Prospectus

nl en

English Language and Culture

The bachelor programme English language and culture consists of four main subjects: Philology, Literature, Linguistics and Language Acquisition. The duration of the BA programme is three years and equals 180 EC. Those 180 EC are divided as follows: 140 EC for the main subject, 30 EC counts towards the minor and the remaining 10 EC for two general subjects called the core curriculum (Wetenschapsfilosfie and Inleiding Literatuurwetenschap). Note: these core curriculum courses are offered in Dutch!

In the first year of the programme (the propedeuse) there are no optional courses. In the second year most of the programme is obligatory, although students may choose which Literature or Philology courses they want to take. The core curriculum courses are also to be followed in this year. In the third year, Language Acquisition 5 and 6 are obligatory; in addition students choose their specialisation. The bachelor thesis is written in the second semeser of the third year. Additionally, students are abloe to choose their minor.

First year

The first year programme consist of all four main subjects of the study. All courses are obligatory.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: The Spoken Word 5
Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5

Second semester

Language Acquisition 2: From Scratch to Print 5
Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10

First and Second Semester

BA Engels: Mentoraat

Second year

In the second year students can choose between British and American Literature. The choice made in the first semester does not influence the choice you can make in the second semester. In addition, students can choose between two Philology courses.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Philosophy of Science 5
Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice 5
Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation 5
Philology 3: History of the English Language 5
Linguistics and culture: a UK perspective 5

Keuzevak Literature 3:

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature 5

Second semester

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Language Acquisition 4: Speaking of Words 5
Linguistics 4: The Phonology of English 5
British and Irish Culture and Society, 1940-Present 5

Keuzevak Literature 4:

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Keuzevak Philology 4

Philology 4: Higlights of Medieval English Literature 5
Philology 4: Late Modern English 5

Third year

The third year programme consists of:
Please note that his is an old programme, the programme will change in 2016-2017

Obligatory courses;

  • Core Curriculum (note: offered in Dutch!)

  • Language Acquisition 5 & 6

Students must choose a specialisation in each of the main areas:

  • Literature: 1 course, 10 ECTS from the first or second semester

  • Linguistics: 2 courses, 5 ECTS each, from the first and/or second semester

  • Philology: 1 course, 10 ECTS from the first semester

In addition, students are required to write their bachelor thesis. More information can be found on our website.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Verplichte cursussen

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 2 5
Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Philology:

Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 5: Middle English Literature and Culture 10
Philology 5: Late Modern English 10

Literature:

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10

Linguistics:

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5

Second semester

Verplichte cursussen:

Philosophy of Science 5
Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice 5
BA Thesis Engelse taal en cultuur 10

Literature:

Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6C: Introduction to American Film 10

Linguistics:

Linguistics 6: Historical Linguistics 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: Introduction to English Semantics 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5

Keuzevakken

More info

Eindtermen van de opleiding
Bindend Studieadvies
Het programma
Keuzeruimte
Voltijd en deeltijd
Native speaker regeling
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2015-2016

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Engelse taal en cultuur beschikken over:

  • kennis van en inzicht in de Anglistiek (c.q. Amerikanistiek), d.w.z. kennis van (1) de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Engelse taal, van (2) de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde in historisch-cultureel perspectief, en (3) een passieve (lezen, luisteren) en actieve (schrijven, spreken) beheersing van de Engelse taal op CEFR-niveau C1;

  • een zodanig inzicht in de resultaten, de begrippen en de methoden van het vakgebied van de Anglistiek, dat zij in staat zijn desbetreffende problemen te onderkennen en zich aan de hand van vakliteratuur een oordeel te vormen over mogelijke oplossingen;

  • zij zijn in staat om een correct, beargumenteerd en kritisch verslag in woord en geschrift te doen van de stand van zaken betreffende onderwerpen binnen één of meer deelgebieden van de Anglistiek en uit deze bevindingen verantwoorde conclusies te trekken;

  • een zodanige kennis en zodanige vaardigheden met betrekking tot het vakgebied van de Anglistiek, dat zij in staat geacht kunnen worden deze in de uitoefening van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding in de Anglistiek nodig is of dienstig kan zijn, toe te passen.

Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis. Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie: www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html.

Het programma

De opleiding Engelse taal en cultuur kent vier vakgebieden, te weten: Filologie (Philology), Letterkunde (Literature), Taalkunde (Linguistics) en Taalvaardigheid (Language Acquisition).

