Studiegids

nl en

Inleiding godsdienstwetenschap

Vak
2009-2010

Vorm

Hoorcollege met schriftelijke opdracht. Tijdens het eerste college krijgen studenten een programma waarin per week staat vermeld wat er behandeld wordt. In het college wordt de verplichte literatuur besproken en wordt een bibliografische opdracht gegeven die tot doel heeft vaardigheid op te bouwen in het zoeken en correct vermelden van wetenschappelijke teksten.

Onderwerp

In dit college maken studenten kennis met het vak godsdienstwetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende westerse en niet-westerse culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan.
Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Verplichte literatuur

  • W. Hofstee, Godsdienstwetenschap. Een inleiding [Syllabus];

  • M. Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion. 2nd edition (Oxford: Blackwell, 2008).

Het boek van Lambek dient bij aanvang van de colleges in bezit van iedere student te zijn! Verkrijgbaar bij boekhandel Atleest, Kort Rapenburg 12a te Leiden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over literatuur en collegestof.

Doelstelling

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienstwetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën. Zij zijn in staat over een bepaald onderwerp wetenschappelijk materiaal te verzamelen en dit bibliografisch correct te noteren.