Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2014-2015

IBP students, see History of psychology – IBP

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe (ook nu nog) psychologie schatplichtig is aan andere wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot het begin van de cognitieve psychologie in the 20ste eeuw:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap.

  • een inleiding in de filosofische terminologie

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Leerdoelen

De belangrijkste doelstellingen van deze cursus zijn:

  • De studenten maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 tot begin van de cognitieve psychologie.

  • De studenten leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen verandert.

  • De studenten leren, dat opvattingen, over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij.

  • De studenten maken kennis met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld.

Rooster

Geschiedenis van de psychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges van twee uur en vier werkgroepbijeenkomsten van twee uur.

De werkgroepen

Er zijn vier werkgroepbijeenkomsten. Een werkgroep bestaat uit één docent en maximaal 24 studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Elke werkgroep komt wekelijks bijeen. Voor iedere student zijn er dus in totaal vier bijeenkomsten. Aanwezigheid is verplicht en studenten krijgen een beoordeling die meetelt bij het eindcijfer. Met behulp van opdrachten wordt kennis en inzicht over de betreffende stof getoetst. De docenten beoordelen de antwoorden in termen van goed, voldoende of onvoldoende. Voor de combinatie van deelname en beoordeling van de opdrachten wordt een cijfer toegekend. Informatie over de berekening van dit cijfer staat in het werkboek.

Toetsing

Tentamen, bestaande uit 40 meerkeuzevragen. Opdrachten bij de werkgroepbijeenkomsten. Het werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat. De berekening van het eindcijfer staat in het werkboek. Compensatie tussen deelcijfers: Het ene deelcijfer moet minimaal 5.00 zijn om gecompenseerd te worden door een hoger tweede deelcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op hele en halve cijfers, met uitzondering van de 5.50. Voor het toekennen van een 5.00 òf een 6.00 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.00; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.00.

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude

Blackboard

Blackboard bevat actuele informatie: een overzicht van colleges, de wekelijks te bestuderen stof, vragen voor bestudering en discussie, en andere informatie die de stof kan verhelderen. Het werkboek voor de werkgroepen zal voor het begin van de cursus op blackboard verschijnen.

Literatuur

R. E. Fancher and A. Rutherford (2012). Pioneers of Psychology. New York: Norton.
ISBN 978-0-393-93530-1 (pbk)/ ISBN 978-0-393-91337-8 (International Student Edition van hetzelfde boek)

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Prof. dr. F. van der Velde
Kamer 2B10
Tel. 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl