Studiegids

nl en

Seminar Midden-Oosten 1

Vak
2017-2018

Toegangseisen

 • Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies.

 • Deelname aan de colleges van Academische Vaardigheden van het eerste en tweede semester.

Beschrijving

Dit vak leert eerstejaars studenten een academisch werkstuk te schrijven. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het kiezen van een onderwerp en het formuleren van een vraagstelling en deelvragen, aan het verzamelen en beoordelen van literatuur, aan de opbouw van het werkstuk, en aan verwijzingen maken en plagiaat voorkomen.
Het vak heeft als thema de geschiedenis van het Midden-Oosten (in de breedste zin van het woord). Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar ook aan de weerslag daarvan in cultuur, bijvoorbeeld in taal en literatuur, (nieuwe) media, gewoonten en gebruiken, kunst en materiële cultuur. Belangrijk is te zien hoe cultuuruitingen verslag doen van historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen en hoe cultuuruitingen invloed uitoefenen op veranderingsprocessen in de samenleving. Het werkstuk dat de studenten voor het vak schrijven dient gerelateerd te zijn aan dit thema.
Het eerste deel van de colleges bestaat uit werkcolleges waarin het schrijven van een academisch werkstuk met voorbeelden gerelateerd aan het thema wordt besproken. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: zoeken (en vinden) van wetenschappelijke literatuur, gebruik van primaire bronnen, formuleren van een onderzoeksvraag, kritisch lezen van wetenschappelijke publicaties, en mondeling rapporteren. In het tweede deel van de colleges verzorgen de studenten presentaties, met een Powerpointpresentatie, over het onderwerp van hun werkstuk.

Leerdoelen

De student leert een onderwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze te bestuderen en zijn/haar bevindingen zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. Het werkstuk en de presentatie gaan over een afgebakend onderwerp dat bestudeerd wordt op basis van secundaire literatuur. Daarnaast zal de student zijn/haar kennis van de (cultuur)geschiedenis van het islamitische Midden-Oosten opgedaan in cursussen als ‘Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500)’ en ‘Introduction to the study of Islam’ verdiepen.

Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
  b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
  d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
 3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

Schriftelijke presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
  b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
  d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Samenwerkingsvaardigheden

 1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
 2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
 3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
 2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
 3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
 4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
 5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
 6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Studielast: 5 EC (140 uur)

 • Colleges: 13 × 2 = 26 uur

 • Colleges EAV: 6 × 2 = 12 uur

 • Bijwonen twee lezingen + maken van kort verslag: 5 uur

 • Voorbereiden colleges: 12 × 4 = 48 uur

 • Presentaties en werkstuk: 45 uur

Toetsing

Toetsing

 • Actieve deelname aan de colleges en presentaties

 • Bijwonen van twee lezingen en het maken van een kort verslag

 • Schriftelijk werkstuk van ca. 3500 woorden.

Het schriftelijk werkstuk moet met een voldoende (minimaal 5.5) worden afgesloten.
Het werkstuk zal worden becijferd aan de hand van het Beoordelingsformulier werkstuk.

Weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met als aanvullende voorwaarde dat het werkstuk minimaal met een 5,5 moet worden afgesloten.
Participatie, presentaties en verslagen lezingen (40%), werkstuk (60%).

Herkansing

De deelname aan de colleges, de presentaties en de verslagen kunnen niet worden herkanst.
Als het eindcijfer onvoldoende (< 5,49) is, dient het werkstuk te worden herschreven.

Nabespreking tentamen

De eerste definitieve versie wordt besproken met de docent en op basis van de feedback wordt het werkstuk afgerond.

Literatuur

Op Blackboard staat aangegeven welke literatuur voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. J. Bruning Dr. H.P.A. Theunissen

Opmerkingen

Handleiding schriftelijk werkstuk