Studiegids

nl en

MA Thesis Dutch Studies

Vak
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de MA-scriptie doen studenten verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek op het gebied van een van de vier specialisaties: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis. Deze scriptie moet in het Nederlands geschreven worden. De omvang ervan is 17.000 woorden, wat neerkomt op ongeveer 50 pagina’s.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. De student moet ook blijk geven in staat te zijn om op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een vakgebied en om ook meer complexe begrippen/methoden van een discipline op inzichtelijke wijze toe te passen op een corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – materiaal. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptieschrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

zelfstudie

Toetsing

De eerste lezer, doorgaans een docent van de opleiding Nederlandkunde, is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. De tweede lezer stelt in overleg met de eerste lezer een cijfer voor de scriptie vast. De student moet de scriptie verdedigen tijdens het eindgesprek met de examencommissie (de eerste en de tweede lezer).

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt besproken met de docent.

Aanmelden

Bij de desbetreffende docent, afhankelijk van de specialisatie:
Specialisatie moderne letterkunde en geschiedenis:
prof. dr. O.J.Praamstra
Specialisatie taalkunde: mw. dr. J.Caspers
Specialisatie kunstgeschiedenis: mw. dr. M.E.W.Boers

Contact

Specialisatie moderne letterkunde en geschiedenis:
prof. dr. O.J.Praamstra
Specialisatie taalkunde: mw. dr. J.Caspers
Specialisatie kunstgeschiedenis: mw. dr. M.E.W.Boers
Algemene informatie: studie-adviseur en onderwijscoördinator:
mw. I. Zagar