Prospectus

nl en

English Language and Culture

The bachelor programme English language and culture consists of four main subjects: Philology, Literature, Linguistics and Language Acquisition. The duration of the BA programme is three years and equals 180 EC. Those 180 EC are divided as follows: 140 EC for the main subject, 30 EC counts towards the minor and the remaining 10 EC for two general subjects called the core curriculum (Philosophy of Science and Inleiding Literatuurwetenschap). Note: Inleiding Literatuurwetenschap is offered in Dutch!

In the first year of the programme (the propedeuse) there are no optional courses. In the second year most of the programme is obligatory, although students may choose which Literature or Philology courses they want to take. The core curriculum courses are also to be followed in this year. In the third year, Language Acquisition 5 and 6 are obligatory; in addition students choose their specialisation. The bachelor thesis is written in the second semester of the third year. Additionally, students are able to choose their minor.

First year

The first year programme consist of all four main subjects of the study. All courses are obligatory.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: The Spoken Word 5
Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5

Second semester

Language Acquisition 2: From Scratch to Print 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10

First and Second Semester

BA Engels: Mentoraat

Second year

In the second year students can choose between British and American Literature. The choice made in the first semester does not influence the choice you can make in the second semester. In addition, students can choose between two Philology courses.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation 5
Philology 3: History of the English Language 5
Language Acquisition 3: Grammar in Writing 5
Language and Linguistics: Tools and Methods 5

Keuzevak Literature 3:

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature 5

Second semester

Core: Philosophy of science 5
English-language Popular Culture 5
Linguistics 4: The Phonology of English 5
Language Acquisition 4: Public Speaking in Theory and Practice 5

Keuzevak Literature 4:

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Keuzevak Philology 4

Philology 4: Early Modern Everyday English 5
Philology 4: Higlights of Medieval English Literature 5

Third year

The third year programme consists of:

Obligatory courses;

  • Language Acquisition 5

  • Language Acquisition 6

In the first semester, students must choose a specialisation in one of the main areas:

  • Literature: 1 course, 10 ECTS

  • Linguistics: 2 courses, 5 ECTS each

  • Philology: 1 course, 10 ECTS

Students also choose a minor or elective courses (30 EC in total). For more information about the minor see website minoren. For possible elective courses from the BA English, see keuzevakken Engels, for electives from other programmes, see keuzevakken.

In addition, students are required to write their bachelor thesis. More information can be found on our website.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Verplichte cursussen

Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Philology:

Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Literature:

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Political Shakespeare 10

Linguistics:

Linguistics 5: Advanced English Phonology 5
Linguistics 5: Introduction to English Semantics 5
Linguistics 5: Morphology: Analyzing Words 5
Linguistics 5: Advanced English Generative Syntax 5

Second semester

Verplichte cursussen:

Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Philology

Philology 6: Middle English Literature and Culture 10

Literature:

Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Linguistics

Linguistics 6: Language Change 5

Electives

For more electives see tab electives

Literature 5D: The Short Story in English, 1850-2014 5
Literature 6B: Introduction to American film 5
Irish for Beginners 1: Simple Conversations 5
Irish for Beginners 2: Passive Irish 5

Electives

Studenten kunnen in plaats van een minor ook zelf een keuzevakkenpakket samenstellen. Dit kan bestaan uit vakken van de eigen studie (verdiepend) of van een andere studie (verbredend).

Studenten Engels die een verdiepend keuzevakkenpakket willen samenstellen kunnen kiezen uit onderstaande vakken (uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van het vaste curriculum). Zij kunnen zich zelf inschrijven via uSis. Zij dienen het vakkenpakket uiteraard wel ter goedkeuring voor te leggen aan de studiecoördinator en de examencommissie. Zie voor het laatste onze website onder Keuzevakkenpakket.

Studenten van een andere opleiding dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator om de mogelijkheden te bespreken en vanwege de inschrijving.

De studiecoördinator kan uiteraard ook helpen bij het maken van een verdiepend danwel verbredend keuzevakkenpakket.

Course EC Semester 1 Semester 2

Electives

Semester 1

Irish for Beginners 1: Simple Conversations 5
Linguistics 5: Introduction to English Semantics 5
Linguistics 5: Advanced English Phonology 5
Linguistics 5: Morphology: Analyzing Words 5
Linguistics 5: Advanced English Generative Syntax 5

Semester 2

Irish for Beginners 2: Passive Irish 5
Linguistics 4: The Phonology of English 5
Linguistics 6: Language Change 5

Keuzevakkenpakket British Literature

Semester 1

Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Political Shakespeare 10
Literature 5D: The Short Story in English, 1850-2014 5

Semester 2

Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Introduction to American film 5

Keuzevakkenpakket Oude Taal- en Letterkunde

Semester 1

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 3: History of the English Language 5
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Semester 2

Philology 4: Early Modern Everyday English 5
Philology 4: Higlights of Medieval English Literature 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Linguistics 6: Language Change 5

