Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur

Tijdens de studie Engelse Taal en Cultuur worden alle vier de hoofdvakgebieden behandeld: Filologie, Literatuur, Taalkunde en Taalvaardigheid. Het bachelorprogramma beslaat drie jaar, wat overeenkomt met 180 ECTS. Van deze 180 ECTS is 140 beschikbaar voor het hoofdvak, 30 ECTS voor de minor c.q. keuzepakket en 10 ECTS voor het kerncurriculum (o.a. Wetenschapsfilosofie). In de propedeuse ligt het programma geheel vast, in het tweede jaar kun je kiezen voor een minor of keuzepakket en moet je beslissen of je Britse of Amerikaanse Literatuur wilt volgen. In het derde jaar zijn Taalvaardigheid 5 en 6 verplicht, en kun je binnen de andere drie hoofdvakgebieden je eigen keuzes maken. De studie wordt afgesloten met een bachelor werkstuk.

Eerste jaar

Het programma in de propedeuse omvat alle vier de hoofdvakgebieden van een studie in de Anglistiek. In het eerstejaar zijn er geen keuzemogelijkheden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Linguistics 1: Phonetics of English 5
Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Culture 10
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: The Spoken Word 5

Tweede jaar

De studenten kiezen in het tweede jaar tussen Britse en Amerikaanse Literatuur. De keuze die de student maakt voor het eerste semester heeft geen enkele invloed op de keuze voor het tweede semester.
Naast de keuze voor Literatuur moeten de studenten ook een keuzepakket/minor kiezen van 30 ECTS, verdeeld over twee semesters.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Philology 3: History of the English Language 5
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
Literature 3B: British Literature 1678-1798 5
Language Acquisition 3: Working words at Ease 5
Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5
Linguistics 4: Phonology of English 5
Language Acquisition 4: Working Words at Work 5

Derde jaar

Het programma voor de studenten is in het derde jaar als volgt:

Verplichte cursussen:
Language Acquisition 5
Language Acquisition 6
Wetenschapsfilosofie
Kerncurriculum: Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur
Bachelor Werkstuk

Daarnaast moeten studenten kiezen uit de volgende cursussen:

Philology: 2 cursussen van elk 5 ECTS uit

 • Philology 5/6: Old English Literature

 • Philology 5/6: Middle English Literature

 • Philology 5/6: Early Modern English

Literature: 1 cursus van 10 ECTS uit

 • Literature 5A: American Literature

 • Literature 5B: Modernism

 • Literature 5C: Literary Theories

 • Literature 6A: Contemporary English Literature

 • Literature 6B: Shakespeare

 • Literature 6C: Anglo-American Film

Linguistics: 2 cursussen van elk 5 ECTS uit

 • Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology

 • Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

 • Linguistics 5: English Morphology

 • Linguistics 6: Advanced English Phonology

 • Linguistics 6: Advance English Generative Syntax

 • Linguistics 6: Semantics

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte cursussen

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5
Language Acquisition 6: From Script to Print: Academic Writing in Theory and Practice 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur 5

Philology

Philology 5: Old English Literature 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Early Modern English 5
Philology 6: Old English Literature 5
Philology 6: Middle English Literature 5
Philology 6: Early Modern English 5

Literature

Literature 5A: American Literature 1917 to 9/11 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: An Introduction to Literary and Cultural Theories 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course 10
Literature 6C: An Introduction to Anglo-American Film, 1939-1990 10

Linguistics

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology 5
Linguistics 5: The Morphology of English 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5
Linguistics 6: The Semantics of English 5

Meer info

Native speaker regeling
American Language Laboratory
Bachelor eindtermen
Diploma’s
Studiebelasting en studiepunten
Administratie van tentamenresultaten
Toegangseisen
Examenregeling

2009-2010

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintance with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

American Language Laboratory

All Language Laboratory courses are also available in General American English. Students who wish to take American Language Laboratory will only be admitted if their accent is already sufficiently American.
Students should be aware that the model in the Department is Southern British English – not because we believe that Southern British English is somehow to be preferred to other varieties, but because it is the form most of us happen to speak. More importantly, the phonetics courses (Linguistics 1 and Linguistics 3) are based on a Southern British model, and students who take American Laboratory should expect minor problems adjusting to this.
Applicants for American Language Laboratory should see Mr A.A. Foster (room 105b) on the introduction day in September or make an appointment to do so as soon as possible. The judgement will be based on a brief informal interview.

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.
  De studenten heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem ISIS/S&S. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via U-Twist hun tentamenresultaten opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via U-TWIST (http://ulcn.leidenuniv.nl/u-twist.html) of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 3336.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum wordt vanaf 1 september 2009 gewijzigd. De nieuwe regeling is vanaf 15 juli te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp.