Studiegids

nl en

Grammatica Perzisch 3

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Grammatica Perzisch 1 en 2.

Beschrijving

Dit college is een vervolg op de in Grammatica Perzisch 1 & 2 geboden inleiding in de grammatica van het Perzisch. In dit college wordt verder ingegaan op de vormleer en de zinsleer van het Perzisch. De woordenschat zal door middel van oefeningen en vertaaloefeningen worden uitgebreid.

Leerdoelen

Het verwerven van een grondig inzicht in de beginselen van de Perzische grammatica en het opbouwen van een uitgebreide basiswoordenschat. Op basis hiervan zal de student aan het einde van deze cursus in staat zijn teksten in standaard geschreven Perzisch met behulp van een woordenboek te lezen, te analyseren en te vertalen. Het gesproken en geschreven Perzisch komt verder aan bod in de cursussen Conversatie Perzisch 1 en Perzische teksten 1 die eveneens in het tweede semester worden gegeven.

Rooster

Rooster

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het eerste blok van het tweede semester wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het tweede blok van het tweede semester volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. De tentamens zijn schriftelijk en bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden vragen gesteld over grammaticale begrippen en verschijnselen; in het praktische gedeelte komen vragen aan bod die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof. Tevens worden in het praktische deel vertalingen gevraagd van Perzische teksten die niet tijdens het college zijn behandeld. De wijze van tentamineren wordt vooraf gedemonstreerd aan de hand van een oefententamen. De tentamenresultaten worden besproken met de docent en met het mentoraat.
Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het tweede blok van het tweede semester.

Blackboard

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard

Literatuur

  • The Routledge Introductory Persian Course: Farsi Shirin Ast , Dominic Brookshaw & Pouneh Shabani Jadidi, London: 2010 (aanschaffen)

  • Literatuur J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 2008 (vierde druk) (aanschaffen).

  • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007 (aanschaffen)

  • G. Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Costa Mesa, CA: 1992 (niet verplicht aan te schaffen)

  • W.M. Thackston, An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: 1993 (niet verplicht aan te schaffen)

  • Overig materiaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Informatie

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie, omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de voorgeschreven cursusboeken worden behandeld. Van de studenten wordt verwacht dat zij goed voorbereid en actief aan het college deelnemen.
Ook studenten die het Perzisch al (enigszins) machtig zijn wordt sterk aangeraden de colleges allemaal te volgen omdat juist de theoretische aspecten een belangrijk onderdeel vormen van de tentaminering.