Studiegids

nl en

Ethiek (Wijsbegeerte)

Vak
2009-2010

De eerste zes colleges hebben een inleidend karakter. Ingegaan zal worden op Ethiek als wijsgerige discipline, alsook op de vraag naar de aard van de moraal als ‘object’ van Ethiek. De overige colleges gaan in op een specifiek maar alomvattend ethisch thema: ‘integriteit’. Ter voorbereiding wordt van de student gevraagd telkens een aangegeven gedeelte uit het boek, dan wel een tijdens college uitgedeelde tekst, te lezen.

Doelstelling

Doelstelling van het college is het opbouwen van bekendheid met de voornaamste typen van wijsgerig-ethische reflectie; het opbouwen van het vermogen deze typen historisch en systematisch te situeren en ze onderling met elkaar te vergelijken en het opbouwen van het vermogen actuele morele dilemma’s te herformuleren in termen van genoemde hoofdtypen van ethische reflectie en het vermogen actuele morele debatten van enig gefundeerd commentaar te voorzien.

Onderwijsvorm

Hoorcollege. In dit collegeblok wordt op een meer gevorderd niveau van Blackboard gebruik gemaakt dan in de propedeusecolleges Geschiedenis van de filosofie. Bij zoekopdrachten worden niet alleen links gebruikt die op Blackboard vermeld worden, maar moet de student ook zelf via zoekprogramma’s relevante sites op het internet vinden.

Toetsing

  • Uitwerking oefenvragen. Zie toelichting op Blackboard (Assignments). De beoordeling telt mee voor eenvijfde voor het eindcijfer

  • Open boektentamen. De tentamenstof omvat: Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics en Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en de veelheid van de persoon, alle uitgedeelde teksten en de collegestof. Naar het tentamen dienen te worden meegenomen: de boeken van MacIntyre en Musschenga, en de uitgereikte teksten.

Literatuur

  • Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics. A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, University of Notre Dame Press 2002 (1967), ISBN 0415287499

  • Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en veelheid van de persoon, Utrecht, Lemma (2004), ISBN 905931283x

Toelating

propedeusevak ‘Geschiedenis van de filosofie’ of de propedeusevakken’ of ‘geschiedenis van de filosofie I en II’ moeten zijn afgerond.