More info

Eindtermen van de opleiding
Bindend Studieadvies
Het programma
Keuzeruimte
Voltijd en deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2016-2017

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Engelse taal en cultuur beschikken onder andere over:

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de indeling in het accreditatiekader van de NVAO (‘Dublin-descriptoren’):
a) Kennis en inzicht: zij beschikken over kennis van en inzicht in de Anglistiek (c.q. Amerikanistiek), d.w.z. kennis van (a) de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Engelse taal, van (b) de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde in historisch-cultureel perspectief, en © een actieve (schrijven, spreken) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C1 en een passieve (lezen, luisteren) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C2;
b) Toepassen kennis en inzicht: zij zijn in staat om aan de hand van de opgedane kennis en de verworven inzichten correct, beargumenteerd en kritisch verslag te doen in woord en geschrift van de stand van zaken betreffende onderwerpen binnen (één of meer) deelgebieden van de Anglistiek en uit deze bevindingen verantwoorde conclusies te trekken;
Oordeelsvorming: zij zijn in staat om voor (één of meer) deelgebieden van de Anglistiek relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren aan de hand van de bestudeerde vakliteratuur en het toepassen van gangbare methoden en begrippen van het vakgebied met het doel zich een oordeel te vormen over het door hen bestudeerde onderwerp.
c) Communicatie: zij zijn in staat om mondeling zowel als schriftelijk informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek dat bestaat uit specialisten of niet-specialisten.
d) Leervaardigheden zij beschikken over een zodanige kennis en zodanige vaardigheden met betrekking tot het vakgebied van de Anglistiek dat zij in staat geacht kunnen worden deze in de uitoefening van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding in de Anglistiek nodig is of dienstig kan zijn, toe te passen.

Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis. Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

De opleiding Engelse taal en cultuur kent vier vakgebieden, te weten: Filologie (Philology), Letterkunde (Literature), Taalkunde (Linguistics) en Taalvaardigheid (Language Acquisition).

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat alleen uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle vier hierboven genoemde vakgebieden.
Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tevens nemen alle voltijdstudenten deel aan het verplichte mentoraat.
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.

De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster. Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad. Daarnaast is er uiteraard tijd om samen sociale activiteiten te plannen zodat je elkaar ook buiten de opleiding beter leert kennen.

Tweede jaar
Ook beide semesters van het tweede jaar zijn gevuld met verplichte hoofdvakonderdelen uit alle vier de vakgebieden en volgen studenten twee sectie-overstijgende cultuurgerichte cursussen. Binnen de sectie Literature kan er zowel in het eerste als in het tweede semester worden gekozen uit Amerikaanse of Britse literatuur. In het tweede semester kan men bij Philology kiezen uit één van beide aangeboden specialisaties. De student moet zijn keuze vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan.

Daarnaast wordt in het tweede jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Philosophy of Science (Wetenschapsfilosofie) gevolgd.

Derde jaar
In het derde jaar kan de student zich specialiseren in één of twee van de vakken (totaal 10 ec) die door de verschillende secties worden aangeboden. Daarnaast volgen alle studenten nog verplicht Language Acquisition in beide semesters. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombineerd met een verplicht scriptieseminar.

Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een Keuzeruimte van 30 ec.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studiecoördinator voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studiecoördinator . Als er naar haar oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studiecoördinator neemt haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse taal en cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. De beschrijving van het deeltijdprogramma kunt u ook vinden in deze studiegids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma (180 ec) met een voldoende zijn afgesloten en het BA-eindwerkstuk als voldoende is beoordeeld.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec. Vaak bestaat er samenhang met een (tweede- of) derdejaarswerkcollege. De student dient voor het begin van het semester waarin de scriptie wordt geschreven twee mogelijke onderwerpen in bij de examencommissie. De examencommissie wijst een begeleider aan op basis van één van beide onderwerpen. De student schrijft daarna onder begeleiding een scriptievoorstel, welke wordt voorgelegd aan de examencommissie. Aan de hand van het scriptieaanvraagformulier beoordeelt de examencommissie het voorstel en wijst deze een tweede lezer toe. In dit voorstel vat de student kort samen wat hij/zij wil onderzoeken. Verder dient het als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde begeleider en de student. Daarnaast is er een verplicht scriptieseminar.

De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Engelse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track English Language and Linguistics of de eenjarige masteropleiding Literary Studies, track English Language and Culture. Studenten die de bachelor Engelse taal en cultuur en de minor Vertalen hebben afgerond hebben direct toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track Translation in Theory and Practice).

Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’. Ook kunnen studenten een toelatingsverzoek doen voor een andere, aanverwante masteropleiding zoals bijvoorbeeld de master ‘Media Studies’, track Book and Digital Media Studies of ‘Linguistics’, track Language and Communication.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding English Literature and Culture of English Language and Linguistics kunnen studenten, die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Als je binnen je bachelor de educatieve minor volgt (alleen toegankelijk als je eerste én tweede jaar succesvol hebt afgerond) en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.