Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur

Het deel­tijd­programma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar ongeveer een studielast heeft 40 ECTS, muv het eerste jaar dat heeft 45 ECTS.

Het avond­onderwijs vindt in de eerste twee jaren plaats op dinsdag- en donderdag­avond. De uren waarop college wordt gegeven zijn van 18.45 tot 20.15 uur, en van 20.30 tot 22.00 uur, waarbij zowel voor als na de pauze een blok van eenmaal of tweemaal drie kwartier gegeven kan worden. In het derde- en vierdejaar zal er ook onderwijs op maandag en/of dinsdag van 17.00 – 19.00 gegeven worden. Men dient hiermee rekening te houden omdat het twee cursussen betreft in het kerncurriculum. Ook de reguliere tentamens worden ’s avonds afgenomen en dit kan zijn op maandag t/m donderdag. De herkan­sings­tentamens in augustus zijn alleen overdag.

Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden be­steed, is 20-25 uur. Dit is zeer globaal en afhankelijk van de omstandighe­den van de student. Het is te allen tijde mogelijk om van het voltijd- naar het deel­tijd­programma over te stappen en omgekeerd. Voor deeltijdstudenten bestaat ook de mo­gelijk­heid overdag college te volgen. Dit is in overleg met de studiecoördinator te be­palen. Deeltijd­studenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Eerste jaar

De deeltijdopleiding in de propedeuse beslaat twee studiejaren, vier semesters. De propedeuse geeft een oriënterend overzicht van de gehele Anglistiek. Alle vier de hoofdvakgebieden komen in het eerste studiejaar aan de orde.
De cursussen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen, of een mondeling tentamen of een essay. De cursussen moeten met een voldoende worden afgesloten. In de propedeuse is wel een compensatieregeling. Van de 9 cursussen mag 1 cursus worden afgesloten met het cijfer 5, maar het gemiddelde van de 9 cursussen moet dan wel weer het cijfer 6 bedragen.

Schema eerste jaar

Semester 1
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English
Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Semester 2
Literature 2: English Literature 1550-1700
Linguistics 2: The Syntax of English
Language Acquisition 2: The Spoken Word

Vak EC Semester 1 Semester 2
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: The Spoken Word 5

Tweede jaar

In het tweede jaar volgen deeltijdstudenten nog twee onderdelen van de propedeuse en wordt een start gemaakt met de vervolgvakken.

Semester 1
Linguistics 1: Phonetics of English
Literature 3A: American Literature or Literature 3B: British Literature
Language Acquisition 3: Working Words: At Ease

Semester 2
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature
Literature 4A: American Literature or Literature 4B: British Literature
Language Acquisition 4: Working Words: At Work

Vak EC Semester 1 Semester 2
Linguistics 1: Phonetics of English 5
Language Acquisition 3: Working words at Ease 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Culture 10
Language Acquisition 4: Working Words at Work 5

Literature 3

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
Literature 3B: British Literature 1678-1798 5

Literature 4

Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Derde jaar

In het derde studiejaar is er ruimte van 30 ECTS om een keuzevakpakket of minor te volgen.

Schema derdejaar

1e semester
Philology 3: Introduction to Old English Language and Culture
Keuzeruimte/Minor

2e semester
Linguistics 4: The Phonology of English
Keuzeruimte/Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2
Linguistics 4: Phonology of English 5

Vierde jaar

Schema vierde jaar:

Semester 1
Wetenschapsfilosofie

De student kiest 1 cursus uit:
Philology 5: Middle English Literature
Philology 5: Old English Literature
Philology 5: Early Modern English

De student kiest of een cursus Literatuur of Taalkunde Literatuur: Literature 5A: American Literature, 1917 to the Present Literature 5B: Modernism Literature 5C: Literary and Cultural Theories: An Introduction Taalkunde: Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax (blok 1) Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology (blok 1) Linguistics 5: Semantics (blok 2)

Semester 2
Kerncurriculum
Language Acquisition 6: From Script to Print

De student kiest Taalkunde of Literatuur, afhankelijk van de keuze in semester 1

Literatuur:
Literature 6A: Contemporary Literatures in English
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course
Literature 6C: An Introduction to Anglo-American Film 1940-1990

Taalkunde:
Linguistics 6: Advanced English Phonology (blok 1)
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax (blok 1)
Linguistics 6: Morphology (blok 2)

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Language Acquisition 6: From Script to Print: Academic Writing in Theory and Practice 5

Philology

Philology 5: Early Modern English 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Old English Literature 5

Literature

Literature 5A: American Literature 1917 to 9/11 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: An Introduction to Literary and Cultural Theories 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course 10

Linguistics

Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: The Morphology of English 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: The Semantics of English 5

Vijfde jaar

Vijfde jaar

Semester 1
Language Acquisition 5: Introduction to Second Language Acquisition, Sociolinguistics and Stylistics
De student kiest 1 cursus uit (afhankelijk van de keuze uit 4e jaar 1e semester)
Philology 5: Middle English Literature
Philology 5: Old English Literature
Philology 5: Early Modern English

Bachelor werkstuk

Vak EC Semester 1 Semester 2
Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5

Philology

Philology 5: Early Modern English 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Old English Literature 5

Meer info

2009-2010

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintance with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

American Language Laboratory

All Language Laboratory courses are also available in General American English. Students who wish to take American Language Laboratory will only be admitted if their accent is already sufficiently American.
Students should be aware that the model in the Department is Southern British English – not because we believe that Southern British English is somehow to be preferred to other varieties, but because it is the form most of us happen to speak. More importantly, the phonetics courses (Linguistics 1 and Linguistics 3) are based on a Southern British model, and students who take American Laboratory should expect minor problems adjusting to this.
Applicants for American Language Laboratory should see Mr A.A. Foster (room 105b) on the introduction day in September or make an appointment to do so as soon as possible. The judgement will be based on a brief informal interview.

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

  • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

  • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.
    De studenten heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem ISIS/S&S. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via U-Twist hun tentamenresultaten opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via U-TWIST (http://ulcn.leidenuniv.nl/u-twist.html) of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 3336.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum wordt vanaf 1 september 2009 gewijzigd. De nieuwe regeling is vanaf 15 juli te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.