatisch tot het gebruik ervan in gesproken uitingen. TV3 zet studenten aan tot het systematisch en thematisch toepassen van vocabulaire over de wereld om hen heen. De rol van studenten is tijdens deze cursus zeer actief; de docent neemt een achtergrondpositie in tijdens de colleges en geeft daarmee studenten de ruimte om vocabulaire te gebruiken en elkaar aan te zetten om hetzelfde te doen. Studenten krijgen enkele malen persoonlijke en uitgebreide feedback. Ze worden hoofdzakelijk beoordeeld op actieve woordenschat. Uitspraak en grammatica worden niet in dezelfde mate geoefend en gedoceerd, daar studenten worden geacht met de kennis tijdens het eerste jaar opgedaan deze twee gebieden verder te hebben verbeterd. Presentatievaardigheden, ten slotte, spelen ook een rol in de beoordeling.

Leerdoelen

  • Bewustwording van eigen en andermans taalgebruik.

  • Activering van de passieve woordenschat die de student tijdens het eerste jaar heeft opgedaan.

  • Uitbreiding woordenschat.

  • Presentatievaardigheden.

  • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Onderwijsvorm

Eén uur werkcollege per week.

Toetsing

  • Presentaties (80%)

  • Huiswerkopdrachten (20%)

  • Mogelijkheid tot mondeling examen als de student een onvoldoende gemiddelde heeft gehaald of niet aan de de aanwezigheidsplicht heeft voldaan.

Blackboard

Studenten dienen zich voordat de cursus begint aan te melden in Blackboard. Gedetailleerde cursusinformatie (onder andere huiswerkopdrachten, deadlines en deelcijfers) zijn hier te vinden.

Literatuur

  • Pauwels, Paul et al. Working Word At Ease. Deurne: Wolters Plantyn, 2004.

Aanmelden

Aanmelding via U-twist tot 15 juli. Na 15 juli alleen nog aanmelding via het secretariaat van de Opleiding.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl