Studiegids

nl en

Ondernemingsrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen. Het wordt echter sterk afgeraden om zonder een voldoende voor het vak “Inleiding burgerlijk recht” deel te nemen aan het vak “Ondernemingsrecht”.

Beschrijving

Het vak Ondernemingsrecht bestaat uit de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

In het vennootschapsrecht zijn vooral de verschillende privaatrechtelijke rechtsvormen van ondernemingen van belang. De belangrijkste privaatrechtelijk rechtsvormen zijn de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV). Vennootschappelijke thema’s die in het vak centraal staan, zijn onder meer de oprichting van deze vennootschappen en hun vermogensstructuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid, de positie van de aandeelhouders in verhouding tot het bestuur en de raad van commissarissen en het enquêterecht. Naast de NV en de BV komen ook andere Nederlandse rechtsvormen aan bod, zoals de personenvennootschap, de vereniging en de stichting. Het vennootschapsrecht is dynamisch, het is continu in ontwikkeling. Actualiteiten spelen derhalve in het vak Ondernemingsrecht een belangrijke rol. Recente discussies over het begrip corporate governance en de Europese eenwording leiden tot allerlei nieuwe regels die in het vak besproken worden. Ook de meer nationale initiatieven en ontwikkelingen, zoals het voorstel om de BV een meer eigen karakter te geven in vergelijking met de NV (de zogenoemde flex-BV), komen aan de orde.

In het intellectueel eigendomsrecht zijn vooral het merkenrecht en octrooirecht (beide vallen onder het begrip industriële eigendom) en het auteursrecht van belang. Hierin komt tot uiting dat de samenleving zich heeft ontwikkeld tot een industriemaatschappij en een informatiemaatschappij. Daarnaast spelen onderwerpen als bescherming van geografische aanduidingen en ongeoorloofde mededinging een rol.

Tussen de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht bestaat een functionele samenhang. Het eerste onderdeel richt zich op de privaatrechtelijke organisatie van ondernemingen, het tweede onderdeel richt zich op de vraag hoe ondernemingen hun producten en productieprocessen langs privaatrechtelijke weg kunnen beschermen. Tussen beide bestaat ook een juridisch-maatschappelijke samenhang. Deze is een gevolg van de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven die op beide gebieden tot Europese en internationale initiatieven voor regelgeving leidt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Ondernemingsrecht heeft tot doel u vertrouwd te maken met het geldende recht en de systematiek van de onderdelen vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht. U moet de voor het vak Ondernemingsrecht relevante rechtsbronnen, waaronder de nationale en internationale wetgeving en rechtspraak, zelfstandig kunnen begrijpen en analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
U verkrijgt door het vak Ondernemingsrecht inzicht in (het belang van) de regels die ondernemingen beheersen. Deze regels hebben onder andere betrekking op de organisatie van de ondernemingen en de bescherming van hun producten en productieprocessen. Het vak draagt ertoe bij dat u in staat bent de beide onderdelen van het vak (vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht) te begrijpen als rechtsgebieden die aan snelle, deels internationaal bepaalde, ontwikkelingen onderhevig zijn.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de tijdens het college te behandelen stof

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiding van de te bespreken casuïstiek en volgen van de actualiteit.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, responsiecollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Ondernemingsrecht (te vinden op Blackboard)

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Insituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 09.00-13.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.