Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming

Vak
2013-2014

Omschrijving

In de cursusreeks Beleid 1, 2 en 3 zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen, theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op Bestuurskunde I (introductie beleidsvisies) en bereidt het voor op Beleid 2 (beleidsuitvoering) en Beleid 3 (beleidsevaluatie en feedback).
Het vak Beleid 1 gaat over twee cruciale fasen in de beleidscyclus: agendasetting (de processen die ertoe leiden dat een probleem op de politieke agenda komt) en de besluitvorming (het tot stand komen van beleid). In de analyse van het agendasettingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? Wat voor effect heeft dit op de beleidsuitkomst? Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het (onhaalbare) ideaal van perfecte rationaliteit het vertrekpunt. Dit ideaal van rationele kennis en de daarop gebaseerde rationele besluitvorming vormt de grondslag van verschillende besluitvormingsmodellen. Wij laten zien dat dit ideaal niet altijd houdbaar is in de praktijk en beleidsvorming geen zuiver instrumentele activiteit is. Beleid wordt gemaakt door actoren in een maatschappelijke en politieke omgeving. Is beleidsvorming niet veel meer een politieke strijd tussen botsende belangen om een dominante definitie van problemen en oplossingen? In de cursus zullen we de politieke visie afzetten tegen een analytisch perspectief op beleidsvorming.
Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van vaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

De leerdoelen van de cursus zijn:

Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid
Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap
Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch bekijken
Het kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen verklaren
Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Literatuur

Literatuur uit de elektronische reader (Blackboard)
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy. Policy cycles & policy subsystems, Oxford: Oxford University Press.
Kingdon, J.W. (2011). Agendas, alternatives, and public policies, New York: Longman.
Allison, G., Zelikow, P. (1999). Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, New York: Longman.

Contact

nnb

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Toetsing

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof en paperstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.