Prospectus

nl en

English Language and Culture

The bachelor programme English Language and Culture consists of four main subjects: Philology, Literature, Linguistics and Language Acquisition. The duration of the programme is three years and equals 180 EC. The 180 EC are divided into 140 EC for the main subject, 30 EC is equivalent for the minor and 10 EC for two general subjects called the core curriculum (philosophy of science and Inleiding Literatuurwetenschap). Note: these core curriculum courses are offered in Dutch!

In the first year of the programme (the propedeuse) there are no optional courses. In the second year students follow a minor and make a choice between British or American Literature. In the third year, in addition to the core curriculum courses, there are two obligatory courses: Language Acquisition 5 and 6; amongst the courses offered in the three other main subject areas, students can make their own choice. The bachelor thesis is written in the second semeser of the third year.

First year

The first year programme consist of all four main subjects of the study. All courses are obligatory.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10

Second semester

Language Acquisition 2: Accent Building 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10

First and Second Semester

BA Engels: Mentoraat

Second year

In the second year students can choose between British and American Literature. The choice made for the first semester does not influence the choice for the second semester.

Besides choosing a Literature course, students must also make a decision about the minor. The minor consists of 30 ECTS, divided over two semesters. Please note that most of the minors are offered in Dutch only.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice 5
Philology 3: History of the English Language 5

Keuzevak Literature 3:

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eigtheenth-Century British Literature 5

Minor 15 ECTS

Second semester

Language Acquisition 4: Speaking of Words 5
Linguistics 4: Morphology: Analyzing Words 5

Keuzevak Literature 4:

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Minor 15 ECTS

Third year

The third year programme consists of:

Obligatory courses;

 • Core Curriculum (note: offered in Dutch!)

 • Language Acquisition 5 & 6

Students must choose a specialisation in each of the main areas:

 • Literature: 1 course, 10 ECTS from the first or second semester

 • Linguistics: 2 courses, 5 ECTS each, from the first and/or second semester

 • Philology: 2 courses, 5 ECTS each, from the first and/or second semester

In addition, students are required to write their bachelor thesis. More information can be found on our website.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Verplichte cursussen

Philosophy of Science 5
BA Thesis 10
Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language 5

Philology:

Philology 5: Old English Literature and Culture 5
Philology 5: Middle English Literature and Culture 5
Philology 5: Late Modern English 5

Literature:

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Introduction to British Popular Culture 10

Linguistics:

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: Introduction to English Historical Linguistics 5

Second semester

Verplichte cursussen:

Philosophy of Science 5
BA Thesis 10
Kerncurriculum: Inleiding literatuurwetenschap 2 5
Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice 5

Philology:

Literature:

Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Introduction to Shakespeare 10
Literature 6C: Introduction to American Film 10

Linguistics:

Linguistics 6: Introduction to English Semantics 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Irish for Beginners 2: Passive Irish 5
Irish for Beginners 1: Simple Conversations 5

More info

Bachelor eindtermen
Bindend Studieadvies
Native speaker regeling
Keuzeruimte
Voltijd en Deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Diploma’s
Studiebelasting en studiepunten
Administratie van tentamenresultaten
Toegangseisen
Examenregeling
Afstudeerrichtingen
Doorstuderen na de Bachelor: Masterprogramma’s

2014-2015

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Bindend Studieadvies

De kern van het studiesysteem wordt gevormd door het studiebegeleidings­­­plan. Dit plan wordt hieronder nader uitgelegd:

I. Mentoraat
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.
De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster.
Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad. Daarnaast is er uiteraard tijd om samen sociale activiteiten te plannen zodat je elkaar ook buiten de opleiding beter leert kennen.

II. Advisering
In de loop van het eerste studiejaar krijgt elke eerstejaarsstudent twee studieadviezen, die worden uitgebracht door de propedeuse examencommissie, te weten:
het eerste studieadvies, eind januari
het definitieve studieadvies, vóór 1 september

B. In het studiejaar 2014-2015 zal worden uitgegaan van de volgende norm:

 • januari-advies: > 25 EC positief; < 25 EC negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 EC propedeuse behaald; > 45 EC positief, maar propedeuse moet voor 1/9/15 worden behaald; < 45 EC negatief bindend

Voor deeltijdstudenten geldt het volgende:

 • juni-advies (1ste advies) (einde eerste jaar): > 30 EC positief; < 30 EC negatief

 • augustus-advies (bindend) (in het tweede jaar): 60 EC propedeuse behaald ; > 45 EC positief maar propedeuse moet voor 1/9/16; < 45 EC negatief bindend.