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat alleen uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle vier hierboven genoemde vakgebieden.
Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tevens nemen alle voltijdstudenten deel aan het verplichte mentoraat.
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.

De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster. Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad. Daarnaast is er uiteraard tijd om samen sociale activiteiten te plannen zodat je elkaar ook buiten de opleiding beter leert kennen.

Tweede jaar en derde jaar
Ook beide semesters van het tweede jaar zijn gevuld met verplichte hoofdvakonderdelen uit alle vier de vakgebieden en volgen studenten twee sectie-overstijgende cultuurcursussen. Binnen de sectie Literature kan er in dit tweede jaar gekozen worden uit Amerikaanse of Britse literatuur. In het tweede semester kan men bij Philology kiezen uit één van beide aangeboden specialisaties. De student moet zijn keuze vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit gebeurt via het Studieplan.

Daarnaast wordt in het tweede jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Wetenschapsfilosofie gevolgd.

Nieuwe programma (vanaf 2016-2017)
In het derde jaar kan de student zich specialiseren in één van de vakken die door de verschillende secties worden aangeboden. Het is de bedoeling dat de student in het tweede semester een bachelorwerkstuk schrijft dat aansluit op de specialisatie die de student in het eerste semester heeft gekozen. Daarnaast volgen alle studenten nog verplicht Language Acquisition in beide semesters. Het bacheloreindwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven, gecombineerd met het verplichte scriptieseminar.
Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een Keuzeruimte van 30 ec.

Oude programma (voor 2015-2016)
In het derde jaar zijn de cursussen van Language Acquisition verplicht. Tevens kan de student per vakgebied een specialisatiecursus (10 ec en in het geval van Linguistics 2× 5 ec) kiezen. Daarnaast wordt in het derde jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen de vakken Inleiding Literatuurwetenschap en Wetenschapsfilosofie gevolgd.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent en de studiecoördinator voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studiecoördinator . Als er naar haar oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studiecoördinator neemt haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse taal en cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. De beschrijving van het deeltijdprogramma kunt u ook vinden in deze studiegids.

Native speaker regeling

Om als native speaker van het Engels in aanmerking te kunnen komen moet een student (1) het grootste gedeelte van hun jeugd (tussen 5 en 15 jaar) in een Engels sprekend land hebben geleefd, of (2) opgegroeid zijn met ten minste één ouder met Engels als moedertaal. Kandidaten voor de native speaker regeling moeten een algemeen geaccepteerd accent hebben zonder enige invloed van andere talen. Kandidaten worden beoordeeld door een van de stafleden die zelf native speaker zijn, of iemand die zeer bekend is met het accent wat van toepassing is (RP, Schots, Iers, Canadees, Amerikaans, Australisch, etc.). De kandidaat zal worden beoordeeld aan de hand van een gemotiveerd verzoek en een kort en informeel interview.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma (180 ec) met een voldoende zijn afgesloten en het BA-eindwerkstuk als voldoende is beoordeeld.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat wordt geschreven over een onderwerp waarover vooraf met de begeleider overeenstemming is bereikt. Vaak bestaat er samenhang met een (tweede- of) derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptieaanvraagformulier voor het BA-eindwerkstuk. Aan de hand van het formulier beoordeelt de examencommissie het voorstel. In dit voorstel vat de student kort samen wat hij/zij wil onderzoeken. Verder dient het als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde werkstukbegeleider en de student. Daarnaast is er een verplicht (facultair) scriptieseminar.

De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Engelse taal en cultuur geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track English Language and Linguistics of de eenjarige masteropleiding Literary Studies, track English Language and Culture. Studenten die de bachelor Engelse taal en cultuur en de minor Vertalen hebben afgerond hebben direct toegang tot de eenjarige masteropleiding Linguistics, track Translation in Theory and Practice).

Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld ‘Literary Studies’ of ‘Linguistics’. Ook kunnen studenten een toelatingsverzoek doen voor een andere, aanverwante masteropleiding zoals bijvoorbeeld de master ‘Media Studies’, track Book and Digital Media Studies of ‘Linguistics’, track Language and Communication.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding English Literature and Culture of English Language and Linguistics kunnen studenten, die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Als je binnen je bachelor de educatieve minor volgt (alleen toegankelijk als je eerste én tweede jaar succesvol hebt afgerond) en je reeds je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.