In het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen is nadere informatie te vinden over procedures met betrekking tot:

 • persoonlijke omstandig­heden (zoals ziekte, zwangerschap, en andere zaken die studievertraging veroorzaken)

 • de daarbij behorende procedureafspraak

 • de zogenaamde hardheidsclausule die een examencommissie van toepassing kan ver­klaren

 • de mogelijkheid om tegen het definitieve studieadvies in beroep te gaan

Native speaker regeling

Om als native speaker van het Engels in aanmerking te kunnen komen moet een student (1) het grootste gedeelte van hun jeugd (tussen 5 en15 jaar) in een Engels sprekend land hebben geleefd, of (2) opgegroeid zijn met ten minste een Engels-sprekende ouder. Kandidaten voor de native speaker regeling moeten een algemeen geaccepteerd accent hebben zonder enige invloed van andere talen. Kandidaten worden beoordeeld door een van de stafleden die zelf native speaker zijn, of iemand die zeer bekend is met het accent wat van toepassing is (RP, Schots, Iers, Canadees, Amerikaans, Australisch, etc.). De kandidaat zal worden beoordeeld tijdens een kort en informeel interview.

Keuzeruimte/minoren

In het tweede studiejaar is 30 EC ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt met ingang van het nieuwe studiejaar ca. 50 minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving.

 • Studenten kiezen uit het aanbod van keuzepakketten. Er is een groot aanbod van zo’n zestig voorgeprogrammeerde keuzepakketten, waarmee je je keuzeruimte kunt vullen. Je kunt deze pakketten gebruiken om je opleiding te verdiepen of juist te verbreden, afhankelijk van je eigen belangstelling.

 • Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Kun je onverhoopt tussen de voorgeprogrammeerde keuzepakketten niets van jouw gading vinden? Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het aanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Je hebt hiervoor drie opties, die hieronder beschreven worden. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte.

Voltijd en Deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. In deze studiegids staat een complete beschrijving van het deeltijdprogramma. U kunt dit vinden in de studiegids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

De omvang bedraagt 10 EC (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • scriptie wordt uiterlijk 1 juli ingeleverd;

 • het gesprek vindt plaats voor 15 augustus 2013. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar en wel in oktober.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden.
Vóór 1 juli 2013 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat of via de website). Daarnaast moet worden ingeleverd een digitaal archiefexemplaar van de scriptie, te mailen naar english@hum.leideniniv.nl .

Voorlichting BA-werkstuk

In november zal begonnen worden met een scriptie-seminar waar je uitgebreide informatie krijgt over het schrijven van het BA-werkstuk. Het onderwerp kies je in het algemeen zelf. Al naar gelang het onderwerp kies je een begeleider. Je dient een aanvraag in bij de examencommissie. Als de examencommissie akkoord is kun je beginnen met het onderzoek en het schrijven. Het is afhankelijk van je begeleidingsplan hoe het verdere contact met je begeleider zal plaatsvinden.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Als aanhangsel van het propedeusediploma wordt een officiële cijferlijst bijgevoegd met informatie over de gevolgde vakken.
Bij het bachelordiploma wordt een diplomasupplement toegevoegd en dit bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, het niveau, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 EC-punten, dus 1 EC-punt staat voor 28 uur.

Extra uren in het eerste jaar

 • Introductiedag: 5 uur

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem uSis. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van uSis hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via Studielink. Neem bij vragen contact op met de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het Admissions Office telefoon 071-527 8011.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase de reglementen
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op de website

Afstudeerrichtingen

Het bachelorprogramma kent geen afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste studiejaar blijven de vier hoofdvakgebieden terugkomen. Wel kan men binnen een hoofdvakgebied een accent aanbrengen, bv. bij Letterkunde een accent op Britse Literatuur of Amerikaanse Literatuur; bij Taalkunde een accent op Syntax of Phonology en bij Filologie op Oud of Middel Engels.

Doorstuderen na de Bachelor

Na het bachelorexamen kunnen studenten ervoor kiezen om dit als een eindstation te zien en een plaats te zoeken op de arbeidsmarkt; ook kan men nog verder studeren in het masterprogramma.
Er is een keuze uit drie mogelijkheden:

 • Eén-jarige Master

 • Twee-jarige Onderzoeksmaster

 • Twee-jarige Educatieve Master

De één-jarige Master wordt vaak de “doorstroommaster” genoemd. Dit is voor de bachelorstudenten Engels de specialisatie English Literature and Culture binnen de brede master Literary Studies, of de specialisatie English Language and Linguistics binnen de brede master Linguistics. Maar ook kunnen studenten kiezen voor een aanverwante masteropleiding zoals Book and Digital Media Studies of Translation in Theory and Practice.
De twee-jarige onderzoeksmaster kent twee mogelijkheden Linguistics en Literature. Dit programma duurt twee jaar en wordt verzorgd door de Graduate Schools.
De twee-jarige educatieve master bestaat uit de één-jarige doorstroommaster en één jaar onderwijsbevoegdheid bij het ICLON.
Voor meer informatie over de diverse Masteropleiding zie www.mastersinleiden.nl.